רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות כי תשא פרשת כי תישא ב'
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת כי תישא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ולא יהיה בהם נגף" שהמנין שולט בו עין הרע כמו שמצינו בימי דוד כשמנה את ישראל, וכשמנה את צבאו לא שלטה בהם עין הרע, מדוע? (שפ"ח אות ג')
א. שיש מצוה להגן על ישראל במלחמה לכן לא שלטה בהם עין רעה.
ב. היות ובמלחמה כולם במתח אין פנאי לעין הרע לחול.
ג. עין הרע שולט דוקא כשמונים את כל ישראל.
ד. כל אחד הביא טלה ומנו את הטלאים לכן לא שלטה בהם עין רעה.

2. "ונתת..." כתב רש"י שמניין זה הוא אינו אותו מניין המובא בפרשת במדבר, איזו קושיה גדולה ישנה נגד העמדה זו? (ברש"י)
א. לשם מה היה צורך למנות את ישראל בזה אחר זה בתקופה קצרה כ"כ (כשבעה חודשים)?
ב. שהרי ישנה גזרה שווה "את ראש" "את ראש" ללמד שזהו אותו מניין.
ג. כיצד יתכן שהיו ישראל באותו מס' בשני המניינים שהיו בשתי שנים (אם נמנים האנשים ליציאת מצרים).
ד. שהרי לא כתוב בפרשת במדבר שנתנו מחצית השקל, אלא ודאי אותו מניין הוא וציווי השקלים של כי תשא הם של פרשת במדבר.

3. "הין" איזו מחלוקת הביא רש"י בעניין קליטת השמן ריח הבשמים?
א. ר' מאיר סובר שטחנו הבשמים וערבום עם השמן, ר' יהודה סובר שסחטו הבשמים וערבו הסחיטה עם השמן.
ב. ר' יהודה אומר ששלקו (בשלו) את העקרין (עם השמן), ר' מאיר אומר ששראם במים שלא יבלעו את השמן ואחר כך הציף עליהם את השמן עד שקלט הריח.
ג. כתשובה ב' אלא שבמקום ר' יהודה צריך לכתוב ר' מאיר ובמקום ר' מאיר ר' יהודה.
ד.

4. "ומשחת בו" כל המשיחות כמין כף יונית, כיצד נראית? (שפ"ח אות ז')
א. כמין כף שלנו.
ב. כמין נון יונית.
ג. כמו נון שלנו.
ד. כמין סמך שלנו.

5. מהיכן למדו רבותינו שכל השמן קיים לעתיד לבוא? (ברש"י)
א. וקדשת לשון עתיד, גם לדורות הבאים.
ב. "...אל משה לאמר" גם לדורות הבאים.
ג. שכתוב לדֹרתיכם.
ד. שכתוב "ועשית אתו" אותו אתה עושה לעולמי עולמים.

6. "ולבנה זכה" כיצד הוא החשבון ל-11 הסממנים? (ברש"י, קרא היטב את התשובות)
א. "סמים" מיעוט רבים שניים, נטף שחלת ולבונה הרי 5, סמים לרבות עוד כמו אלו הרי 10, והחלבנה הרי 11.
ב. "סמים" מיעוט רבים שניים, נטף שחלת וחלבנה הרי 5, סמים לרבות עוד כמו אלו הרי 10, והלבונה הרי 11.
ג. "סמים" מיעוט רבים שניים, הצרי והצפורן והחלבנה הרי 5, סמים לרבות כמו אלו הרי 10, והלבונה הרי 11.
ד. "סמים" מיעוט רבים שניים, מר וקציעה ושיבולת נרד הרי 5, סמים לרבות כמו אלו הרי 10, והלבונה הרי 11.

7. "בד בבד יהיה" אלו סממנים היה משקלם שווה? (ברש"י)
א. מור וקציעה קושט והקנמון.
ב. מור וקציעה ושבולת נרד וקינמון.
ג. הצרי והצפורן מור וקציעה.
ד. הצרי והצפורן החלבנה והלבונה.

8. המחלל את השבת, מתי מיתתו בידי בית דין ומתי בידי שמיים? (רש"י, שפ"ח אות ז')
א. אם יש עדים והתראה בידי בי"ד, בלא התראה בכרת בידי שמיים.
ב. הפך תשובה א'.
ג. בעדים מיתתו בידי בי"ד, ובהתראה בידי שמיים.
ד. הפך תשובה ג'.

9. "שבת שבתון" מדוע כפל המילים? (ברש"י)
א. שבת לעוה"ז, שבתון לעוה"ב.
ב. שבת לזמן זה, שבתון לימות המשיח.
ג. לאסור כל מלאכה אפילו אוכל נפש.
ד. לאסור את המוקצה.

10. "עגל מסכה" כיצד הוציא מיכה את העגל מתוך הכור? (ברש"י)
א. זרק טס עם שם טומאה ויצא העגל.
ב. זרק טס שהיה כתוב עליו עלה שור עלה שור.
ג. זרק עצמו לאש במסירות נפש ויצא העגל.
ד. אמר שם טומאה ויצא העגל.

11. "שחת עמך" מדוע עמך ולא העם? (ברש"י)
א. כיוון שמשה הוציאם נקראים על שמו.
ב. שאינו דרך כבוד כלפי מעלה לומר עמי או העם כשישראל חוטאים.
ג. שהיו אלו ערב רב שעשו את העגל ומשה גיירם מבלי להתיעץ עם הקב"ה.
ד. כיון שהיו מדינים נקראו על שם משה ששהא זמן רב במדין.

12. "זכר לאברהם" מדוע? (ברש"י)
א. אם עבדו ישראל ע"ז זכור לאברהם שביטל ע"ז שבעולם והפיץ את שמך.
ב. אם השכימו ישראל לע"ז זכור לאברהם השכמתו לעקידה.
ג. אם עברו ישראל על עשרת הדברות, אברהם נתנסה בעשר נסיונות ועדיין לא קיבל שכרו.
ד. אברהם הכונה ברמז לכל שלשת האבות שעל זכותם אנו נשענים.

13. "וישלך מידו" מדוע? (ברש"י)
א. עשה משה ק"ו מפסח.
ב. עשה משה ק"ו מסוכות.
ג. עשה משה ק"ו משבועות.
ד. עשה משה ק"ו מחנוכה.

14. "וישק את בני ישראל" באלו מיתות נידונו בנ"י? (ברש"י)
א. בסייף.
ב. במגפה.
ג. בהדרוקן.
ד. כל התשובות נכונות.

15. "וגרשתי את הכנעני" מדוע לא מנה הכתוב את הגרגשי?
א. כיוון שנתמלאה סאתו והרי הוא בטל ומבוטל.
ב. שעמד ופנה מפניהם מאליו.
ג. שהיו צדיקים ולא רצה להזכירם עם הרשעים.
ד. מפני שנתגיירו כגבעונים.

16. "את עדים מהר חרב" מדוע ציוה הקב"ה שיורידו את עדים (כתריהם) הרי כתוב "ולא שתו איש עדיו" משמע שהם עצמם הורידוהו? (כל התשובות נכונות מצא את תרוץ השפ"ח אות י')
א. שבנ"י רצו להורידם לפרק זמן והקב"ה ציוה לסלקם לגמרי.
ב. שרצה לביישם יותר שאינו דומה המבייש עצמו למתבייש מאחרים.
ג. שלא כולם הורידו את כתריהם והיה צריך ציווי לאלו שלא הורידו.
ד. שבנ"י לא סלקו את עדים לגמרי וציוה הקב"ה לסלקם מכל וכל.

17. "יצא אל אהל מועד" איזו תשובה קבלו מלאכי השרת כששאלו את חבריהם היכן מקום השכינה? (ברש"י)
א. נמצאת בגבהי מרומים.
ב. במשכן.
ג. באהלו של משה.
ד. בליבו של כל צדיק.

18. "גם את הדבר הזה" שלא תשרה שכינה עוד על עובדי כוכבים, אם כן כיצד נתנבא בלעם? (ברש"י)
א. לא ע"י שריית שכינה אלא ע"י שליח.
ב. נבואת בלעם היתה צורך שעה שלא יאמרו אומות העולם אילו היה לנו נביא כמשה...
ג. נבואת בלעם היתה לטובת בנ"י לכן הותר לו להתנבאות.
ד. בלעם כלל לא היה גוי אלא יהודי מומר.

19. "ואיש לא יעלה עמך" מדוע לא הצליחה נתינת התורה בפעם הראשונה?
א. שהיו בעם ישראל ערב רב ובשניה כבר מתו.
ב. כיוון שהיו ע"י תשואות וקולות וקהלות שלטה בהם עין רעה.
ג. שהיו הלוחות הראשונות במדרגה גבוהה במיוחד.
ד. שלא היו כתובות בשבעים לשון.

20. "כל זכורך" מדוע נכפלו הרבה מצוות בתורה, מהם 3 ופעמים 4? (ברש"י בלבד)
א. לומר שמצוה חשובה היא.
ב. לחייב ולענוש על מניין לאוין שבהם ועל מניין עשה שבהם.
ג. אותם שנכפלו 3 פעמים הם כנגד יעקב ו-4 הם כנגד דוד.
ד. ההפך מתשובה ג'.