רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות תצוה פרשת תצווה ב'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
Vפשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת תצווה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "תמיד" מה נקרא כאן תמיד? (ברש"י)
א. תמיד פרושו כל הזמן יום ולילה ללא הפסק.
ב. כאן פרושו שבכל עת שירצה הכהן להדליק מדליק.
ג. כל לילה ולילה למרות שביום אינו דולק בכל זאת נקרא תמיד.
ד. תמיד פרושו מיד ואל תתמה על האות ת' הנוספת שאין היא מן היסו

2. "מערב עד בקר" איזה שיעור שמן היה צריך למנורה לכל נר? (ברש"י)
א. חצי לוג.
ב. לוג שלם.
ג. רביעית.
ד. 7 רביעיות כנגד 7 קנים.

3. "ואפוד" פס' ד', אלו שני לבבות הזכיר רש"י? (בפסקה זו בלבד)
א. שהאפוד צריך להיות חגור כנגד ליבו, והלב השני "לב חכם לימינו".
ב. וליבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו, ועוד ליבי אומר לי שיש ראיה שהוא מין לבוש.
ג. כתשובה ב' אלא שהלב השני "והיו על לב אהרון".
ד. על הפס' "ובלב כל חכם לב".

4. "ועשו את האפד" עד היכן מגיע האפוד בארכו? (ברש"י)
א. עד ברכיו מאחור.
ב. עד חצי השוק מאחור.
ג. עד עקביו מאחור.
ד. עד חצי ירכו מאחור.

5. "ועשו את האפד" להיכן היה מחובר החושן בחלקו התחתון ע"י פתיל תכלת? (קרא היטב את רש"י)
א. מחובר לשתי משבצות הנמצאות על כתפות האפוד מלמעלה.
ב. מחובר בקשירה מאחורי גבו של הכהן.
ג. לשתי טבעות הנמצאות בשתי כתפות האפוד למטה מקום חיבורם בחשב.
ד. שתי טבעות היו בכותנת מלפנים ובהם היה מחובר.

6. "ממנו יהיה" כיצד היה מחובר חשב האפוד אל האפוד? (ברש"י)
א. עשה החשב לבד והאפוד לבד וחברם בחוט.
ב. ע"י כפתורים ולולאות.
ג. ע"י פתיל תכלת ושרשרות.
ד. היה ארוג עימו.

7. "חָרַש אבן" מדוע הרי"ש בפתח? (ברש"י)
א. שאם היה נקוד קמץ היה מהבנינים הכבדים ואין לזה שייכות לענייננו.
ב. שאם היה נקוד חיריק אין לו משמעות לענייננו.
ג. תשובות א' ב' נכונות.
ד. כיון שהתיבה חרש דבוקה לאחריה, דהיינו אומן של אבנים.

8. מדוע היו מפותחים שמות השבטים על האבנים? (ברש"י)
א. כדי שיזכור אהרון שהוא שלוחם של כלל ישראל.
ב. ללמדך שהיו השבטים כיהלום הזה שאין בו דופי.
ג. כדי שיזכור הקב"ה צדקתם של השבטים.
ד. כדי שיבדילו בין השבטים המפותחים בצד ימין - השייכים למדת החסד, לבין לאלה שבשמאל השייכים למדת הדין, כידוע ליודעי ח"ן.

9. "משבצות זהב" עד היכן היו שקועים האבנים במשבצות? (ברש"י)
א. עד מחצית המשבצת ונעשה לנוי.
ב. שקועה כחצי אצבע בתוך המשבצת.
ג. היו ממלאים את המשבצת לא פחות ולא יותר.
ד. לא היו שקועים כלל אלא היו מונחים על המשבצת.

10. "את האורים ואת התמים" האם במקדש שני היה החושן? (ברש"י)
א. לא היה חושן כלל.
ב. החושן היה אבל בלא כתב שם המפורש.
ג. החושן היה עם הכתב אלא שהיה מחוסר אבנים.
ד. דבר זה נשאר בגדר תעלומה.

11. היכן הזכיר רש"י ביצת תרנגולת?
א. על פעמוני הזהב.
ב. על הרימונים.
ג. על המרחק בין רימון לפעמון.
ד. על גודל נקב בית הצואר של המעיל.

12. כיצד היו הרימונים תלויים במעיל לדעת רש"י?
א. פעמון זהב ורימון אצלו (בצידו).
ב. פעמון תחת כל רימון.
ג. שני רימונים ופעמון שני רימונים ופעמון.
ד. רימון תחת כל פעמון.

13. מדוע הוכרח רש"י לפרש שהיה הפתיל האמצעי בציץ הולך על המצנפת?
א. כנגד שלושה אבות, שנים מן הצד ואחד באמצע.
ב. לקיים את הפס' "והיה על המצנפת".
ג. שאם לא היה פתיל אמצעי היה הציץ רופף למדי.
ד. שאם לא היה הולך מלמעלה לא היו קשרי הציץ סימטריים.

14. "והיה על מצחו תמיד" איזו מחלוקת הביא רש"י?
א. י"א שהציץ היה צריך להיות על מצחו 24 שעות וי"א בשעת עבודתו.
ב. י"א על מצחו מעל למצחו על ראשו וי"א כנגד מצחו.
ג. אין והיה אלא לשון שמחה שצריך להיות שמח תמיד וי"א אינו חובה.
ד. י"א מרצה בין נמצא על מצחו בין לא נמצא, וי"א על מצחו מרצה, שאינו על מצחו אינו מרצה.

15. "ולבני אהרן תעשה כתנת" אלו בגדים היו בבני אהרון? (ברש"י)
א. כתונת מגבעת מכנסיים ואפוד.
ב. כתונת אבנט מגבעת ומעיל.
ג. כתונת אבנט מכנסיים ומגבעת.
ד. כתונת אבנט ומכנסיים.

16. היכן שנאמר "חקת עולם" מה פרושו? (ברש"י)
א. היא מצוה הנוהגת בכל העולם גם מחוץ לא"י.
ב. חוקה שנוהגת רק בעולם הזה ולא לעולם הבא.
ג. מצוה שנוהגת רק בכדור הארץ, אבל אם יעלו לירח ויבנו שם מקדש ויכהנו שם כהנים אין נוהגת מצוה זו.
ד. גזרה מיד ולדורות ולעכב בו.

17. "תשרף באש" כתב רש"י – לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת אלא זו, היכן מצינו בכל זאת חטאת חיצונה (פרוש שדמה נזרק מחוץ להיכל במזבח החיצון) נשרפת? (שפ"ח אות ה')
א. פר כהן גדול ביום הכיפורים שהיא חטאת ונשרפת.
ב. שעיר יום הכיפורים (שחברו משתלח) שהיא חטאת ונשרפת.
ג. שעיר ע"ז שהיא חטאת ונשרפת.
ד. עגל החטאת שבפרשת שמיני.

18. "וזרקת" באלו קרבנות צריך הכהן לעלות בכבש ולתת מדמם באצבע על קרנות המזבח, ובאלו זורק דמן בכלי למטה? (ברש"י)
א. כל הקרבנות עולה בכבש ומזה באצבעו מלבד החטאת.
ב. כל הקרבנות זורק דמם בכלי מחצי המזבח ולמטה מלבד החטאת שעולה בכבש ומזה באצבעו על קרנות המזבח.
ג. חטאת ושלמים למעלה באצבעו ושאר קרבנות למטה ובכלי.
ד. כל הקרבנות למטה ובכלי מלבד אשם תלוי שהוא למעלה באצבעו.

19. "כי איל מילואים הוא" מי זכה בחזה? (לאכילה ברש"י)
א. הוקרב על המזבח.
ב. משה.
ג. אהרון.
ד. בני אהרון.

20. "יקטירנה" מתי היו מקטירים במזבח? (ברש"י)
א. בשחרית ובבין הערביים.
ב. בשחרית ובחצות הלילה.
ג. בשחרית ובחצות היום.
ד. בחצות הלילה ובחצות היום.