מסכת יבמות: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 October 2020

13 February 2020

28 October 2012

11 December 2011

29 November 2011

4 October 2011

17 July 2009

  • curprev 18:5218:52, 17 July 200979.181.28.75 talk 286 bytes +286 דף חדש: '''מסכת יבמות''' היא המסכת הראשונה בסדר נשים, על מסכת זו יש משנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי ותוספתא. הנוש…