רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מנחות מבחן דפים צ"ד-ק"י
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת מנחות, דפים צ"ד-ק"י

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. היכן מצינו סמיכה בשחוטין? (צד.)
א. בסמיכת קרבן ציבור כגון פר הבא על כל המצוות
ב. במי ששכח לסמוך קודם שחיטה
ג. במי שסמך שלא לשמה שיכול לסמוך שוב לאחר שחיטה
ד. בכהן גדול - ומשום יקרא דכ"ג.

2. לחם הפנים שמסודר על השולחן האם נפסל במסעות למסקנא? (צה.)
א. לכו"ע לא נפסל.
ב. לכו"ע נפסל
ג. מחלוקת: ר' יוחנן ור"י בן לוי, חד ס"ל דנפסל וחד ס"ל דלא נפסל
ד. איבעיא דלא איפשיטא

3. לישה ואפי' של חביתי כ"ג אמאי א"א לעשותן מע"ש? (צו. רש"י ד"ה ושא"א)
א. דבעי' שיהי' יפה וראוי היטב לאכילה
ב. משום דאם יעשה מע"ש ויקדשו בכלי יפסל בלינה
ג. דלישה ואפי' הוו חלק מהמצוה, והמצוה היא בכל יום
ד. שמא יעשה בע"ש ויוציאום בשוגג מהעזרה.

4. אמאי לא הי' השולחן במקדש מקבל טומאה משום ציפויו למסקנא? (צז.)
א. משום דהוי ציפוי של שיש דאינו מקבל טומאה
ב. משום דהוי ציפוי שאינו עומד
ג. לר"ל משום דעצי שטים חשיבי ולא בטלי ולר"י משום דרחמנא קרי' עץ
ד. לכו"ע משום דרחמנא קרי' עץ.

5. בכמה תוספת על אמה היו מחזירים האומנין עבודתם שעשו לביהמ"ק? (צח.)
א. בכל גווני בתוספת חצי אצבע
ב. בכל גווני בתוספת אצבע.
ג. בזהב ובכסף בתוספת אצבע ובבנין בתוספת ב' אצבעות
ד. בכל פעם לפי הערכתם של האומנין

6. אמר רב נתן מכאן שאמצעי משובח - מה נלמד מכאן? (צח: רש"י ד"ה מכאן)
א. שעיקר הכוונה בברכת כהנים צריך שתהי' בפסוק האמצעי.
ב. שלוים חשובים יותר מכהנים וישראלים.
ג. שבקריאת התורה של י' פסוקים אמצעי קורא ארבעה.
ד. שלא יגביה אדם עצמו יותר מדאי ולא ישפיל עצמו יותר מדאי

7. מנ"ל דמעלין בקודש? (צט.)
א. מדחזי' ששברי לוחות מונחין בארון
ב. מדחזי' שעשו ממחתות החטאים ציפוי למזבח
ג. מדחזי' שכותבים ספר תורה על עור של בהמה
ד. מסברא.

8. האם מקיימים מצוות לא ימוש וכו' בלימוד פרק א' שחרית וערבית? (צט:)
א. לרב אמי ורב יוחנן מקיימים ולר' ישמעאל אין מקיימים
ב. לכו"ע מקיימים.
ג. לכו"ע אין מקיימים
ד. אם למד כל התורה כולה מקיים ואם לאו אין מקיים

9. לילה אין מחוסר זמן - מה הכוונה? (קי.)
א. שעבודה כשירה מדאורייתא אף בלילה בכל הקרבנות.
ב. שאין הלילה מופקע מחיוב קרבנות לגמרי רק אין עבודה כשירה בו
ג. שנדרים ונדבות קריבים אף בלילה
ד. שנודרים נדרים ונדבות אף בלילה

10. המתפיס תמימים לבדק הבית האם פודין אותם לחולין כשהם טהורים? (קא.)
א. תלוי: לצורך מותר לפדותן, וסתם אין פודין אותן
ב. מחלוקת: לשמואל פודין אותן ולר' פפא אין פודין אותן
ג. לכו"ע פודין אותן.
ד. לכו"ע אין פודין אותן

11. וחכמים אומרים ירעה עד שיסתאב - מה הטעם? (קב: רש"י ד"ה ירעה)
א. משום דאמרי' דמתוך שלבו נוקפו על חטאו גמר ומקדיש לה
ב. משום דכל הראוי למזבח אין יוצא מידי מזבח לעולם.
ג. משום דספיקא דאורייתא לחומרא וחייב על עצם אכילתו בספק
ד. מעיקר הדין הוא חולין רק אין יוצא לחולין גזירה שמא יזלזלו בקדשים

12. הרי עלי מנחה מן השעורין יביא מן החיטין - מה הטעם למסקנא? (קג.)
א. משום דקיי"ל תפוס לשון ראשון
ב. לכו"ע בטעי ואומר אילו הייתי יודע וכו' הייתי נודר מן החיטין.
ג. מחלוקת: לחזקי' משום דתפוס לשון ראשון ולר' יוחנן משום דטעי.
ד. האי תנא ס"ל דאף בנדר ופתחו עמו חייב לקיים נדרו

13. האומר הרי עלי מנחה עשרון ומחצה - כמה צריך להביא? (קג:)
א. אין צריך להביא כלל
ב. עשרון וחצי
ג. ב' עשרונות
ד. עשרון אחד

14. דם נבילות האם מטמא טומאת נבילה? (קד.)
א. לכו"ע ברביעית אם יקרוש ויעמוד על כזית
ב. לכו"ע אין מטמא כלל.
ג. לב"ש אינו מטמא ולב"ה מטמא ברביעית כשיכול לקרוש ולעמוד על כזית
ד. לב"ש אינו מטמא אלא ברביעית ולב"ה מטמא אפי' בפחות מרביעית

15. האומר הרי עלי מיני מנחה כמה מנחות צריך להביא? (קה.)
א. איבעיא דלא איפשטא
ב. אחת
ג. שנים
ד. אין צריך להביא כלל כיון דיש סתירה בדבריו

16. פירשתי ואיני יודע מאיזה מהן פירשתי וכמה פירשתי מה צריך להביא? (קו.)
א. לכו"ע מנחה א' של ששים עשרונים
ב. לכו"ע חמש מנחות של ששים עשרונים
ג. לרבנן ה' מנחות של ס' עשרונים ולרבי ה' של ס' עשרונים מא' ועד ס'.
ד. לרבנן ה' מנחות של ס' עשרונים ולרבי ה' מנחות של ס' עשרונים.

17. פירשתי מן הבקר וא"י מה פירשתי - מה צריך להביא? (קז.)
א. מחלוקת: לרבנן יביא פר ולרבי יביא פר ועגל
ב. מחלוקת: לרבנן יביא עגל ולרבי יביא פר ועגל
ג. לכו"ע יביא פר.
ד. לכו"ע יביא פר ועגל

18. בינוני שבהן הקדש - מה הכוונה? (קח:)
א. בינוני לבד קדוש ויקריבו למזבח
ב. בינוני וגדול קדושים וימתין עד שיסתאב בינוני ויחללו על הגדול
ג. בינוני וקטן קדושים וימתין עד שיסתאב בינוני ויחללו על הקטן
ד. בינוני לבד קדוש וימתין עד שיסתאב ויתן מעותיו להקדש

19. כהן ששחט לעכו"ם בשוגג או במזיד האם עולה קרבנו לריח ניחוח? (קט.:)
א. לכו"ע אינו עולה בין בשוגג בין במזיד
ב. לכו"ע עולה בין בשוגג בין במזיד
ג. בכל גווני לרב נחמן עולה ולרב ששת אין עולה
ד. בשוגג לכו"ע עולה ובמזיד לרב נחמן עולה ולרב ששת אין עולה.

20. מנין למתעסק בקדשים שהוא "פסול"? (קי.)
א. ילפי' משבת דחזי' דמתעסק אינו נקרא "עושה".
ב. דכ' לרצונכם תזבחהו לדעתכם זבחו ושנה עליו הכ' לעכב
ג. משום דבעי' לשמה
ד. פסולו הוא מדרבנן - שמא לא שחט כדין