רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות תרומה פרשת תרומה א'
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת תרומה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ועצי שטים" מאין היו להם במדבר? (ברש"י)
א. אברהם שתל ארזים במדבר שידע שיבואו בניו לשם ויבנו משכן.
ב. יעקב הביא ארזים למצרים ונטעם וציוה לבניו ליטלם עמהם.
ג. בדרך נס צמחו להם ארזים (מדרש).
ד. תיבתו של נח נחה במדבר ופרקוה ועשו ממנה משכן.

2. "אבני שהם ואבני מילאים" "לאפד ולחשן" כמה הוצרכו ולשם מה? (ברש"י)
א. שתי אבני שהם לאפוד, 12 אבני מילואים לחושן.
ב. 12 אבני שהם לאפוד, שתי אבני מילואים לחושן.
ג. שתי אבני שהם לחושן, 12 אבני מילואים לאפוד.
ד. שתי אבני שהם לציץ, אבן מילואים אחת בכל פעמון של המעיל.

3. "מבית ומחוץ תצפנו" כיצד ציפה בצלאל את הארון? (ברש"י)
א. התיך הזהב ושפך על העץ בפנים ואח"כ שפך מבחוץ, נמצא כלי מצופה.
ב. התיך כמות זהב גדולה והטביל ארון העץ בתוך הזהב.
ג. טחן הזהב והעץ וערבם ואמר שם ונוצר בדרך נס ארון מצופה.
ד. בנה 3 ארונות שניים של זהב ואחד של עץ, נתן של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ וחפה שפתו העליונה בזהב.

4. "זר זהב בארון" סימן למה הוא? (ברש"י)
א. כתר כהונה.
ב. כתר מלכות.
ג. כתר עשירות.
ד. כתר תורה.

5. "אמתים וחצי ארכה" כמה היה עובי הכפורת? (ברש"י)
א. שתי אצבעות.
ב. שלוש אצבעות.
ג. טפח.
ד. טפח וחצי.

6. מה היה גובה מסגרת השולחן? (פשטות הכתוב)
א. שני טפחים.
ב. טפח.
ג. טפח וחצי.
ד. חצי טפח.

7. "ועשית קערתיו וכפתיו" מתי היו מסדרים את לחם הפנים על השולחן? (ברש"י)
א. ביום ראשון.
ב. ביום שישי.נפש.
ג. ביום שבת.
ד. בחצות הלילה של יום שלישי.

8. כיצד ידענו שנעשתה המנורה מאליה? (עיין ברש"י)
א. שכתוב "מקשה", מכאן שנתקשה משה ונעשתה מאליה.
ב. שהיתה מסובכת ביותר (כפתורים ופרחים) ואין שום אפשרות אלא שתיעשה מאליה.
ג. שכתוב "ממנה יהיו", מהזהב עצמו תצא המנורה מאליה.
ד. כיוון שלא נכתב תעשה אלא תיעשה.

9. "ירכה" על כמה רגליים היתה המנורה עומדת על הארץ? (ברש"י)
א. לא היו רגליים למנורה אלא היתה מונחת על הרצפה.
ב. 5 רגליים כמנין אותיות מנורה.
ג. 3 רגליים.
ד. 4 רגליים כמנין אותיות חכמה (שהמנורה רומזת לה).

10. "ובמנורה ארבעה גביעים משקדים כפתריה ופרחיה" מה קשה בפס' זה? (ברש"י)
א. אין ידוע אם הספרה 4 חוזרת למנורה ואז צריך 4 מנורות או חוזרת לגביעים וצריך 4 גביעים.
ב. אם הכונה שקדים שיהיו בצורת שקדים או הכונה להניח שמן שקדים.
ג. אין ידוע אם הגביעים צריכים להיות משוקדים (מצוירים) או כפתוריה ופרחיה משוקדים.
ד. מדוע כתוב כפתוריה ופרחיה (שלה) הרי יודעים אנו שבמנורה אנו עסוקים.

11. "שש משזר" כמה מינין וכמה חוטים היו בכל חוט וחוט? (ברש"י)
א. 7 מינים ו-6 חוטים בכל חוט ס"ה 42 חוט.
ב. 4 מינים ו-6 חוטים בכל חוט ס"ה 24 חוט.
ג. 3 מינים ו-4 חוטים בכל חוט ס"ה 12 חוט.
ד. 2 מינים ו-12 חוטים בכל חוט ס"ה 24 חוט.

12. "תהיין חברת" כיצד היו מחוברות חמשת היריעות אחת בחברתה? (דהיינו אחת לשניה ושניה לשלישית וכן הלאה) (ברש"י)
א. ע"י לולאות וקרסי נחושת.
ב. תופרן במחט זו בצד זו.
ג. ע"י רוכסן שיוכלו לפרקן במסעות.
ד. ע"י דבק מיוחד שנעשה מחיה הנקראת תחש.

13. "וצפית את הבריחם" היכן היה מקום הבריחים (מלבד הבריח התיכון)?
א. מעל ומתחת לבריח התיכון בתוך הקרשים.
ב. מבחוץ היו בולטות ולא היו נראות בתוך המשכן.
ג. מבפנים היו בולטות והיו נראות בתוך המשכן והצד החיצון חלק.
ד. העליון היה בולט מבחוץ, והתחתון היה בולט מבפנים ונראה מפנים המשכן.

14. מה היה תפקידה של הפרוכת? (פשטות הכתוב)
א. לכסות את ארון העדות.
ב. להבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים.
ג. היתה מכסה רביעי על המשכן.
ד. לכסות את המנורה במסעות.

15. "ועמדיו עשרים" מה היה המרחק בין עמוד לעמוד בעמודי החצר? (ברש"י)
א. 3 אמות.
ב. היו דבוקים זה בזה.
ג. 5 אמות.
ד. שתי אצבעות.