Difference between revisions of "עובדא בי ריש גלותא בגדי ודבר אחר"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(המקרה בגמרא)
(ראה גם)
 
Line 23: Line 23:
  
 
[[קטגוריה: אפיזודות תלמודיות]]
 
[[קטגוריה: אפיזודות תלמודיות]]
[[קטוגריה: איסור והיתר]]
+
[[קטגוריה: איסור והיתר]]

Latest revision as of 19:12, 21 July 2016

רב ולוי נחלקו בבשר כשר ובשר איסור שנצלו יחד בתנור אחד, על שני שיפודים, רחוקים זה מזה.

לוי סובר שאין לאסור את הבשר הכשר, כיון שלא נגע, וריח הבשר האסור שנדף אליו, אינו אוסרו, מפני שריחא בעלמא הוא, ואינו נחשב לטעם כעיקר שאוסר.

מקרה בא לפני לוי בבשר גדי שנצלה עם בשר חזיר בתנור אחד בבית ריש גלותא, והתירו! זאת לפי שיטתו.

המקרה בגמרא[edit]

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עו ע"א-ע"ב

אמר רב:

בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבילה כחוש אסור. מאי טעמא? - מפטמי מהדדי.

ולוי אמר: אפילו בשר שחוטה כחוש, שצלאו עם בשר נבילה שמן, מותר. מאי טעמא? ריחא בעלמא הוא, וריחא לאו מילתא היא.

עביד לוי עובדא בי ריש גלותא, בגדי ודבר אחר!.

ראה גם[edit]