קדושה דסידרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הפסוקים: "קדוש, קדוש, קדוש ה' צבאות מלוא כל הארץ כבודו" ו"ברוך כבוד ה' ממקומו", הנאמרים בתוך תפילת "ובא לציון".

בתפילת "ובא לציון" מצויים פסוקים מלוקטים הכוללים גם את הפסוקים הנזכרים לעיל. פסוקים אלו נקראים "קדושה דסידרא", והם נאמרים עם תרגומם לשפה הארמית.

מובא בגמרא, שקיימת חשיבות רבה לאמירת "קדושה דסידרא": "מיום שחרב בית המקדש, עלמא קאי אקדושה דסידרא" (מיום שחרב בית המקדש, העולם עומד על קדושה דסידרא). לכן, שלא בשעת הדחק, אין לצאת מבין הכנסת לפני שאומרים פסוקים אלו יחד עם הציבור.

עדיף לומר את "קדושה דסידרא" יחד עם הציבור. לכן, אם הציבור התחילו לומר "ואתה קדוש..." (תחילת "קדושה דסידרא") והוא עדיין לא אמר "אשרי" או "למנצח", יאמר את תפילה זו יחד עם הציבור ואחר כך ישלים את הקטעים שדילג.