רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין מבחן דפים י"ז-ל"א
ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת חולין, דפים י"ז-ל"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה המקור לבדיקת סכין קודם שחיטה? (יז:)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. גזירה דרבנן שמא יבואו לזלזל בשחיטה.
ג. משום דרוב סכינים פגומים הם ובעי' למיחש לרובא.
ד. כיון דאיכא חשש שינקוב הושט משו"ה חייב לבדוק.

2. שוחט שלא הראה סכינו לחכם ונמצאת סכינו יפה - מה דינו? (יח. ורש"י ד"ה שמתי')
א. לכו"ע משמתינן לי' ומעברינן לי'.
ב. לחד מ"ד משמתי' לי' ולחד מ"ד משמתי' לי' ומעברי' לי'.
ג. לכו"ע משמתי' לי' ולא מעברי' לי'.
ד. לכו"ע לא משמתי' לי' ולא מעברי' לי' וחייב בדיני שמים.

3. שחיטה העשוי' כמסרק - מה הכוונה? (יט:)
א. שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש.
ב. הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש.
ג. שלא היתה השחיטה ישרה אלא עם שיניים אבל כולה במקום שחיטה.
ד. ששחט בסכין מלא פגימות שנראה כמסרק.

4. השוחט מן העורף מה דין השחיטה? (כ.)
א. תלוי: החזיר סימנין לאחורי העורף כשירה לא החזיר פסולה.
ב. בכל גווני כשירה.
ג. בכל גווני פסולה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

5. האם יש עיקור סימנין בשחיטת עוף למסקנא? (כ:)
א. למ"ד שחיטת עוף מן התורה אין עיקור ולמ"ד מדרבנן יש עיקור.
ב. מחלוקת בדעת רמי בר יחזקאל: רב אשי סובר כמו תשובה א', ורבינא סובר שיש עיקור.
ג. לכו"ע יש עיקור סימנין בשחיטת עוף.
ד. לכו"ע אין עיקור סימנין בשחיטת עוף.

6. כמה צריך למלוק בעולת העוף? (כא.)
א. לכו"ע סימן אחד.
ב. לכו"ע ב' סימנין.
ג. מחלוקת: לרבנן סימן אחד ולר"א ב"ר שמעון ב' סימנין.
ד. מחלוקת: לרבנן ב' סימנין שלמים ולר"א ב"ר שמעון סגי ברוב שנים.

7. מאיזה זמן ועד איזה זמן ראויים בני יונה לקרבן בני יונה? (כב:)
א. מיום לידתם עד שיצהיבו.
ב. משיעלעו עד שיצהיבו.
ג. משיעלעו עד שיזהיבו.
ד. משיצהיבו עד שיזהיבו.

8. איזה מומין פוסלין בעוף - ומנ"ל? (כג. רש"י ד"ה בבהמה)
א. מחוסר אבר - משום דכ' הקריבהו נא לפחתך.
ב. אפי' מומין קטנים שאינם מחוסר אבר דכ' כי משחתם בהם מום בם.
ג. אפי' מומין קטנים שאינן מחוסר אבר משום דהוקדש עוף לבהמה.
ד. מחוסר אבר משום דכ' כי משחתם בהם מום בם.

9. אמאי לא ילפי' ק"ו פרה מעגלה ערופה להכשיר פרה בעריפה למסקנא? (כד.)
א. כיון דכ' בפרה ושחט ילפי' מייתורא דוא"ו דדוקא שחיטה.
ב. כיון דכ' בפרה ושחט וחוקה וכל היכא דכ' חוקה לא ילפי' בק"ו.
ג. דכ' בעגלה ערופה זאת וילפי' זאת בעריפה ואין אחרת בעריפה.
ד. הלכה למשה מסיני דבעי' בפרה דוקא שחיטה.

10. כהן שעדיין לא מלאו לו כ' שנה מה דינו לרבי? (כד:)
א. ללישנא קמא לא יעבוד לכתחילה וללי"ב פסול אפי' בדיעבד מדרבנן.
ב. ללישנא קמא כשר לכתחילה וללי"ב פסול אפי' בדיעבד מדרבנן.
ג. לכו"ע לא יעבוד לכתחילה.
ד. לכו"ע פסול אפי' בדיעבד מדרבנן.

11. גולמי כלי עצם - האם מקבלין טומאה? (כה:)
א. לכו"ע טמאים.
ב. לכו"ע טהורים.
ג. מחלוקת: לרב נחמן טהורים ולר' יוחנן טמאים.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

12. המתמד ומצא מים כדי מדתו ולא החמיץ - האם חייב במעשר לר' יהודה? (כו.)
א. מחלוקת: לר' נחמן ור"י בר חנינא פטור ולר' אלעזר חייב.
ב. מחלוקת: לר' נחמן ור"י בר חנינא חייב מדרבנן ולר' אלעזר חייב מה"ת.
ג. לכו"ע חייב.
ד. לכו"ע פטור.

13. קטנה שנאנסה - האם איכא תשלומי קנס? (כו:)
א. לכו"ע ליכא תשלומי קנס כלל.
ב. לכו"ע איכא תשלומי קנס לאבי'.
ג. מחלוקת: לר' מאיר משלם הקנס לה ולרבנן משלם הקנס לאבי'.
ד. מחלוקת: לר' מאיר אינו משלם כלל ולרבנן משלם הקנס לאבי'.

14. מנ"ל דלא בעי' שחיטה בדגים? (כז:)
א. משום דדג אינו נברא אלא מן המים.
ב. מדכ' הצאן ובקר ישחט וכו' ומדשינה הכ' בדגים וכתב לשון אסיפה.
ג. משום דבעי' לשחוט במקום ששח - וזה לא שייך בדגים.
ד. הלכה למשה מסיני.

15. אחד בעוף - איזה סימן צריך לשחוט בעוף למסקנא? (כח.:)
א. מחלוקת: לרב אדא בר אהבה וושט ולר' נחמן איזה שירצה.
ב. קנה.
ג. וושט.
ד. איזה שירצה.

16. מחצה על מחצה האם הוי כרוב לענין שחיטה למסקנא? (כט.)
א. לכו"ע לא הוי כרוב.
ב. לכו"ע הוי כרוב.
ג. מחלוקת: לרב הוי כרוב ולרב כהנא לא הוי כרוב.
ד. תלוי: בבהמה הוי כרוב ובעוף לא הוי כרוב.

17. אירע פסול בשחיטת פרה אדומה האם מטמאה בגדים קודם פסולה למסקנא? (כט:)
א. למ"ד שחיטה מתחילה ועד סוף מטמא ולמ"ד אינה אלא לבסוף אין מטמא.
ב. לכו"ע מטמאה בגדים.
ג. לכו"ע אינה מטמאה בגדים.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

18. שחיטה העשוי' כקולמוס - מה הכוונה? (ל:)
א. ששחט בשנים ושלושה מקומות.
ב. ששחט כל סימן בפני עצמו.
ג. ששחט ע"י התזת הראש.
ד. ששחט באלכסון ובמקום שסיים שחיטת קנה למעלה התחיל שחיטת וושט שלמטה.

19. הפיל סכין לארץ סתם ושחטה - מה דין השחיטה? (לא.)
א. לכו"ע מדאורייתא כשירה ומדרבנן פסולה.
ב. מחלוקת: לרב נתן כשירה ולרבנן פסולה.
ג. לכו"ע כשירה.
ד. לכו"ע פסולה.

20. נתכוון לחתוך סימנים ולא נתכוון לשחיטה - מה דין השחיטה? (לא:)
א. לכו"ע מדאורייתא כשירה ומדרבנן פסולה.
ב. מחלוקת: לרב נתן כשירה ולרבנן פסולה.
ג. לכו"ע כשירה.
ד. לכו"ע פסולה.