Changes

Jump to navigation Jump to search

שבועות

88 bytes added, 02:06, 25 May 2012
m
== שמות החג ==
שמות רבים ישנם לחג זה: חג השבועות, חג הביכורים, עצרת, חג מתן תורה.
 השם * '''חג השבועות''' - יום זה נקרא 'חג השבועות מקורו בשבעת ' מפני שהוא חל בסיום שבעת השבועות של [[ספירת העומר]], הניספרים מט"ז ניסן בניסן ועד ו' בסיון. בספרים מובא{{דרוש מקור}}, כי חג זה נקרא גם חג השְׁבוּעוֹת {{מקור|(ש' שוויה)}}, שכן שתי שבועות קשורות בתאריך זה: א. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה למרגלות הר סיני, כשהכריז "נעשה ונשמע"; ב. השבועה שנשבע הקב"ה במעמד זה שלא יחליף את עם סגולה, שבו בחר, ולא ימירנו בעם אחר.
מקורו של השם חג הביכורים הוא בחובתו של עם ישראל בזמן זה להביא לבית המקדש מראשית [[ביכורים|ביכורי אדמתו]], שכן באותו הזמן מתבכרים פירות האילן.
חג השבועות נקרא גם "חג מתן תורה", שכן, כאמור, ביום זה עמד עם ישראל למרגלות הר סיני וקבל את התורה.
 
== מנהגי החג ==

Navigation menu