מכילתא דרבי ישמעאל: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

12 May 2015

23 February 2014

20 February 2014

9 June 2013

1 May 2011

13 April 2011

  • curprev 11:3411:34, 13 April 2011בנילה talk contribs 465 bytes +465 דף חדש: מדרש הלכה תנאי לחומש שמות. המדרש מחולק לפרשיות (כגון "פרשתא דפסחא"). בין מפרשי המכילתא - הנצי"...