Changes

Jump to navigation Jump to search

עמידה

95 bytes added, 00:00, 24 November 2008
no edit summary
התפילה הבסיסית אותה מחוייב כל יהודי להתפלל לפחות 3 פעמים ביום (ב[[שחרית]], [[מנחה]], ו[[ערבית]]. ב[[שבת]] ו[[מועד]] וב[[ראש חודש]] נוספת עמידה לתפילת [[מוסף]]. ב[[יום הכיפורים]] נוספת עמידה ל[[נעילה]]. מקור השם הוא מכך שלכתחילה יש להתפלל תפילה זו בעמידה. תפילת העמידה נקראת גם "שמונה עשרה" - בשל העובדה שהיא כללה המקור במקור 18 ברכות (כיום יש בה 19). אמנם בשבת ומועד משום [[טירחא דציבורא]] מתפללים רק "תפילת שבע", שבה מושמטות כל ברכות הבקשה ונכנסת במקומם ברכת קדושת היום. גם תפילת [[מוסף]] היא תפילת שבע, ובה אומרים במקום ברכות הבקשה ברכה שמבקשת שנזכה לשוב ולהקריב את קרבן ה[[מוסף]]. ב[[ראש השנה]] מתפללים ב[[מוסף]] "תפילת תשע", ובה במקום בכרות הבקשה מתפללים 3 ברכות: מלכויות, זכרונות ושופרות.
על העמידה חוזר ה[[ש"ץ]] שוב בתפילה ב[[ציבור]] והקהל עונה [[אמן]] על ברכותיו. בחזרת הש"ץ נוספת אמירת [[קדושה]], [[מודים דרבנן]] ו[[ברכת כהנים]] (ב[[שחרית]] ו[[מוסף]], וב[[תענית ציבור]] גם ב[[מנחה]] ו[[נעילה]]).
Anonymous user

Navigation menu