רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין מבחן דפים ל"ב-מ"ו
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת חולין, דפים ל"ב-מ"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אם שהה כדי שחיטה פסולה - מה הוא שיעור השהי' בבהמה? (לב.)
א. לכו"ע שיעור שחיטה בלבד.
ב. לכו"ע שיעור הטלה לארץ ושחיטה.
ג. לר' יוחנן שיעור שחיטה ולר' חנינא שיעור הטלה לארץ ושחיטה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

2. האם מזמנין עובדי כוכבים על בני מעיים? (לג.)
א. מחלוקת: לתנא דברייתא מזמנין ולר' אחא בר יעקב אין מזמנין.
ב. לכו"ע אין מזמנין.
ג. לכו"ע מזמנין.
ד. לכו"ע מזמנין מדאורייתא, ומדרבנן אין מזמנין.

3. חולין שנעשו על טהרת קודש האם יש בהם שלישי אליבא דר' יהושע? (לד.:)
א. לכו"ע אין בהם שלישי.
ב. לכו"ע יש בהם שלישי.
ג. לרבב"ח יש בהם שלישי רק מדרבנן ולרב אסי יש בהם שלישי מה"ת.
ד. לרבב"ח אין בהם שלישי ולרב אסי יש בהם שלישי.

4. שאין לך דבר שנעשה רביעי בקודש אלא "קודש מקודש" - מה הכוונה? (לה.)
א. תרומה ומעשרות.
ב. קדשי קדשים.
ג. בשר קרבן וחלות תודה ומנחות שקדשו בכלי.
ד. דבר שהוקדש בקדושת פה.

5. רבי חייא אומר תולין - מה הכוונה? (לו.)
א. לכו"ע תולין לראות אם נמצא דם בסוף שחיטה.
ב. לכו"ע לא אוכלין ולא שורפין.
ג. לרב פפא תולין עד גמר שחיטה ולרב אשי עד גמר שחיטת סימן ראשון.
ד. לרב פפא תולין עד גמר שחיטה ולרב אשי לא אוכלין ולא שורפין.

6. ונבילה וטריפה לא אכלתי מנעורי - מה הכוונה? (לז:)
א. שלא אכל נבילה וטריפה.
ב. שלא אכל מבהמה שנשחטה כשהיא בחזקת מסוכנת.
ג. שלא אכל מבהמה שהורה בה חכם.
ד. שלא אכל בהמה ששחטה עכו"ם.

7. גועה בשעת שחיטה - האם הוי פירכוס? (לח.)
א. תלוי: קולה עבה וחזק הוי פירכוס - אין קולה חזק אינו פירכוס.
ב. מחלוקת: לרב הוי פירכוס ולרב יוסי משום ר"מ אינו פירכוס.
ג. לכו"ע הוי פירכוס.
ד. לכו"ע לא הוי פירכוס.

8. השוחט לנכרי ואמר העכו"ם שמחשבתו לע"ז מה דין הבהמה לתנא קמא? (לח:)
א. מותרת בהנאה.
ב. אסורה בהנאה.
ג. ללישנא קמא אסורה וללישנא בתרא מותרת.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

9. הכותב נכסיו לאחר ונתן לו השטר ושתק ולבסוף צווח האם קנה המקבל? (לט:)
א. מעיקר הדין לא קנה אך יכתוב המקבל שטר שמחזיר הנכסים לנותן.
ב. מחלוקת: לת"ק קנה ולר"ש בן גמליאל לא קנה.
ג. לכו"ע לא קנה.
ד. לכו"ע קנה.

10. השוחט לשם שילשול קטן - מה דין הבהמה ומה הטעם? (מ.:)
א. אסורה בהנאה משום דבעלי חיים מיקרו אלהות.
ב. מותרת בהנאה משום דבע"ח אינם נאסרים להדיוט בנעבד.
ג. אסורה בהנאה - והוי הלכה למשה מסיני.
ד. אסורה בהנאה מדרבנן שלא יבואו לזלזל באיסור ע"ז.

11. השוחט בהמת חטאת בשבת בחוץ לעכו"ם - כמה חטאות חייב לרב הונא? (מ:)
א. שתים - משום שבת ומשום שחוטי חוץ.
ב. אחת - משום שחוטי חוץ.
ג. שתים משום שבת ומשום עכו"ם.
ד. שתים שחוטי חוץ ומשום עכו"ם.

12. באיזה אופן מודים ר' נחמן ורב עמרם שאוסר אדם דבר שאינו שלו? (מא.)
א. בכותי שמנסך יינו של ישראל.
ב. היכא דעשה מעשה כל דהו.
ג. בישראל ששוחט עוף של חבירו לעכו"ם.
ד. בישראל שניסך יינו של חבירו וחשב שהוא שלו.

13. אין שוחטין לגומא - באיזה אופן מדובר? (מא:)
א. בשדה.
ב. בין בבית ובין בשדה.
ג. בבית.
ד. אם עושה משום מנהג צדוקים אסור בכל גווני ואם לאו מותר.

14. "זאת" החי' אשר תאכלו - מה נלמד מכאן? (מב.)
א. למ"ד טריפה חי' ילפי' מהכא דחי' ולמ"ד אינה חי' ילפי' דאינה חי'.
ב. לכו"ע דטריפה אינה חי'.
ג. לכו"ע דטריפה חי'.
ד. לכו"ע שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה זאת אכול וכו'.

15. בהמה שנחתכו רגלי' מן הארכובה ולמעלה - מה דינה? (מב:)
א. לכו"ע טריפה.
ב. לכו"ע אינה טריפה.
ג. לת"ק הוי טריפה ולתנא דבי ר' ישמעאל ולר"ש בן אלעזר כשירה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

16. ניקב הכיס וקורקבן קיים - מה דינה? (מג.)
א. לכו"ע כשירה.
ב. לכו"ע טריפה.
ג. מחלוקת: לרב נחמן כשירה ולר' יצחק ב"ר יוסף טריפה.
ד. לכו"ע מדאורייתא כשירה ומדרבנן טריפה.

17. תורבץ הוושט שניטל רובו מלחי כשר - באיזה אופן מדובר? (מד.)
א. בין שהמיעוט הנשאר מחובר במקום אחד ובין שמחובר בכמה מקומות.
ב. שהמיעוט הנשאר אינו מחובר במקום אחד אלא בכמה מקומות.
ג. שהמיעוט הנשאר מחובר במקום אחד.
ד. שהמיעוט הנשאר מחובר דוקא בב' מקומות.

18. שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם - באיזה הוראה מדובר? (מד:)
א. בהוראה של דבר שקיבל החכם מרבו אף שהוא עצמו קיבל מרבו אחרת.
ב. בהוראה של דבר התלוי בסברא.
ג. בין בהוראה שקיבל מרבו ובין בהוראה התלוי' בסברא.
ד. בהוראה שהורה החכם בצירוף עוד ב' דיינים.

19. חוט השדרה שנפסק "ברובו" - מה הכוונה? (מה:)
א. לחד מ"ד רוב עורו ולחד מ"ד אף רוב מוחו.
ב. לחד מ"ד רוב עורו ולחד מ"ד רוב מוחו.
ג. לכו"ע רק רוב עורו.
ד. לכו"ע רק רוב מוחו.

20. ריאה שהאדימה - מה דינה למסקנא? (מו:)
א. בין בהאדימה כולה ובין בהאדימה מקצתה טריפה.
ב. האדימה מקצתה כשירה האדימה כולה טריפה.
ג. האדימה מקצתה כשירה האדימה כולה אסורה מדרבנן.
ד. בין בהאדימה כולה ובין בהאדימה מקצתה כשירה.