רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מנחות מבחן דפים מ"ז-ס"א
ממוצע הציונים עד כה: 61%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת מנחות, דפים מ"ז-ס"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לרבי דס"ל קדוש ואינו קדוש - מה דין הלחם לאכילה? (מז.)
א. לכו"ע מותר באכילה.
ב. לכו"ע אסור באכילה
ג. מחלוקת: לאביי מותר ולרבא אסור
ד. איבעיא דלא איפשטא

2. האם אמרי' לר' יהושע חטא בתרומה כדי שתזכה בחולין? (מח:)
א. אם עומדת ממילא ליטמא אמרי', ואם לאו לא אמרי'
ב. בכל גווני אמרי'
ג. בכל גווני לא אמרי'
ד. אם התרומה מועטת מהחולין אמרי' ואם היא מרובה מהן לא אמרי'

3. כהן שחשב שמותר לפגל חטאת לשם שלמים מה דין הקרבן? (מט.)
א. לא הוי פיגול אך צריך לפדותו ויפלו דמיו לבדק הבית.
ב. לרב חסדא דס"ל עקירה בטעות שמה עקירה הוי פיגול ולרבא לא הוי פיגול
ג. לכו"ע לא הוי פיגול
ד. לכו"ע הוי פיגול

4. לא נתחנך עדיין המזבח ולא הקריבו כבש בבקר האם יקריבו בין הערביים? (נ.)
א. חייבים להקריב אך אם רוצים להקריב יכולים להקריבו בתורת נדבה
ב. מחלוקת: לת"ק יקריבו ולר' שמעון לא יקריבו
ג. לכו"ע לא יקריבו
ד. לכו"ע יקריבו

5. הביא חצי עשרון בבוקר ונטמא מחצה של בין הערביים מה יעשו? (נ:)
א. יביאו עשרון שלם ויקריבוהו כולו.
ב. יביאו עשרון שלם ויקריבוהו מחציתו ומחציתו יאבד
ג. יקריבוהו בטומאה, דטומאה הותרה בציבור
ד. יביאו עשרון שלם ויקריבו מחציתו ומחציתו יקרב לנדבה.

6. מנחת נסכים ומנחת נדבה האם דוחין שבת וטומאה? (נא.)
א. שניהם דוחין שבת ואין דוחין טומאה
ב. שניהם דוחין שבת ודוחין טומאה
ג. מנחת נסכים דוחה שבת ואין דוחה טומאה ומנחת נדבה דוחה שניהם
ד. מנחת נסכים דוחה שבת וטומאה ומנחת נדבה אין דוחה שבת וטומאה

7. ושלימה היתה קריבה - מנ"ל? (נא: ורש"י ד"ה אותה מאי)
א. לכו"ע מדכ' אותה
ב. לכו"ע מדכ' כליל תקטר
ג. מחלוקת: לר' יהודה מדכ' אותה ולר"ש מדכ' כליל תקטר
ד. מחלוקת: לר' יהודה מדכ' אותה ולר"ש מדכ' חק עולם

8. ושלימה היתה קריבה - מה הכוונה למסקנא? (נב.)
א. שהיו מקריבים רק בבוקר עשרון שלם.
ב. עשרון בבוקר ועשרון בין הערביים
ג. שהיו מקריבים רק בין הערביים עשרון שלם
ד. לרבא עשרון בבוקר ועשרון בין הערביים ולר' ירמי' עשרון בבוקר

9. ושלימה היתה קריבה - כמה קומץ היו מביאים עמה למסקנא? (נב:)
א. מחלוקת: לרבנן חצי קומץ לכל עשרון ולאבא יוסי קומץ שלם לכל עשרון
ב. מחלוקת: לרבנן חצי קומץ לכל עשרון ולאבא יוסי ב' קמצין לכל עשרון.
ג. לכו"ע קומץ שלם לכל עשרון
ד. לכו"ע חצי קומץ לכל עשרון

10. כל המנחות באות מצה - מנ"ל דהוי לעיכובא למסקנא? (נג.)
א. דכ' מצות תאכל.
ב. דכ' מצה תהי'.
ג. דכ' לא תאפה חמץ.
ד. הלכה למשה מסיני.

11. טוב זו תורה - מנ"ל? (נג:)
א. דכ' טוב טעם ודעת למדני
ב. דכ' הנחמדים מזהב ומפז רב
ג. דכ' טוב לי תורת פיך
ד. דכ' כי לקח טוב נתתי לכם

12. תפוח שריסקו ונתנו לעיסה - האם העיסה היא חמץ? (נד.)
א. מחלוקת: לרבנן אינה חמץ כלל ולרב חנינא ב"ג הוי חמץ נוקשה
ב. מחלוקת: לרבנן הוי חמץ נוקשה ולר' חנינא ב"ג הוי חמץ גמור
ג. לכו"ע אינה חמץ כלל
ד. לכו"ע הרי היא חמץ נוקשה

13. המרבה במעשרות - מה הכוונה? (נד:)
א. שתורם אחד מחמשה
ב. שתורם מאומד ללא מדידה
ג. שתורם מן הרעה על היפה
ד. שתורם מן החייב על הפטור

14. האם עדיף לתרום מן היפה או מן המתקיים? (נה.)
א. מדאורייתא אין חילוק ביניהם ומדרבנן בעי' מן היפה
ב. תלוי: מקום דאיכא כהן תורם מן היפה ובדליכא כהן תורם מן המתקיים
ג. בכל גווני צריך לתרום מן היפה
ד. בכל גווני צריך לתרום מן המתקיים.

15. מנחה שהחמיצה ואפאה - כמה לוקה על "אפייתה"? (נו.)
א. בכל גווני לוקה אחת.
ב. בכל גווני לוקה שתים
ג. תלוי: החמיצוה במזיד לוקה שתים, החמיצוה בשוגג לוקה אחד.
ד. תלוי: ערך חבירו ואפה הוא לוקה שתים ערך הוא ואפאה לוקה אחת

16. הניח בשר ע"ג גחלים בשבת ונתבשל מצד אחד כמאב"ד האם חייב בכה"ג? (נז.)
א. פטור.
ב. חייב
ג. תלוי: היפך בגחלים חייב לא היפך בגחלים פטור
ד. איבעיא דלא איפשטא

17. שיירי המנחות שנאכלים לכהנים האם מותר לאוכלם בשאור או בדבש? (נח.)
א. בין בשאור ובין בדבש אסור
ב. בין בשאור ובין בדבש מותר
ג. תלוי: בשאור אסור ובדבש מותר
ד. בין בשאור ובין בדבש מדאורייתא מותר ומדרבנן אסור

18. מנחת חוטא שנתן עלי' לבונה שלא נבלעה ואין יכול ללקטה מה דינה? (נט:)
א. מדאורייתא כשירה ומדרבנן פסולה
ב. פסולה.
ג. כשירה אלא שלא עלתה לבעלים לשם חובה.
ד. כשירה ועלתה לבעלים לשם חובה

19. מנ"ל דבעי' הגשה במנחת חוטא למסקנא? (ס.:)
א. מדכ' והבאת "את" המנחה
ב. ילפי' בהצד השוה ממנחת נדבה ומנחת סוטה.
ג. משום דכ' "המנחה" דמשמע כל המנחות
ד. דכ' זאת תורת המנחה הוקשו כל המנחות זל"ז.

20. קרבנן נשים האם טעון תנופה וסמיכה? (סא:)
א. טעון סמיכה ותנופה ע"י הכהן
ב. אינו טעון תנופה וסמיכה כלל
ג. טעון סמיכה ותנופה, ויכולים הנשים לסמוך ולהניף.
ד. אינו טעון סמיכה כלל, וטעון תנופה ע"י הכהן