Changes

Jump to navigation Jump to search

אבצן מבית לחם

237 bytes added, 09:22, 5 June 2012
no edit summary
בעוד היו כמה שופטים, כגון [[אהוד בן גרא]], [[גדעון]] ו[[שמשון]], שבזמנם התרחשו מלחמות, והם החזירו את העם בתשובה והובילו אותו לניצחון, אבצן הוא אחד מהשופטים שלא נלחמו, אלא ישבו ושפטו את העם.
אבצן שפט את ישראל שבע שנים. לאבצן היו לו שלושים בנים ושלושים בנות, והוא חיתן את כולם בימיו. ע"פ המדרש, עשה אבצן בנישואי כל אחד מהם שני משתאות - בביתו ובבית מחותניו - ולכולם לא הזמין את מנוח, אבי שמשון לסעודות - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. ולכן, אומר המדרש, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו. אבצן שפט את ישראל שבע שנים, ולאחר פטירתו נקבר בבית לחם.
==זיהויו במדרש==
• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.
אמנם ישנה קושיה, שהרי ע"פ המדרש שם, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו, כיון שלא זימן את מנוחכך שיש סתירה בין שלושה מדרשים: ישנו מדרש, אבי שמשון לסעודות חיתון בניו - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. דבר זה לא מתיישב עם המדרש שבועז מת מיד אחרי שעיבר את [[רות]], כלומר: בנו עובד נפטר אחריו.,{{דרוש מקור}} ולעומת זאת, על פי המדרש המוזכר, כל ילדי אבצן מתו בחייו.

Navigation menu