פי תקרה יורד וסותם

מתוך ויקישיבה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקרה ללא מחיצות, לעניינים מסויימים אנו רואים כאילו חודה של התקרה נמשך ויורד למטה ומגיע עד לקרקע.


לדוגמא: לפי הדעות שאומרים פי תקרה יורד וסותם גם במקרה שאין מחיצות מכל ארבע הצדדים[1], הרי החלל שתחת תקרה ללא מחיצות, נחשב כרשות היחיד, ומותר לטלטל בתוכו בשבת, לפי שאנו רואים כאילו חודה של התקרה נמשך ויורד עד למטה.

שיטת ר"ת בעירובין, שגם למ"ד דאמרינן פי תקרה יורד וסותם, אין אומרים זאת בד' מחיצות, היינו שאם כל הד' מחיצות חסרות, אין המקום נעשה רשות היחיד על ידי פי תקרה יורד וסותם.

ראה גם[עריכה]

הערות[עריכה]

  1. תלמוד בבלי מסכת שבת דף צט/ב בעי רבא זרק דף ונח על גבי יתידות מהו מאי קמיבעיא ליה הנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו.... וראה דברי הרשב"א שם: חדושי הרשב"א על מסכת שבת דף צט/ב זרק דף ונח על גבי יתדות מהו. וס"ל לרבא דאמרינן פי תקרה יורד וסותם, דאי לא לא הוי רה"י, וכדאמרינן נמי לקמן (קא, א) גבי נעץ קנה בר"ה ובראשו טרסקל. ור"ת ז"ל פי' בעירובין (צד, א) דלא אמרינן פי תקרה יורד וסותם בד' מחיצות. ולדבריו איכא לאוקומה בדאית לה שתי מחיצות. ועדיין צריך לי תלמוד שהרי מחיצה שהגדיין בוקעין בה היא ואינו מחיצה: