רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות וארא פרשת וארא א'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת וארא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "חבל על דאבדין ולא משתכחין" – ברש"י, על מי נאמר?
א. על עמרם אבי משה.
ב. על השבטים.
ג. על יוסף.
ד. על האבות.

2. "וידבר ה' אל משה ואל אהרן" מה עשה הקב"ה למשה על טענתו?
א. עשה לו נס והיה מדבר ברהיטות ובבהירות.
ב. צירף לו את הזקנים.
ג. צירף לו את אהרון.
ד. צירף לו את יהושע כמשרתו.

3. "ויצום...ואל פרעה מלך מצרים" מה פרושו לפי מדרשו?
א. ציוה להם שיתנו לו התראה לפני כל מכה.
ב. ציום שידברו אליו בתקיפות אבל בזהירות.
ג. ציום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם.
ד. ציוה על שרו של פרעה לחלוק כבוד למשה.

4. "ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון" מה מלמדנו?
א. מלמד שהיתה צדקת כנחשון.
ב. מלמד שהיתה נחושה בדעתה והוציאה 4 צדיקי עולם.
ג. שהנושא אישה צריך לבדוק באחיה.
ד. שהנושא אישה צריך להתיעץ עם אחיה.

5. יש מקומות שמקדים אהרון למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרון, מה מלמדנו?
א. כשמקדים את אהרון הנבואה באה מהוד וכשמקדים את משה הנבואה באה מנצח כידוע ליודעי ח"ן.
ב. כשמקדים את אהרון ישנה תגבורת חסדים, ולהיפך אין.
ג. לומר לך ששקולים כאחד.
ד. ללמדך שלא היתה להם שום קפידא אחד על אחיו.

6. "ואני אקשה" מאיזו מכה הקשה הקב"ה את לב פרעה?
א. מהמכה החמישית כולל המכה החמישית.
ב. מהמכה השישית כולל המכה השישית.
ג. מהמכה השביעית כולל המכה השביעית.
ד. מהמכה הרביעית כולל המכה הרביעית.

7. "הנה יוצא המימה" מדוע היה משכים פרעה ויוצא לנילוס?
א. היה אדוק בע"ז והיה עובד לנילוס.
ב. שהיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו צריך לנקביו ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו.
ג. היה גונב מהאוצרות ומטמין שם כסף וזהב.
ד. היה אספן של צדפים והיה משכים בבוקר ומלקט.

8. "אמר אל אהרן" מדוע לא הכה משה את היאור?
א. לפי שהגן על משה כשהושלך לתוכו.
ב. שהיה צריך להכות את ים סוף, לכן כיבד את אהרון במכה זו.
ג. לפי שהיה צריך להכות בסלע להוציא ממנו מים אינו בדין שיכה את המים להופכם לדם.
ד. שרצו החרטומים שאהרון יכה כיון שבלע מטהו את מטותם חשבו שלא תצלח המכה.

9. "בעצים ובאבנים" מה פרושו? (ברש"י)
א. שכל עץ ואבן יש בו כמות מים קטנה וגם היא הפכה לדם.
ב. מים שבכלי עץ ובכלי אבן.
ג. הכונה לעצים ואבנים שהיו משמשים לע"ז.
ד. הכונה לפירות שבעצים ולמקוואות המים.

10. "בביתך" מדוע התחילה הפורענות מפרעה?
א. שרצה משה שירא אולי יחזור בו.
ב. שהיה בידו לשלח את העם.
ג. הוא התחיל בעצה "ויאמר אל עמו...".
ד. שהיה פרעה חושב עצמו לצדיק (שאמר ואני ועמי הרשעים משמע שחשב עצמו לצדיק) ופורענות מתחלת מצדיקים.

11. "את הערב" מהי מכת ערוב?
א. היא מכת כינים וקורא לה ערוב שבאים בערבוביא.
ב. מחלה הנתפסת בבהמות.
ג. כל מיני חיות רעות בערבוביא והיו משחיתים בהם.
ד. כל מיני סוגי חרקים שהיו אוכלים את כל יבולם.

12. מה היתה תשובת משה על הצעת פרעה שיזבחו בארץ מצרים ולא יזבחו במדבר? (פשט הכתוב)
א. שהם צריכים להגיע להר המיוחד כדי לזבוח.
ב. שהמצריים היו עובדים לשה וכיצד יזבחו אותו ישראל לעיניהם.
ג. עבודת הבורא צריכה התבודדות ולכן צריכים הם לצאת.
ד. שהמצריים היו עובדים לשה ואם יזבחו אותו ישראל ירצו המצריים לטעום מהזביחה ויבואו לידי תקלה.

13. "ויסר הערב" ולא מתו, מדוע? (ברש"י)
א. מפני כבוד הבריות, שלא תסריח ארץ מצרים מהפגרים.
ב. שלא תהיה למצריים הנאה מהעורות.
ג. שיהיו מזומנים לתפקידים אחרים.
ד. הצפרדעים שמסרו את נפשם להכנס לתנורים השלימו את תיקונם ומתו, מה שאין כן הערוב.

14. את מי הגביה הקב"ה למעלה מן השמים?
א. את העננים.
ב. את משה.
ג. את השמש שלא ימיס את הברד.
ד. את אהרון.

15. "כצאתי את העיר" אבל בתוך העיר לא התפלל, מדוע?
א. אמר פרעה תפילותיו של משה מתקבלות כיון שמתפלל במצריים, לכן היה צריך לצאת.
ב. שלא יכל לכוון, שהיה משה גדול הדור והיו באים לשאלו בכל מיני נושאים לכן הוצרך לצאת.
ג. שהיה עדיין ריח רע ממכת הצפרדעים.
ד. לפי שהיתה מלאה גילולים.