רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש פרק ו.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו מקור חיוב אמירת ההגדה?
א. מנהג ישראל דין הוא
ב. מצוות עשה מהתורה של סיפור יציאת מצרים
ג. תקנת חכמים
ד. יש אומרים שזו מצוה דאורייתא ויש אומרים דרבנן

2. כיצד יש לקיים את מצוות ההגדה?
א. לספר ביציאת מצרים, לעצמו או לאחרים
ב. לספר לאחרים בלבד, ולכתחילה לבניו.
ג. לספר לבניו
ד. הטוב ביותר שמספר לבניו, אם אינו יכול - מספר לאחרים, ואם יושב לבדו מספר לעצמו

3. האם קיים דין 'שומע כעונה' אצל מי ששומע את קריאת ההגדה מאחר?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. מחלוקת הפוסקים, ופוסקי זמננו פסקו שהשומע מאחר יוצא ידי חובה.

4. האם נשים חייבות בקריאת ההגדה?
א. כן
ב. לא, שהרי זו מצוות עשה שהזמן גרמא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. מחלוקת הפוסקים, ולהלכה נפסק שחייבות

5. האם יש להסב בשעת אמירת ההגדה?
א. כן
ב. לא
ג. לא, אך יש אומרים שרשאי
ד. כן, אך יש אומרים שאין זו חובה

6. מצה, מרור וזרוע - את כולם עורך הסדר מראה למסובים, אך אחת מהן יוצאת דופן. מי, במה ומדוע?
א. המצה, שאותה העורך מגביה כדי להראותה למסובים, משום שחובתה מהתורה.
ב. המרור, שאותו העורך מגביה כדי להראותו למסובים, שלא יחליפוהו עם הכרפס.
ג. המרור, שאותו העורך מראה למסובים בלי שמגביה אותו, משום שהוא זכר לשעבוד.
ד. הזרוע, שאותה העורך מראה למסובים בלי שמגביה אותו, משום שנראה כמגביה קדשים בחוץ.

7. מתי שותים את הכוס השניה?
א. אחרי "מה נשתנה"
ב. תוך כדי אמירת ההגדה
ג. אחרי ברכת "אשר גאלנו"
ד. אחרי ההלל

8. האם מברכים על הכוס השניה?
א. ברכה ראשונה - רק למנהג הספרדים, וברכה אחרונה לא מברכים.
ב. ברכה ראשונה - רק למנהג האשכנזים, וברכה אחרונה לא מברכים.
ג. ברכה ראשונה לא מברכים, וברכה אחרונה - רק למנהג הספרדים.
ד. ברכה ראשונה לא מברכים, וברכה אחרונה - רק למנהג האשכנזים.