רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות ויקהל פרשת ויקהל א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ויקהל

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" מתי? (ברש"י)
א. ב-יא' בתשרי.
ב. ב-י' בתשרי.
ג. ב-ט' בתשרי.
ד. ב-יב' בתשרי.

2. "ימים" מדוע קדמה אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן? (ברש"י)
א. לומר שאין לבנות את המשכן בחיפזון אלא במנוחה ובישוב הדעת.
ב. אילו כתב אזהרת שבת בתוך המשכן הייתי אומר שאסור לעסוק בבניית המשכן בשבת, עכשיו שכתב לפניו ודאי שמותר.
ג. שמלאכת המשכן אינה דוחה את השבת.
ד. לומר לך כל השומר את השבת מעלה עליו הכתוב כאילו בנה את המקדש.

3. "את המשכן" מה פרושו? (ברש"י)
א. מכסה עורות האלים והתחשים.
ב. יריעות העיזים.
ג. אלו יריעות תחתונות הנראות בתוכו.
ד. כל המשכן כפשוטו.

4. כיצד נקרא דבר המגן בין מלמעלה בין מכנגד? (ברש"י)
א. בית.
ב. מעון.
ג. מסך וסכך.
ד. זבול.

5. "לחם הפנים" מדוע נקרא כך? (ברש"י)
א. שהיו לו פנים לכאן ולכאן שהיה עשוי כמין תיבה פרוצה.
ב. מי שהיה אוכלו מראה פנים לכל אדם.
ג. מי שאוכלו נכנס לפני ואולי גם לפנים.
ד. מי שאוכלו יכול להראות 70 פנים בתורה.

6. "מסך הפתח" מהו והיכן היה? (ברש"י)
א. וילון שלפני המזרח (בפתח המשכן).
ב. וילון שבמערב.
ג. אחד הפתחים שבצפון.
ד. אחד הפתחים שבדרום.

7. "בגדי השרד" למה נועדו? (ברש"י)
א. אלו בגדי הכהן הגדול.
ב. אלו בגדי כהן הדיוט.
ג. לכסות את הארון, השולחן, המנורה, והמזבחות בשעת סלוק מסעות.
ד. אלו בגדי כהן גדול שבלו שאע"פ שאינם בשימוש צריך לגונזם ושורדים לעד.

8. "טוו את העיזים" איזו אומנות יתרה היתה כאן? (ברש"י)
א. העז עצמה היתה מוציאה צמר טווי.
ב. שמעל גבי העיזים טווין את הצמר.
ג. שצמר העז קשה לטוויה.
ד. שטוו אותם ביד, ללא מכונת טויה.

9. מה התנדבו הנשיאים במלאכת המשכן? (פשט הכתוב)
א. את המנורה ואת כל כליה.
ב. אבני שהם אבני מילואים וגו'.
ג. את הכיור ואת כנו.
ד. את השולחן ואת כליו.

10. "ויעש חמשים קרסי..." ממה היו עשויים הקרסים של עשרת היריעות? (פשט הכתוב)
א. זהב.
ב. כסף.
ג. נחושת.
ד. ברזל.

11. "ויעש קרסי" כמה קרסים היו ליריעות העיזים וממה היו עשויים? (פשט הכתוב)
א. 50 קרסי זהב.
ב. 50 קרסי נחושת.
ג. 70 קרסי נחושת.
ד. 20 קרסי זהב.

12. "ויעש את השלחן" כמה אורך ורוחב השלחן? (פשט הכתוב)
א. ½ 2 אמות אורך, ½ 1 אמות רוחב.
ב. 3 אמות אורך, 2 אמות רוחב.
ג. 4 אמות אורך, 3 אמות רוחב.
ד. 2 אמות אורך ואמה אחת רוחב.

13. "ויעש את מזבח העלה" ממה היה עשוי ובמה היה מצופה? (פשט הכתוב)
א. עשוי נחושת ומצופה זהב.
ב. עשוי מכסף ומצופה זהב.
ג. עשוי מעצי אלונים ומצופה זהב.
ד. עשוי מעצי שטים ומצופה נחושת.

14. "כל כליו" ממה היו עשויים כל כלי מזבח העולה? (פשט הכתוב)
א. נחושת.
ב. זהב.
ג. כסף.
ד. פלדה.

15. "וכל היתדת למשכן ולחצר סביב" ממה היו עשויים? (פשט הכתוב)
א. כסף.
ב. ברזל.
ג. נחושת.
ד. פלדה.

16. "ויקהל משה" מתי הקהיל את העם?
א. ראש השנה.
ב. ביום א דפסח.
ג. פסח שני היה.
ד. למחרת יו"כ.