רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות בשלח פרשת בשלח ב'
ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת בשלח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויסעו מסכות"באיזה יום נסעו מסוכות? (ברש"י)
א. ביום הראשון.
ב. ביום השני.
ג. ביום השלישי.
ד. ביום הרביעי.

2. "לנחתם הדרך" מה היה תפקידו (העיקרי) של עמוד הענן? (ברש"י בפסוק זה)
א. להוריד גשם בעת הצורך.
ב. להסתיר את בנ"י מעין רעה של האומות.
ג. תשובות א' ד' נכונות.
ד. להורות להם את הדרך.

3. כתב רש"י – שני סלעים גבוהים זקופים והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים, תאור של איזה מקום הוא?
א. פי החירות.
ב. פיתום.
ג. ארנון.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

4. מתי ירדו בנ"י לים ומתי אמרו שירה?
א. בבוקר יום שישי ירדו לים ובשביעי אמרו שירה.
ב. בבוקר יום שביעי ירדו וכשיצאו אמרו שירה והוא קרוב לשקיעה.
ג. ליל שביעי ירדו ובשחרית (שהוא שביעי של פסח) אמרו שירה.
ד. ליל שביעי אמרו שירה (שידעו שיקרה להם הנס) ובשביעי שחרית ירדו לים.

5. "ויסע עמוד הענן מפניהם וילך ויעמד מאחריהם" לשם מה?
א. לקבל חיצים ובליסטראות של המצריים.
ב. להחשיך למצריים.
ג. שיראו המצריים שהשכינה שורה בישראל אולי יחזרו בהם.
ד. לא היה צורך בענן ועמד מאחורי המצריים.

6. "בעמוד אש וענן" מה היה תפקיד הענן? (ברש"י בפסוק זה)
א. לקבל בליסטראות של המצרים.
ב. להחשיך למצרים.
ג. לרדת ולעשות טיט.
ד. להוריד גשם על המצריים.

7. כל מקום שנאמר מהומה מה פרושו? (ברש"י)
א. בלבול וערפול חושים.
ב. אדם העושה מעשה היפך מחשבתו.
ג. שם חולי הוא.
ד. הרעשת קול הוא.

8. "טבעו" במה שייך לשון טביעה? (ברש"י)
א. כל מקום שאדם יורד אליו ונעלם.
ב. בים.
ג. בטיט.
ד. תשובות א' ב' נכונות

9. "ימינך" "ימינך" שתי פעמים, מה מלמדנו? (פרוש ראשון ברש"י)
א. כשישראל עושים רצונו של מקום השמאל נעשית ימין.
ב. אחד לחסד והשני לרחמים.
ג. אחד למצרים ואחד לעתיד לבוא במלחמת גוג ומגוג.
ד. אחד למצריים ואחד לשאר מלכויות.

10. "תבלעמו ארץ" מכאן שזכו לקבורה, בשכר מה? (ברש"י)
א. בשכר שאמרו שלח את האנשים... הטרם תדע..., שנכנעו.
ב. בשכר שנתקדש שם שמים ע"י שקבלו המכות.
ג. בשכר שאמר "חטאתי לה' אלקיכם".
ד. בשכר שאמרו ה' הצדיק.

11. "חיל אחז יושבי פלשת" מפני שהרגו את בני אפרים שמהרו את הקץ (וחשבו שיבואו עליהם ישראל), כיצד טעו בני אפרים? (שפ"ח אות ש')
א. חשבו את השעבוד מלידת יצחק שהוא 30 שנה אחרי גזרת בין הבתרים.
ב. חשבו השעבוד מגזרת בין הבתרים שהוא 30 שנה קודם לידת יצחק.
ג. חשבו את השעבוד מכניסתו של אברהם לארץ.
ד. חשבו את הקץ מלידתו של אברהם ויצאו הרבה לפני הזמן.

12. "בתֻפים ובמחֹלֹת" מדוע הוציאו הנשים תופים ממצרים?
א. לקיים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול והוציאו כל מה שאפשר.
ב. להפריש המצריות מע"ז שהיו מתופפות ומזמרות לעבודת כוכבים.
ג. מובטחות היו צדקניות שבדור שהקב"ה עושה להם ניסים.
ד. משום שבתוך התופים הן החביאו את כלי הזהב ה"מושאלים".

13. "שם שם לו" אלו מקצת פרשיות קבלו ישראל במרה? (כל התשובות נכונות, ציין מה כתב רש"י)
א. מצוות כיבוד אב ואם.
ב. מצוות עריות.
ג. שבע מצוות בני נח.
ד. שבת, פרה אדומה, דינין.

14. "והאזנת" מה כתב רש"י?
א. אם האזנת לדיברי תורה סופך שיזונו אותך.
ב. מכאן שאסור להאזין לדברים בטלים.
ג. תטה אוזן לדקדק בהם.
ד. מכאן שדברה תורה בלשון הקודש, האזנת מלשון אוזן.

15. כמה סעודות אכלו בנ"י משיירי המצה שהוציאו עמם?
א. 16.
ב. 61.
ג. 132.
ד. 55.

16. "בשר לאכל" איזה דרך ארץ לימדה תורה? (ברש"י)
א. שיאכל אדם בשר מבושל כל צרכו שהוא ראוי לאכילה.
ב. כשאוכל בשר יהיה שמח באכילתו ואל תקרי בָּשָר אלא בְּשִר לאכול.
ג. שאין אוכלים בשר לשובע (כדי לשבוע).
ד. שלא יבלע אדם גוש בשר אלא ילעסנו היטב ואח"כ יבלע.

17. אדם שימלא שפורפרת של ביצה בטל ויניחנה בחמה, מה אמור לקרות?
א. שפורפרת הביצה תתפוצץ.
ב. עליו לחכות עד שיצא ממנה אפרוח.
ג. הביצה תעלה מאליה.
ד. צבע הביצה יתהפך מלבן לשחור.

18. "לדרתיכם" איזה נביא הוכיח את ישראל ועל מה?
א. ירמיה הוכיח את ישראל שאינם עוסקים בתורה, אמרו לו מהיכן נתפרנס? הוציא להם צנצנת המן "ראו דבר ה'" שמעו לא נאמר אלא ראו, בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין לו למקום להכין מזון ליראיו.
ב. כתשובה א' אלא שהיה זה יחזקאל.
ג. כתשובה א' אלא שהיה זה ישעיה.
ד. כתשובה א' אלא שהיה זה שמואל.

19. "והכית בצור" ממה היה עשוי המטה?
א. מעץ ארז שנטע אברהם.
ב. מפלדה חסינה.
ג. מדבר חזק ושמו סנפירינון שהצור נבקע ממנו.
ד. מדבר חזק ושמו סברינון.

20. "צא הִלָחֵם" מהיכן?
א. צא מחוץ לתחום.
ב. צא מהענן.
ג. צא בגבורה.
ד. צא מהמדבר.