Changes

Jump to navigation Jump to search

הזמנה

897 bytes added, 13:48, 14 July 2009
no edit summary
== המחלוקת ==
יש אומרים ש"הזמנה מילתא" והחפץ נאסר בהשתמשויות אחרות כבר משעת הקצאתו, ויש אומרים ש"הזמנה לאו מילתא" ואין ההקצאה פועלת לאסור את החפץ.
[[אביי]] סובר ש"הזמנה מילתא" והחפץ נאסר בהשתמשויות אחרות כבר משעת הקצאתו, ו[[רבא]] ש"הזמנה לאו מילתא" ואין ההקצאה פועלת לאסור את החפץ. הגמרא מוכיחה שמחלוקתם היא גם מחלוקת חכמים ו[[רשב"ג]] ב[[תפילין]]
אביי מוכיח את שיטתו מ[[גזירה שווה]] של "שם"-"שם" מעגלה ערופה שאף היא נאסרת מרגע הזמנתה, ואילו רבא מוכיח מגזירה שווה "שם"-"שם" ל[[עבודה זרה]] שאינה נאסרת בהנאה בהזמנה אלא רק במעשה.
לדוגמא: הבונה קבר למת, לאחר שמת, לדעת הסוברים ש"הזמנה מילתא" - נאסר הקבר בהנאה מיד, ולדעת הסוברים ש"הזמנה לאו מילתא", אין הקבר נאסר בהנאה אלא עד שיקברו בו את המת.
== דוגמאות ומקרים ==
דוגמא נוספתלדוגמא: האורג תכריכים הבונה [[קבר]] למת, לאחר שמת, לדעת הסוברים ש"הזמנה מילתא" - נאסרים התכריכים נאסר הקבר בהנאה מיד, ולדעת הסוברים ש"הזמנה לאו מילתא", אין התכריכים נאסרים הקבר נאסר בהנאה אלא משעת השימוש בהםעד שיקברו בו את המת.
להלכהדוגמא נוספת: האורג [[תכריכים]] למת, לאחר שמת, לדעת הסוברים ש"הזמנה מילתא" - נאסרים התכריכים בהנאה מיד, ולדעת הסוברים ש"הזמנה לאו מילתא היא", אין התכריכים נאסרים אלא משעת השימוש בהם.
== מתי אין מחלוקת ==
 
במקרים במוגדרים כ"[[טווי לאריג]]" אין מחלוקת שהזמנה לאו מילתא.
 
== ההלכה ==
 
 
להלכה: "הזמנה לאו מילתא היא" כרבא, לפי הכלל שבמחלוקות אביי ורבא הלכה כרבא חוץ מ[[יע"ל קג"ם]].
 
עיקר הסוגיא והדיון בנושא נמצא ב{{מקור|בבלי:סנהדרין מז ב$בבלי סנהדרין מז:-מח.}}.
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
מבוקר
126
edits

Navigation menu