רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית ויצא פרשת ויצא א'
ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ויצא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויצא" למה גורמת יציאת צדיק ממקומו? (ברש"י)
א. גורמת לו לעגמת נפש.
ב. גורמת לאנשי המקום להתחיל לדאוג.
ג. גורמת שיתפנה הודה זיוה והדרה.
ד. גורמת לביטול תורה.

2. "ויפגע במקום" באיזה מקום מדובר? (ברש"י)
א. בהר ההר.
ב. בהר המוריה.
ג. בהר סיני.
ד. בהר הגלבוע.

3. "ואלקי יצחק" כתב רש"י ...לא מצינו במקרא שייחד הקב"ה את שמו על צדיקים בחייהם. מדוע כאן יחד שמו על יצחק? (ברש"י)
א. שהיה גדול הדור.
ב. שיצחק מצד הגבורה ובודאי לא יחטא.
ג. שכהו עיניו והרי הוא כמת ויצר הרע פסק ממנו.
ד. שהוא עולה תמימה.

4. "לא נוכל" מדוע לא יכלו הרועים להשקות את הצאן? (ברש"י)
א. שק מלח נפל בבאר ולא רצו הצאן לשתות.
ב. משאבת המים התקלקלה.
ג. לא היו מים בבאר.
ד. שהיתה אבן גדולה וכבדה על פי הבאר.

5. "ויגש יעקב" כיצד ידענו שכוחו של יעקב אבינו גדול? (ברש"י)
א. שלא ישן 14 שנה בבית המדרש.
ב. שקפצה לו הדרך.
ג. שלא שכח מתלמודו כשהיה בבית לבן.
ד. שגלל את האבן כמו שמעבירין הפקק מעל פי צלוחית.

6. "ויבך" מדוע בכה יעקב?
א. שראה ברוח הקדש שאין רחל נכנסת עימו לקבורה.
ב. שבא בידיים ריקניות.
ג. ראה ברוח הקדש שהוא יגרום למותה ולא ידע כיצד.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

7. "ועיני לאה רכות" מה היו אומרים כולם? (ברש"י)
א. שרחל יפה יותר מלאה.
ב. שלאה יפה יותר מרחל.
ג. אם תמשיכי לבכות ירדו לך דמעות.
ד. שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן הגדולה לגדול והקטנה לקטן.

8. "ויהי בבקר" מדוע מסרה רחל סימנים שהיו בינה לבין יעקב (כדי שלא ירמה אותם לבן) ללאה?
א. רצתה שלאה תהיה גם מארבע האמהות.
ב. שלא תכלם אחותה.
ג. אמרה איני כדאית להנשא לצדיק כיעקב.
ד. שלא יכלם לבן אביה ברגע שיתפסוהו ברמאותו.

9. "הפעם אודה" מדוע דוקא הפעם? (ברש"י)
א. כיוון שהודה יהודה במעשה תמר.
ב. שנטלה יותר מחלקה, שהוא בן רביעי ולכל אחת מהאמהות אמורים היו להיות 3 בנים.
ג. כיון שיצא מיהודה מלך המשיח שעתיד לגאול גאולה שלמה.
ד. כיוון שהיא כבר נחשבת משפחה ברוכת ילדים.

10. "נחשתי" כיצד ידענו שללבן לא היו בנים לפני שבא יעקב? (ברש"י)
א. שכתוב "ותגד לאביה" מכאן שלא היו לה אחים.
ב. שכתוב "וירץ לבן" הוא עצמו, מכאן שלא היו לו בנים.
ג. ששלח ביתו עם הצאן ואילו היו לו בנים היה שולחם.
ד. שהסכים לקבל את יעקב לעבודה מכאן שלא היו לו בנים.

11. מדוע הניח יעקב מקלות בתוך הרהטים? (פשט הכתוב)
א. כדי שיעלו המים ויהיה לצאן קל לשתות.
ב. שהמקלות היו מנומרות וכשבאות הצאן לשתות רואות את המקלות, וכשמתעברות יולדות כיוצא בו.
ג. ליתן טעם טוב במים.
ד. כבשה שתהיה שובבה יהיה מזומן לו מקל להכותה.

12. "עשרת מנים" כמה פעמים החליף לבן תנאיו עם יעקב?
א. 100 פעמים.
ב. 50 פעמים.
ג. 250 פעמים.
ד. 1000 פעמים.

13. "לא יחיה" ממה מתה רחל?
א. כיוון שגנבה את התרפים.
ב. מקללתו של יעקב.
ג. כיוון שזלזלה ביעקב.
ד. שענתה לפני אחותה לאה הגדולה ממנה "ותען רחל ולאה".

14. "ויאמר יעקב לאחיו" וכי אחיו היו שם? (ברש"י)
א. אלו בניו שהיו לו אחים נגשים אליו לצרה.
ב. אלו המלאכים שהיו לו אחים נגשים אליו לצרה.
ג. ומדרשו "לאחיו" על אחיו דהיינו עשו.
ד. מי שבא בברית קרוי אח.

15. "לאכל" כיצד קרוי כל דבר מאכל? (ברש"י)
א. סנדביץ'.
ב. בשר.
ג. ארוחה.
ד. לחם.