רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין מבחן דפים ב'-ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת חולין, דפים ב'-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר לטמא לשחוט בסכין ארוכה חולין על טהרת קודש או קדשים? (ב:)
א. בחולין שנעשו על טהרת קודש מותר לכתחילה - ובקדשים פסול.
ב. בחולין שנעשו על טהרת קודש מותר לכתחילה - ובקדשים אסור לכתחילה.
ג. בכל גווני מותר לכתחילה.
ד. בכל גווני לכתחילה לא ישחוט ובדיעבד שחיטתו כשירה.

2. האם מותר ליתן לכותי לכתחילה לשחוט בישראל יוצא ונכנס לשם? (ג.:)
א. מחלוקת: לאביי אסור ולרבא מותר.
ב. לכו"ע מותר.
ג. לכו"ע אסור.
ד. איבעיא דלא איפשיטא.

3. מצוה שכ' בתורה ואין ידוע אם החזיקוה כותים - האם סומכין עליהן? (ד.)
א. לכו"ע סומכין עליהן.
ב. לכו"ע אין סומכין עליהן.
ג. תלוי: איסור לאו סומכין - לאו שיש בו כרת אין סומכין.
ד. מחלוקת: לת"ק סומכין ולר"א ולר' שמעון ב"ג אין סומכין.

4. מומר לאכול חלב ושגג בדם האם מקבלין ממנו קרבן על שגגתו? (ה:)
א. לכתחילה מורין לו שלא יביא ואם הביא נוטלין ממנו.
ב. מחלוקת: לת"ק אין מקבלין ולר"ש בר"י משום ר' שמעון מקבלין.
ג. לכו"ע אין מקבלין.
ד. לכו"ע מקבלין.

5. והתיר רבי את בית שאן כולה - מה התיר שם רבי? (ו: רש"י ד"ה את)
א. לאכול פירות ערלה.
ב. לאכול ירקות קודם מעשר אם דעתו להפריש מהם אח"כ.
ג. לאכול ירקות ושאר פירות חוץ מדגן תירוש ויצהר ללא מעשר.
ד. לאכול ירקות ופירות ואפי' דגן תירוש ויצהר ללא מעשר.

6. מאכל בהמה והוא דמאי - האם חייב במעשר מספק? (ז:)
א. מעיקר הדין פטור ממעשר אבל בעל נפש יחמיר על עצמו.
ב. תלוי: לקחו מתחילה לבהמה פטור - לקחו מתחילה לאדם חייב לעשרו.
ג. בכל גווני חייב במעשר.
ד. בכל גווני פטור ממעשר.

7. סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה באיזה אופן מדובר? (ח.:)
א. בכל גווני ואף בישנה ששחט בה בהמות לעכו"ם.
ב. בחדשה שעדיין לא נשתמש בה כלל.
ג. בחדשה ששחט בה בהמות לעכו"ם.
ד. בחדשה שחתך בה עצים לעכו"ם.

8. ת"ח צריך שילמוד ג' דברים וא' מהם "כתב" - מה הכוונה? (ט.)
א. שידע לחתום שמו אם ישב בדין או לעדות.
ב. שידע לדבר בשבעים לשון.
ג. שידע כל דיני כתיבת סת"ם.
ד. שידע לכתוב בשבעים לשון.

9. ספק סכנה - האם דנים בו כספיקא דאיסורא למסקנא? (י.)
א. דינם שוה לכל דבר.
ב. ספק סכנה חמיר מספיקא דאיסורא.
ג. ספק איסור חמור מספק סכנה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

10. מנ"ל דאזלי' בתר חזקה? (י:)
א. כיון דאזלי' בתר רובא כ"ש דאזלי' בתר חזקה.
ב. מסברא - דהעמד דבר על חזקתו ואין לנו לבדות ההשתנות.
ג. מדחזי' שהכהן מסגיר הבית אחר יציאתו ולא חייש דילמא בציר שיעורי'.
ד. הלכה למשה מסיני.

11. מנ"ל דטריפה פוסלת בעגלה ערופה? (יא.)
א. דכ' בה כפרה כקדשים.
ב. דכ' "הערופה" וילפי' דבעי' כשהיא שלימה.
ג. לרב ששת ילפי' מדכ' הערופה ולרב ינאי דכפרה כ' בה כקדשים.
ד. הלכה למשה מסיני.

12. מנ"ל דאזלי' בתר רובא דליתא קמן כגון קטן וקטנה למסקנא? (יב. רש"י ד"ה פסח)
א. מדחזי' שסומכין על השחיטה ולא חיישי' שמא במקום נקב קא שחיט.
ב. מדאזלי' בתר חזקה - כ"ש דאזלי' בתר רובא בכה"ג.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. מדחזי' דהורג את הנפש חייב מיתה ולא חיישי' דילמא טריפה הוי.

13. שוטה ששחט ואחרים רואים אותו - האם שחיטתו כשירה? (יב:)
א. תלוי: בשחיטת חולין כשירה, בשחיטת קדשים פסולה.
ב. לכו"ע פסולה.
ג. לכו"ע כשירה.
ד. מחלוקת: לרב נתן כשירה ולרבנן פסולה.

14. אין מינין באומות עובדי כוכבים - לענין מה נאמר דין זה למסקנא? (יג:)
א. ששחיטתן כשירה.
ב. שיש להם נאמנות לענין עדות.
ג. שמקבלין מהן קרבן.
ד. שאין מורידין אותן לבור.

15. הלוקח יין מע"ה האם צריך להפריש תרומה גדולה ומעשר ראשון? (יד. רש"י ד"ה הלוקח)
א. צריך להפריש מעשר ראשון ואין צריך להפריש תרומה גדולה.
ב. צריך להפריש שניהם.
ג. אין צריך להפריש כלל.
ד. צריך להפריש שניהם אך אינו חייב ליתנם לכהן וללוי.

16. זיתים וענבים שהכניסם לאכילה ויצאו מהן משקין מה דין המשקין? (יד:)
א. לכו"ע מחלוקת: לרבנן אסורין לר' יהודה מותרין.
ב. לרב - לרבנן אסורין לר"י מותרין ולשמואל לכו"ע אסור.
ג. לרב לכו"ע מותר - ולשמואל לכו"ע אסור.
ד. לכו"ע אסור.

17. המבשל בשבת בשוגג האם מותר לאחרים לאוכלו בשבת? (טו. ורש"י ד"ה רבי יהודה)
א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. מחלוקת: לר' מאיר מותר ולר' יהודה ור' יוחנן אסור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

18. השוחט בצור וקנה שחיטתו כשירה - באיזה אופן מדובר למסקנא? (טו:)
א. במחובר לקרקע ואליבא דר' חייא.
ב. במחובר לקרקע ואליבא דרבי.
ג. בתלוש ולבסוף חיברו ואליבא דכו"ע.
ד. בתלוש ולבסוף חיברו ואליבא דרבי.

19. תלוש ולבסוף חיברו - מה דינו לענין הכשר זרעים? (טז.)
א. לכו"ע דינו כתלוש.
ב. לרבא - מחלוקת תנאים אי הוה תלוש או מחובר ולר"פ לכו"ע דינו כתלוש.
ג. לרבא לכו"ע דינו כמחובר ולרב פפא לכו"ע דינו כתלוש.
ד. מדאורייתא דינו כמחובר ומדרבנן דינו כתלוש.

20. סכין נעוץ בכותל, וסכין למטה וצואר בהמה למעלה האם שחיטתו כשירה? (טז:)
א. פסולה.
ב. כשירה - ומותר לשחוט כן לכתחילה.
ג. לכתחילה לא ישחוט כן ואם שחט שחיטתו כשירה.
ד. תלוי: בבהמה פסולה ובעוף כשירה.