Changes

Jump to navigation Jump to search

בית הפרס

3 bytes added, 15:31, 12 March 2009
m
הוספת קטגוריה בתבנית מקור
שדה שיש בה ספק טומאת מת, שהיא אב הטומאה מדברי סופרים. לדוגמא: שדה שנחרש בה קבר, הרי זו "בית הפרס", ועפרה מטמא במגע ובמשא, לפי שחוששים שמא גררה עמה המחרשה עצם כשעורה מעצמות המת; ונקראת "בית הפרס" על שם התפשטות הטומאה על כל השדה, מלשון פורס מפה, וכן "ויפרוש את האוהל" {{מקור|(שמות מ, יט))}} תרגומו: ופרס ית פרסא. ויש מפרשים: על שם שנפרסו {{מקור|(נשברו))}} העצמות, והוא מלשון הכתוב {{מקור|(ישעיה נח, ז))}}: "הלא פרוס לרעב לחמך", שעל ידי החרישה נשברו ונתפזרו עצמות מהקבר.

Navigation menu