רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית תולדות פרשת תולדות ב'
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת תולדות

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "בן ארבעים שנה" כמה שנים משנולד יצחק ועד העקידה? (ברש"י)
א. 14
ב. 273
ג. 37
ד. 40

2. "ותלך לדרש" לאן הלכה רבקה? (ברש"י)
א. לבית המדרש של מתושלח.
ב. לבתי המדרש שהקים אברהם.
ג. לבית מדרשו של עבר.
ד. לבית מדרשו של שם.

3. מזרעו של מי היה אנטונינוס? (פשטות הענין)
א. מזרעו של ישמעאל.
ב. מזרעו של נבוכדנצאר.
ג. מזרעו של אבימלך.
ד. מזרעו של עשו.

4. "בן ששים שנה" מדוע לא רצה יצחק לישא שפחה לאחר שחיכה 10 שנים?
א. לא מצא אחת שמתאימה לו.
ב. כיון שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה.
ג. לא הסכימה רבקה להכניס שפחה לביתה.
ד. כיון שצריך לחכות 15 שנה לראות אם האשה עקרה.

5. "ידע ציד" האם מלח ותבן חייבים במעשר? (שפ"ח אות ז')
א. חייבים מדרבנן אבל מדאוריתא פטורים.
ב. אין תבן ומלח חייבים במעשר אפילו מדרבנן.
ג. חייבים מדאוריתא.
ד. מלח פטור מדרבנן ותבן חייב מדרבנן.

6. "בכרתך" מדוע רצה יעקב לקנות את הבכורה מעשו? (ברש"י)
א. אמר אין רשע זה כדאי שיקריב לקב"ה.
ב. סבר יעקב שהוא היה צריך לצאת ראשון (כדאיתא ברש"י פס' כו') והבכורה שייכת לו.
ג. שרצה לזכות בכמה שיותר מצוות.
ד. אמר הצדיק הזה מלא במצוות ויש להקל עליו קצת.

7. "וישמר משמרתי" מה פרושו? (ברש"י)
א. כשניסיתי אותו.
ב. דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם.
ג. גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה.
ד. דברים שאילו לא נכתבו ראויים היו להצטוות עליהם.

8. "בארץ ההוא" אלו שני דברים קשים היו ליצחק ובכל זאת הצליח בזריעתו? (ברש"י)
א. השנה היתה קשה ופלישתים הציקו לו.
ב. עשו לא רצה לעזור לו והארץ היתה קשה.
ג. הארץ היתה קשה והשנה קשה.
ד. הארץ היתה רכה וטובענית ונוסף לכך ירדו הרבה גשמים.

9. "סתמום פלשתים" איזה תרוץ נתנו הפלישתים לסתימת הבארות? (ברש"י)
א. שלא יציפו את העיר ויטביעום שהיתה ברכה בבארות בריבוי מים.
ב. טענו שהבארות מושכות מים מבארותיהם ולכן סתמום.
ג. אמרו שתקלה הם לאנשים ההולכים בחושך שלא יפלו בהם.
ד. שאמרו תקלה הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו.

10. היכן ישב יצחק כששולח מגרר? (ברש"י)
א. בנחל זרת קרוב לעיר.
ב. בנהר פרת.
ג. בנהר החידקל.
ד. בנחל גרר רחוק מן העיר.

11. "ואחזת מרעהו" מי היה עם אבימלך כשהלך ליצחק? (דעת רש"י)
א. כל אוהביו ופיכול שר צבאו.
ב. קבוצה מאוהביו ופיכול שר צבאו.
ג. קבוצה מאוהביו ושר הממונה על המס.
ד. פיכול שר צבאו בלבד.

12. "לא ידעתי יום מותי" מתי אדם צריך לדאוג בנוגע ליום מותו? (ברש"י)
א. כשמגיע לפרק אבותיו ידאג 10 שנים לפניהם ו-10 שנים לאחריהם.
ב. כשמגיע לפרק אבותיו ידאג 5 שנים לפניהם ו-5שנים לאחריהם.
ג. כתשובה ב' אלא שזהו רק כשמגיע לפרק אביו.
ד. כתשובה ב' אלא שזהו רק כשמגיע לפרק אימו.

13. "וקח לי" מה היה כתוב בכתובתה של רבקה? (ברש"י)
א. כתובה על סך 100,000,000 שקל.
ב. שרשאית ליטול שני גדיי עיזים בכל יום.
ג. שרשאית ליטול חמישה גדיי עיזים בכל יום.
ד. שרשאית ליטול גדי אחד בכל יום.

14. "שני גדיי עזים" מתי ברך יצחק את יעקב? (ברש"י)
א. בפסח.
ב. בסוכות.
ג. בפורים.
ד. בחנוכה.

15. "ארריך ארור ומברכיך ברוך" מדוע הקדים הקללה לברכה? (ברש"י)
א. שקודם צריך להנצל מהאויבים ואח"כ להתברך.
ב. שהצדיקים תחילתם יסורים וסופם שלווה לכן הקדים קללת אוררים.
ג. אין כאן טעם מיוחד.
ד. שחשב שעשו עומד מולו לכן הקדים ארור לברוך.

16. "משמני הארץ" מה היא?
א. תורכיה.
ב. איי מלטה.
ג. אפריקה.
ד. איטליה של יון.

17. "גם שניכם" מה נתנבאה רבקה? (ברש"י)
א. שעשו רוצה להרוג את יעקב.
ב. שימותו שניהם ביום אחד.
ג. שלא ירש עשו עם יעקב את הארץ.
ד. שסופו של עשו לאבדון.

18. "אחות נביות" מי השיא את מחלת בת ישמעאל? (ברש"י)
א. ישמעאל.
ב. הגר.
ג. נביות.
ד. לבן.

19. בן כמה היה יוסף כשמלך? (ברש"י)
א. 30
ב. 32
ג. 25
ד. 27

20. "על נשיו" הוסיף רשעה על רשעתו, מה פרושו? (ברש"י)
א. הוסיף עוד סוגי ע"ז לעבדם.
ב. גרש את הראשונות וגרם להם עוגמת נפש.
ג. שלא גרש (את נשיו) הראשונות ורשעה היינו מרשעת.
ד. גרם לעוגמת נפש עקב צפיפות בביתו.