Changes

Jump to navigation Jump to search

תלמוד ירושלמי

217 bytes removed, 15:00, 21 June 2012
זמן חיבורו
===זמן חיבורו===
ה[[משנה]] נחתמה בערך בשנת ג'תתק"פ [220], ומאז הסתיימה תקופת התנאים והחלה תקופת האמוראים. הבבלי נחתם בערך בשנת ד'רפ"ה [525]. יש כמה דעות לגבי חיבור הירושלמי יש כמה וכמה דעות:
א) הראב"ד הראשון (רבי אברהם בן דיאוד): הירושלמי חובר קרוב למאתיים שנה לאחר החורבן (החורבן היה בשנת ג'תתכ"ח [68]), דהיינו שנת ד'ל' [270] לערך (חומת ירושלים שער ג).
Anonymous user

Navigation menu