Changes

Jump to navigation Jump to search

מורה הלכה בפני רבו

2,637 bytes added, 01:05, 5 June 2009
דף חדש: ישנו איסור לתלמיד להורות הלכה לפני רבו בלי רשות. כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. == גדרי האיסור == ב{{מ...
ישנו איסור לתלמיד להורות הלכה לפני רבו בלי רשות. כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה.

== גדרי האיסור ==

ב{{מקור|בבלי:סנהדרין ה$בבלי סנהדרין ה}} מבואר שצריך ליטול מרבו, ומבואר גדר שהאיסור הוא רק בתוך 3 פרסאות. מצד שני ב{{מקור|בבלי:עירובין סג $בבלי עירובין סג }} מבואר גדר שקובע רבא: "לפניו - אסור וחייב מיתה, שלא בפניו - אסור ואינו חייב מיתה". לכאורה משמע שלא בפניו הכוונה בכל מקום. יש לישב איפה את הגמרות. בנוסף יש להסביר את מה שמופיע בסנהדרין ש[[רבי]] הוסיף גזירה משום מעשה בתלמיד שהורה וטעו בדבריו.

=== סיכום השיטות ===


{| class="wikitable" border="1"
! כותרת 0 !! שיטת [[תוספות]] בעירובין !! שיטת תוספות בסנהדרין !! שיטת ה[[רשב"א]] וה[[ראב"ד]] !! שיטת ה[[רמב"ם]] לפי הריב"ש !! שיטת הרמב"ם לפי בעל [[ערוך השולחן]]
|-
| בפניו ממש || תלמיד גמור - אסור וחייב מיתה מדאורייתא. תלמיד חבר - אסור מדאורייתא || בלי רשות - אסור וחייב מיתה מדאורייתא. ברשות - אסור מגזירת רבי. || אסור וחייב מיתה מדאורייתא
|- style="background-color: #EFEFEF;"
| בתוך ג' פרסאות || תלמיד גמור - אסור וחייב מיתה מדאורייתא. תלמיד חבר - אסור מדאורייתא || בלי רשות - אסור וחייב מיתה מדאורייתא. ברשות - אסור מגזירת רבי. || אסור מדאורייתא עד שיקבל רשות רבו שם. || אסור מדאורייתא בקובע ישיבה, ובאקראי - מותר. || אסור מדאורייתא בקובע ישיבה, ומגזירת רבי אף באקראי משום סייעתא דשמיא
|-
| מחוץ לג' פרסאות || תלמיד גמור - אסור מדאורייתא. תלמיד חבר - מותר מדאורייתא || בלי רשות - אסור מדאורייתא. ברשות - אסור מגזירת רבי. || מותר מדאורייתא וגזר רבי שצריך רשות אחד מרבותיו משום טעות || מדאורייתא - מותר ורבי גזר בקובע ישיבה, ובאקראי מותר || אסור מדאורייתא בקובע ישיבה ומותר באקראי.
|- style="background-color: #EFEFEF;"
|}
מבוקר
126
edits

Navigation menu