Changes

Jump to navigation Jump to search

קבר רחל

628 bytes added, 02:04, 20 November 2008
no edit summary
לדעתי ברור מה שכתב שבנימן נולד בי"א במרחשון טעות סופר הוא. כי מקרא מפורש שרחל מתה בעת לדתה את בנימן. ונזכר במדרש רבה בפסוק הנ"ל "ויהי עוד כברת ארץ לבא אפרתה בשעת שהארץ חלולה ככברה והבר מצוי רבנן אמרי כבר הבר מצוי ועונת גשמים עברה ועדיין השרב לא בא"...רבנן דורשין כברת, מלשון כבר בר, ומוסיפין עוד לדרוש לבוא אפרתה בעת שכשר ללכת ולבוא שלא יש צער מגשם ושרב והוא שאמרו שעונת הגשמים עברה ועדיין השרב לא בא. ... אי אפשר לומר שמתה בי"א במר חשון שאז כבר עונת הגשמים:
 
==המצב היום==
 
מאז הסכמי אוסלו, כאשר בעיר בית לחם יצאה משליטת ישראל, החלו להתגלות קשיים בגישה אל הקבר. הערבים נהגו לפגוע במתפללים היהודים שעלו לקבר.
 
לאור זאת החליטו שלטונות הבטחון לבצר את מבנה מצבת הקבר. היום חומה גבוהה מקיפה את כל המבנה. מצידו השני של הכביש, נרכש על ידי יהודים מבנה ובו ישיבת קבר רחל.
 
הביצורים וחומות שינו לחלוטין את מראה נוף הקבר.
 
==מצבת קבורת רחל - מרחשוון תשס"ט==
מבוקר
8,889
edits

Navigation menu