רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית וירא פרשת וירא א'
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת וירא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. וירא אליו באיזה יום למילתו של אברהם בא הקבה לבקרו? (ברשי)
א. ביום הראשון.
ב. ביום השלושים.
ג. ביום השלישי.
ד. ביום השמיני.

2. כחם היום מדוע הוציא הקבה חמה מנרתיקה בפרשה? (ברשי)
א. לדון בה את הרשעים.
ב. להפשיר מעט את הקוטב הצפוני שהתקרר ביותר.
ג. שהיה קור שורר בחוץ ורצה שיגיעו לאברהם אורחים.
ד. שלא להטריח את אברהם באורחים.

3. "ואני זקנתי" מדוע שינה הכתוב ואמר "ואני זקנתי" הרי שרה אמרה "ואדני זקן"? (ברש"י)
א. מפני השלום.
ב. לא שינה הכתוב כלום ש"ואני זקנתי" זהו פרוש של "אחרי בלותי" אלא שקיצר ולא כתב "ואדוני זקן" מפני השלום.
ג. תיקון סופרים הוא.
ד. בכדי שלא תיענש שרה.

4. כי ידעתיו מדוע מחבב הקבה את אברהם (ברשי)?
א. בזכות הכנסת אורחים.
ב. שהכניס גרים תחת כנפי השכינה.
ג. שהודיע לבאי עולם שה' הוא האלוקים.
ד. שמצוה את בניו ובני ביתו לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט.

5. כיצד ידענו שאין באנשי סדום אפילו צדיק אחד?
א. שכתוב "ואנשי סדום רעים וחטאים" כולם במשמע.
ב. שכתוב "ויגשו לשבר הדלת" שהיו בעלי זרוע וכל הצדיקים נמלטו משם.
ג. שכתוב "כל העם מקצה" מקצה העיר עד הקצה שאין אחד מהם מוחה בידם.
ד. שאמרו "האחד בא לגור וישפט שפוט" גילו דעתם שאין שם אלא צדיק אחד עושה משפט.

6. "כי לא אוכל לעשות" איזה דבר שאינו כשורה עשו המלאכים? (ברש"י)
א. שהסכימו להכנס לביתו של לוט.
ב. שהחזיקו ביד אשתו וביד שתי בנותיו של לוט ואין הדבר צנוע.
ג. שאמרו "כי משחיתים אנחנו" שתלו הדבר בעצמם.
ד. שהכו חלק מאנשי סדום בסנוורים ולא עשו כשורה שסומא חשוב כמת והם היו צריכים למות בגופרית.

7. "ויסע משם אברהם" מדוע? (ברש"י)
א. שחרבו הכרכים ופסקו העוברים ושבים.
ב. להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שנשא את בנותיו.
ג. שהיה עצוב לו שם, שלא הצליח ללמד סנגוריה על סדום ועמורה.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

8. "היניקה בנים שרה" וכי כמה בנים היו לה לשרה אמנו ? (ברש"י)
א. שני בנים ילדה שרה לאברהם.
ב. ביום המשתה הביאו השרות את בניהן עמהן והיניקה אותם שרה, שהיו אומרות לא ילדה שרה אלא אסופי הביאה מן השוק.
ג. לשון גוזמא הוא.
ד. שווה בן זה לכמה בנים.

9. "באשר הוא שם" מה קטרגו מלאכי השרת על ישמעאל? (ברש"י)
א. מי שעתיד למכור את יוסף אתה מעלה לו באר.
ב. מי שעתיד להציק לבניך בעקבתא דמשיחא אתה מעלה לו באר.
ג. מי שעתיד להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר.
ד. מי שעתיד לקבל 9 קבין של טפשות מתוך 10 אתה מעלה לו באר.

10. "וירא את המקום" כיצד זיהה אברהם את ההר? (ברש"י)
א. ראה עמוד אש מתמר ועולה עד לב השמיים.
ב. שהיו פרחים ועצים יפים ביותר שלא נראו כדוגמתם על ההר.
ג. שהיה ההר נמוך משאר כל ההרים ומכך הבין.
ד. ראה ענן קשור על ההר.

11. "וירא אליו ה'"- לשם מה נראה אליו?
א. לבקר את החולה.
ב. לנסותו.
ג. לבשר על הולדת יצחק.
ד. לבשר לו על הגאולה.

12. כמה בנות היו ללוט - לפי רש"י?
א. 6 בנות
ב. 2 בנות
ג. 3 בנות
ד. 4 בנות