רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות ויקהל פרשת ויקהל ב'
ממוצע הציונים עד כה: 81%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת ויקהל

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "לא תבערו אש" כתב רש"י יש מרבותינו אומרים הבערה ללאו יצאת, מה פרושו? (יצאת- פרושה שנכתבה היא בפרוש בתורה מה שאין כן שאר מלאכות שבת,עיין שפ"ח אות י')
א. שאין אדם עובר על הבערה בשבת אא"כ עבר לפניה בלאו.
ב. שאם עבר אדם על מלאכת הבערה, לאוים רבים יצאו ממנו.
ג. שאין היא כשאר לאוין דעלמא, אלא חייב עליה כרת וסקילה.
ד. שאין אדם חייב עליה כרת וסקילה כשאר מלאכות אלא היא כשאר לאוין בעלמא.

2. "לא תבערו אש" כתב רש"י ויש אומרים לחלק יצאת, מה פרושו? (עיין שפ"ח אות ז')
א. ללמד שהאש נחלקת לכמה וכמה גוונים.
ב. ללמד שנחלקת לכמה איסורים, כרת, סקילה, חטאת.
ג. שאם עשה כמה מלאכות בהעלם אחד (בלא ידיעה) חייב על כל אב מלאכה ומלאכה.
ד. שאם עשה כמה מלאכות בהעלם אחד חייב רק חטאת אחת, ופרוש לחלק שנחלקה חטאת אחת והתחייב עליה.

3. "זה הדבר אשר", "אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר". האם שאר אמירות היו גם כן בהקהל? (שפ"ח אות ח')
א. היכן שכתוב "זה הדבר" הוא בהקהל.
ב. היכן שכתוב "לאמר" הוא בהקהל.
ג. כל האמירות היו בהקהל.
ד. שאר אמירות לא היו בהקהל.

4. "את אהלו" מה פרושו? (ברש"י)
א. יריעות תחתונות הנראות בתוכו.
ב. אהל יריעות העיזים העשוי לגג.
ג. מכסה עורות האלים והתחשים.
ד. אהלו של משה רבנו.

5. "את מכסהו" מה פרושו? (ברש"י)
א. אלו בגדי השרד שמכסים בהם את הכלים.
ב. יריעות תחתונות הנראות בתוכו.
ג. מכסה יריעות העיזים.
ד. מכסה עורות האלים והתחשים.

6. "ואת פרכת המסך" "הנני שך את דרכך", היכן מופיע פס' זה? (ברש"י)
א. באיוב.
ב. בירמיה.
ג. בישעיה.
ד. בהושע.

7. "נרתיה" למה היו משמשים הבזיכים? (ברש"י)
א. לנוי.
ב. השמן והפתילות נתונים בהם.
ג. הם המלקחיים.
ד. הם נרות שעווה הנתונים בעזרה.

8. "ואת שמן המאור" מדוע צריך חכם לב שיכין את השמן? (ברש"י)
א. שצריך לערב בו סממנים שידלק היטב.
ב. שצריך להשמיע קולות ערבים בעת הפקתו שידלק היטב.
ג. לדעת היכן ליטוע עצי זית שיוציאו שמן משובח.
ד. שהוא משונה משאר שמנים שמגרגרו בראש הזית והוא כתית וזך.

9. "ואת מסך שער החצר" כמה היה סתום בצידו המזרחי של החצר מכל צד של הפתח? (ברש"י)
א. כ' אמה לכל צד.
ב. טו' אמה לכל צד.
ג. יז' אמה לכל צד.
ד. יט' אמה לכל צד.

10. "את עמודיו" חצר, האם הוא לשון זכר או נקבה? (ברש"י)
א. זכר.
ב. נקבה.
ג. פעמים זכר ופעמים נקבה.
ד. זוהי מילה מיוחדת ולא הכריעו בה חכמים.

11. "יתדת" למה נועדו? (ברש"י)
א. לחזק הקרשים אחד עם משנהו.
ב. לתקוע ולקשור בהם סופי יריעות שלא ינועו ברוח.
ג. למנוע טלטול הכלים בעת המסעות.
ד. לחבר את יריעות המשכן האחת אל חברתה.

12. "חח" מהו? (ברש"י)
א. צמיד.
ב. מילת צחוק.
ג. תכשיט לאף.
ד. תכשיט לאוזן.

13. מתי התנדבו הנשיאים בתחילה ומתי בסוף? (ברש"י)
א. במלאכת המשכן בתחילה ובחנוכת המזבח בסופה.
ב. במלאכת המשכן ובחנוכת המזבח בסופה.
ג. במלאכת המשכן ובחנוכת המזבח בתחילה.
ד. במלאכת המשכן בסופה ובחנוכת המזבח בתחילה.

14. "והנשאם" מדוע נכתב חסר י'? (ברש"י)
א. כיון שנתעצלו בחנוכת המזבח.
ב. כיון שנתעצלו בנדבת המשכן.
ג. כיון שנתעצלו בנדבת המשכן ובחנוכת המזבח.
ד. זהו קרי וכתיב והגם שנכתב חסר, כיון שנקרא מלא – אין להקפיד על כך.

15. "ואהליאב" משבט דן מן הירודים שבשבטים, והשוהו המקום לבצלאל מגדולי השבטים, איזה פס' הביא רש"י בענין זה?
א. "יחלץ עני בעניו".
ב. "עני ורש הצדיקו".
ג. "כי אמלט עני משוע".
ד. "ולא נכר שוע לפני דל".

16. "ארך היריעה האחת" כמה אורך ורוחב יריעה אחת מעשרת היריעות? (פשט הכתוב)
א. 28 אמות אורך, 6 אמות רוחב.
ב. 30 אמות אורך, 4 אמות רוחב.
ג. 28 אמות אורך, 4 אמות רוחב.
ד. 32 אמות אורך, 4 אמות רוחב.

17. "ויעש בצלאל את הארן" מדוע נקרא על שמו? (ברש"י בלבד)
א. כיון שהיה גם תלמיד חכם.
ב. כיון שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים.
ג. כיון שהיה ראש לכל החכמים.
ד. כיון שהיה מגדולי השבטים.

18. "ויעש כפרת" כמה אורך הכפרת? (פשט הכתוב)
א. ½ 4 אמות.
ב. 3 אמות.
ג. ½ 2 אמות.
ד. ½ 1 אמות.

19. "ויעש את מזבח הקטרת" כמה ארכו ורחבו? (פשט הכתוב)
א. ½ 1 ארכו, ½ 1 רחבו.
ב. אמה ארכו ואמה רחבו.
ג. 2 אמות ארכו, ½ 1 רחבו.
ד. 3 אמות ארכו, 2 אמות רחבו.

20. "ווי העמודים וחשקיהם" ממה היו עשויים? (פשט הכתוב)
א. נחושת.
ב. כסף.
ג. זהב.
ד. ברזל.