שיחה:לוי בן יעקב: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

22 May 2009

  • curprev 03:0903:09, 22 May 200989.139.117.50 talk 261 bytes +261 דף חדש: לפי סדר עולם רבא שמעון נולד בשנה העשירית להיות יעקב אבינו בחרן, שנת א' קצ"ה - 2,195 לבריאת העולם בט"ז ניסן, ...