פרשני:שולחן ערוך:אבן העזר כו ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:אבן העזר כו ב


סעיף ב - קידושין ע"י חופה בקידושין (ה, א) רב הונא סובר שחופה קונה, רבא מקשה על סברתו ואביי מיישב את דברי רב הונא.

טור, רא"ש, תוס', רמב"ן, מר יהודה גאון ובה"ג: חופה אינה קונה. (אמנם אביי יישב את קושיות רבא, אך רבא ואביי, הלכה כרבא).

☜ כך פסק השו"ע. את דעת ר"ח הביא בשם י"א.

ר"ח, רשב"א ור"ן : אם קידש בחופה צריכה גט מספק.

שער המלך ופת"ש: גם רש"י סובר כדעת ר"ח, וכך יש לפסוק.

֎ פת"ש: גם לדעות שחופה קונה, היא גורמת לאשה להיות ארוסה, אך לא נשואה (טור ושער המלך, דלא כדעת המהרש"א שמוגדרת כנשואה).

֎ שער המלך (בפת"ש): חופה קונה גם באלמנה. למרות שיש דעות שבנישואי אלמנה רגילים, חופה לא גומרת אלא רק ביאה.

֎ שער המלך (בפת"ש): אם קידש אותה בחופה כשהיא נידה, אינה מקודשת. הרבה מהפוסקים חולקים בכלל על רב הונא, וגם אם נאמר שסוברים כמותו, ישנם פוסקים הסוברים שחופה כשהיא נידה אינה חופה כלל.


סעיף ב[edit]

אם הכניס אשה לחופה, אינה מתקדשת בכך (רמב"ן ורא"ש). וי"א שהוא ספק (ר"ח מקידושין ה,א).

האם חופה קונה? קידושין ה,א: אמר רב הונא חופה קונה מק"ו... אמר רבא שתי תשובות בדבר... א"ל אביי...

ר"ח: ספק להלכה אם קי"ל כרב הונא.

רמב"ן,רא"ש: אינה קונה. מקורם הוא מכך שהגמ' בדף ג,א מקשה "לרב הונא דאמר חופה קונה...", משמע שזוהי דעתו אך איננו סוברים כמותו. הרי"ף והרמב"ם לא הביאו דברי רב הונא ומשמע בפשטות שסוברים שלא נפסק, וכן הבינו בדעתם הרא"ש והר"ן, אמנם מנגד לגבי אשה נקנית בשלושה דרכים כתב הרי"ף שבא למעט חליפין ולא כתב שממעט חופה, ולכן הרמב"ן סובר שמסופק כר"ח ולכן לא כתב במפורש שקונה וגם לא שלא קונה.

רשב"א,ר"ן: יש לחוש לר"ח.

שו"ע: אינה קונה וי"א שהוא ספק.

מתוך הספר יאיר השולחן, אין להעתיק ללא רשות מהמחבר, לפרטים ורכישה.