רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית מקץ פרשת מקץ ב'
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת מקץ

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "על היאר" איזה נהר נקרא יאור? (שפ"ח אות ב')
א. חדקל.
ב. פישון.
ג. גיחון.
ד. פרת.

2. איזה סימן היה בחלום שתשכח שמחת השבע? (ברש"י)
א. שכתוב "עֹלות אחריהן" דהיינו אבדו אותם.
ב. שכתוב "ותעמדנה" עמידה חזקה ואיתנה נגד הפרות הבריאות.
ג. שכתוב "ותֹאכלנה" שאכלו את הפרות הבריאות.
ד. שכתוב "ותעמדנה אצל הפרות" מה הן דקות ורעות אף הפרות הבריאות יֵעשו כיוצא בהן.

3. מדוע הזכיר שר המשקים שיוסף עברי? (שפ"ח אות ע', רש"י)
א. שהיו העברים שנואים על המצרים ורצה להשניאו על פרעה.
ב. מדרשו – שיוסף עבר על חוקי מצרים ואינו ראוי לגדולה.
ג. שהמושל צריך שיכיר ב-70 לשון ויוסף אפילו בלשון מצרים אינו מכיר, וכונתו לבזות.
ד. שכתוב בנימוסי מצרים שהמושל צריך שיהיה מצרי ולכן אין יוסף ראוי לזה.

4. "שבע שנים" היכן ראוי לומר לשון "הגיד" והיכן לשון "מראה"? (ברש"י)
א. הגיד- בשבע השנים הטובות לפי שהן סמוכות ומראה - בשבע השנים הרעות לפי שהדבר מופלג ורחוק.
ב. היפך תשובה א'.
ג. אין בדבר הזה קפידא, יכול כתשובה א' או ב'.
ד. כשמדבר קשה אומר לשון הגיד וכשמדבר ברכות אומר לשון מראה.

5. "אכֶל" כשהוא נקוד סגול וטעמו (ניגון התיבה) בא' מה פרושו, וכשהוא נקוד צירי וטעמו בכ' מה פרושו? (ברש"י פתח קטן הוא סגול וקמץ קטן הוא צירי)
א. נקוד צירי והטעם בכ' הוא פועל, נקוד סגול והטעם בא' הוא שם דבר.
ב. היפך תשובה א'.
ג. נקוד סגול והטעם בא' הוא על כמות לרבים, נקוד צירי והטעם בכ' הוא על כמות ליחיד.
ד. נקוד סגול וטעמו בא' הוא כל דבר מאכל אף של בעלי חיים, נקוד צירי וטעמו בכ' הוא דבר מאכל אדם בלבד.

6. "נתתי אֹתך" היכן נופלת המילה נתינה? (ברש"י)
א. ביד זה שמקבל.
ב. בין לגדולה בין לשפלות.
ג. אם היא לשם שמים אינה נופלת אבל אם אינה לשם שמים שם תהיה נפילתה.
ד. לאדם הגון הרי היא עומדת ולאדם שאינו הגון הרי היא נופלת.

7. "אכל שדה העיר" מה עשה יוסף כדי לשמר את התבואה? (רש"י, עיין היטב בשפ"ח אות ג' ד')
א. נתן כל תבואה באותו מקום שגדלה.
ב. אם נתן במקום אחר היה נותן מעפר המקום שגדלה התבואה.
ג. נתן בתוכו סם הנקרא שמירנד"א בלשון יון.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

8. "על כל פני הארץ" מי אלו?
א. עניים שבושים להרים פניהם מן הארץ.
ב. אלו העשירים.
ג. קרקע האדמה שלא הצמיחה דבר.
ד. אלו הצדיקים שיכולים להראות פניהם לעתיד לבוא.

9. "וישבר למצרים" שבר- לשון מה הוא?
א. לשון מכר וקנין בתבואה בלבד.
ב. לשן קנין בתבואה בלבד.
ג. לשון מכר וקנין בתבואה, יין וחלב.
ד. לשון מכר וקנין ביין וחלב בלבד.

10. "רדו שמה" מדוע לא אמר לכו? (ברש"י)
א. ללמד שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות.
ב. לישנא מעליא נקט (אחז לשון מעולה).
ג. רמז ל-210 שנה שנשתעבדו במצרים.
ד. ניבא להם שירידה תהיה להם שלא יוכלו לעמוד בתוכחה של מן דהוא (ולא ידע מי הוא).

11. "עשרה" על מה היה לאחים לב אחד? (ברש"י)
א. לפדות את יוסף.
ב. לשבור בר.
ג. להחריב את מצרים.
ד. להחריב את שכם.

12. "וישתחוו לו אפים" כיצד היא ההשתחויה?
א. בכפיפת הראש בלבד.
ב. בכפיפת חצי גוף בלבד.
ג. כפיפת ברכיים וכפיפת הראש עד הארץ.
ד. השתטחות על הפנים בפישוט ידיים ורגליים.

13. "ויסב מעליהם ויבך" מדוע? (בפעם הראשונה, ברש"י)
א. נזכר איך שמכרוהו אחיו.
ב. נכמרו רחמיו על אחיו בנימין.
ג. לפי ששמע שהיו מתחרטין.
ד. נזכר באביו שהיה אוהבו מכולם.

14. "לא ירד בני עמכם" מדוע לא קיבל יעקב דבריו של ראובן? (ברש"י)
א. בגלל שבלבל יצועיו.
ב. אמר יעקב אם לא יכל להציל את יוסף גם את בנימין לא יוכל.
ג. כיון שהיתה לו תבואה רבה באותה עת.
ד. אמר בכור שוטה הוא זה, הוא אומר להמית את בניו וכי בניו הם ולא בני.

15. "ולא נמות" איזה ספק וודאי מביא רש"י בדברי יהודה?
א. אתה ספק רוצה לשלוח ספק לא והמושל ודאי רוצה לראות את בנימין, מוטב שתניח הספק ותקח הודאי.
ב. ראובן ספק יצליח ספק לא ואנחנו ודאי מתים, מוטב...
ג. בנימין ספק יתפס ספק לא ואנו כולנו מתים אם לא נלך, מוטב שתניח ...
ד. המושל ספק יתן תבואה ספק לא ואם כן, ספק נתפס ספק לא, יש כאן ספק ספקא כנגד שאנו ודאי מתים ברעב, מוטב...

16. כמה צרות היו ליעקב שמנה רש"י?
א. צרת לבן, עשו, דינה,יוסף,יהודה, שמעון, בנימין.
ב. צרת לבן, עשו, דינה, יוסף, יהודה, שמעון.
ג. צרת עשו, דינה, יוסף, יהודה, שמעון, בנימין.
ד. צרת לבן, עשו, רחל, דינה, יוסף, שמעון, בנימין.

17. "בצהרים" כיצד מתורגם צהרים זה? (ברש"י)
א. הוא לשון סעודה ראשונה.
ב. הוא חצות היום.
ג. לשון צער.
ד. לשון צהר, אבן טובה.

18. "וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף" מדוע פחדו? (ברש"י)
א. חשבו שרוצה לאסרם שאין דרך הבאים לשבור בר ללין בבית יוסף.
ב. ידעו שרוצה לסעוד עמהם ופחדו מרוב התרגשות.
ג. פחדו שמא יבקש מהם לשרת כשרים ולא יוכלו לסרב לו.
ד. פחדו שמא יאכילם נבלות וטרפות.

19. "אלקים יחנך בני" מדוע ברך יוסף את בנימין בחנינה? (ברש"י)
א. שלא יכוהו אחיו כשימצא הגביע באמתחתו.
ב. רצה לראות אם לא יקנאו בו אחיו.
ג. שבכל האחים נאמרה חנינה מלבד בנימין.
ד. צפה שאסתר תצא ממנו ותצטרך חנינה כשתבוא לפני המלך, לכן ברכו.

20. "וישבו העירה" כמה היתה חשובה בעיני האחים מטרופולין של מצרים?
א. כעירה קטנה של שני בני אדם לענין מלחמה.
ב. כעיר בינונית של 10 בני אדם לענין מלחמה.
ג. כעיר גדולה של 5 בני אדם לענין מלחמה.
ד. לא היתה חשובה בעיניהם לכלום.