Changes

Jump to navigation Jump to search

אבצן מבית לחם

4 bytes added, 17:05, 21 May 2012
אמנם ישנה קושיה, שהרי ע"פ המדרש שם, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו, כיון שלא זימן את מנוח, אבי שמשון לסעודות חיתון בניו - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. דבר זה לא מתיישב עם המדרש שבועז מת מיד אחרי שעיבר את [[רות]], כלומר: בנו עובד נפטר אחריו.{{דרוש מקור}}
 
 
 
 
{{שופטים}}
[[קטגוריה: שופטים]]
Anonymous user

Navigation menu