רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא סנהדרין מבחן דפים פב-צז
ממוצע הציונים עד כה: 69%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות, על מסכת סנהדרין, דפים פב-צז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
שאלות על גמרא ורש"י
1. ביד של חשמונאי גזרו עליה משום נשגא - מה הכוונה? (פב.)
א. נדה, שפחה, גויה, אישות.
ב. נשים, שבת, גזל, איסור נדה.
ג. נדה, שפיכות דמים, גבול, אישות.
ד. נדה, שחיטה, גזל, אבר מן החי.

2. איזה עונש נאמר אם שימשו הני דלהלן: 1) טמא, 2) ערל, 3) בעל מום? (פג.)
א. טמא - באזהרה, ערל - מיתה, בעל מום - מלקות.
ב. טמא - באזהרה, ערל - מיתה, בעל מום - לרבי - מיתה, לרבנן - באזהרה.
ג. טמא - מיתה, ערל - אזהרה, בעל מום - לרבי - מיתה, לרבנן - באזהרה.
ד. טמא - לרבי - מיתה, לרבנן - באזהרה, ערל - מיתה, בעל מום - בזאהרה.

3. כהן טמא שאכל תרומה - מה דינו? (פג:)
א. במיתה בידי שמים - בין תרומה טהורה ובין תרומה טמאה.
ב. תרומה טהורה במיתה, תרומה טמאה באזהרה.
ג. תרומה טמאה במיתה, תרומה טהורה באזהרה.
ד. באזהרה - בין תרומה טהורה ובין תרומה טמאה.

4. האם מותר לבן להוציא קוץ לאביו - למסקנא? (פד:)
א. מותר, שנא' ואהבת לרעך כמוך.
ב. מותר, שנא' מכה אביו ומכה בהמה, מה מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה פטור.
ג. אסור, דלשגגת חנק חששו.
ד. חייב, אף לרפואה אסור לחבול באביו.

5. האם נעשה בן שליח לאביו להכותו ולקללו - למסקנא? (פה:)
א. אין הבן נעשה שליח חוץ ממסית.
ב. אין הבן נעשה שליח ואפי' מסית.
ג. הבן נעשה שליח, דבמקום מצוה אין איסור הכאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

6. הגונב בנו או תלמידו - האם חייב? (פו.)
א. בנו פטור אבל תלמידו חייב.
ב. חייב.
ג. בבנו פליגי ר' ישמעאל וחכמים ובתלמידו לכו"ע חייב.
ד. תלמידו הנמצא אצלו כבנו, לר' ישמעאל חייב ולחכמים פטור.

7. הכל מודים בעידי בן סורר ומורה שאם הוזמו נהרגין - באיזה עדות מדובר? (פו:)
א. בעדות ראשונים.
ב. בעדות אחרונים.
ג. עדות שהעידו בפנינו גנב ושנים אומרים בפנינו אכל.
ד. בין בעדות ראשונים ובין בעדות אחרונים.

8. כי יפלא ממך זה יועץ - מה הכוונה? (פז.)
א. אם נחלק על היועץ של הבי"ד גם נחשב כזקן ממרא.
ב. אינו חייב אא"כ התייעץ עם חבירו ואח"כ נחלק עליהם.
ג. אם נחלק עליהם בעניני עיבור שנים וקביעת חודשים נקרא זקן ממרא.
ד. שאפי' אינו מופלא שבב"ד אלא מקטני הדיינים אפ"ה חייב משום זקן ממרא.

9. מפני מה לא נהרג עקביא בן מהללאל מדין זקן ממרא כשנחלק עם החכמים? (פח.)
א. כי בזמנו לא ישבו החכמים במקומם בלשכת הגזית.
ב. כי לא נחלק עליהם בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.
ג. כי הם אמרו מפי השמועה והוא אמר כך הוא בעיני.
ד. כי הוא והם אמרו מפי השמועה א"נ כי לא הורה הלכה למעשה.

10. כמה בתי דינים היו במקדש וכמה דיינים היו בהם? (פח:)
א. שלשה, בלשכת הגזית - ע"א, בפתח העזרה - כ"ג, ובפתח הר הבית - כ"ג.
ב. שלשה, בלשכת הגזית - ע"א, בחיל - כ"ג, בפתח הר הבית - ג'.
ג. ארבעה, בלשכת הגזית - ע"א, בחיל - כ"ג, בפתח העזרה - ג', ובשערי ירושלים - ג'.
ד. שנים, בלשכת הגזית - כ"ג, ובפתח העזרה - ע"א.

11. מי הם חייבי מיתות שצריכים הכרזה? (פט.)
א. המסית, בן סורר ומורה, זקן ממרא, עדים זוממין.
ב. בן סורר ומורה, מברך את השם, מחלל שבת, וסוטה.
ג. זקן ממרא, עובד ע"ז, עיר הנדחת, ושור הנסקל.
ד. עובד ע"ז, רוצח, גילוי עריות, ומחלל שבת.

12. ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה וכו', מאי אחר? (פט:)
א. אחר שנפטרה שרה.
ב. אחר ששבר אברהם את פסילי תרח אביו.
ג. אחר דבריו של שטן שאמר שמכל הסעודה שעשה לא הקריב לפניך כלום.
ד. אחר שהפיל אברהם את עצמו לתוך כבשן האש.

13. מגדלי בהמות דקות וגסות בארץ ישראל - האם פסולים לעדות? (כה:)
א. בין דקות ובין גסות פסולים.
ב. מגדלי גסות פסולים, מגדלי דקות כשרים.
ג. מגדלי דקות פסולים, מגדלי גסות כשרים.
ד. בין דקות ובין גסות כשרים.

14. מאימתי יצר הרע שולט באדם - למסקנא? (צא:)
א. משעת פקידה.
ב. משעת יצירה.
ג. משעה שעמד על דעתו.
ד. משעת יציאה.

15. כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה.............."? (צב.)
א. סופו ליחרב.
ב. אש אוכלתו.
ג. מזיקין שולטין בו.
ד. אין הדרין בו זוכים להשראת השכינה.

16. דניאל אמר "והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה" - מי היו האנשים? (צג:)
א. חנני' מישאל ועזרי'.
ב. בלשאצר מלכא ושריו.
ג. חגי זכריה ומלאכי.
ד. דייני סנהדרי הגדולה.

17. על מי נאמר "חובל עול מפני שמן"? (צד:)
א. חובל עולו של נבוכדנצר מפי שמנו של צדקיהו.
ב. חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו.
ג. חובל עולו של בלשאצר מפני שמנו של דניאל.
ד. חובל עולו של אחשורוש מפני שמנו של מרדכי.

18. מי היה "ישבי בנוב"? (צה.)
א. אחיו של גלית ובנה של ערפה.
ב. אחד מתושבי נוב שנשבו בידי דוד.
ג. אבישי בן צרויה.
ד. אחיו של עוג מלך הבשן.

19. למה נקרא משיח "בר נפלי"? (צז.)
א. ע"ש הפסוק "נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל".
ב. ע"ש הפסוק "סומך ה' לכל הנופלים".
ג. ע"ש הפסוק "נפלה ביד ה'".
ד. ע"ש הפסוק "ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת".

20. שמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו - מה הכוונה? (צז. ברשי דה דיו)
א. די להקב"ה שהשיב ימינו אחור וקץ יש לדבר, א"נ די לישראל צער הגלות אע"פ שלא עשו תשובה.
ב. די להם לאומות העולם להיענש על כך שגרמו אבלות לבני ישראל.
ג. אם אין עושים תשובה אין נגאלין ויעמדו באבלם.
ד. אבלות ח"ו מכפרת על עונותיו של אדם.

שאלות על תוספות
21. מהיכן ילפינן דמחוסר בגדים שעבד עבודה במיתה? (פג: ד"ה אין)
א. ילפינן חילול חילול מתרומה.
ב. במכנסיים כתיב להדיא ובשאר בגדים ילפינן דאין בגדיהם עליהם דינם כזר.
ג. מדכ' וקדושים יהיו ולא יחללו, ומדאין בגדיהם עליהם אין קדושתן עליהם ודינם כטמא.
ד. מדכ' וינזרו מקדשי בנ"י ולא חללו, וילפינן חילול חילול מתרומה.

22. מה דין דבר שאינו מתכוין בשבת - אליבא דר' יהודה? (פה. ד"ה ורבי)
א. מותר לכתחילה.
ב. מותר מה"ת כשאין פסיק רישא אבל אסור מדרבנן.
ג. אסור מה"ת וחייב משום חילול שבת אפי' כשאינו פסיק רישא.
ד. מותר לכתחילה כשאינו פסיק רישא אבל אם הוי פסיק רישא פטור אבל אסור.

23. "מרחו מעשר ונותן לו" - למה לא תני החיוב להפריש ממנו תרומה? (פח. ד"ה מרחו)
א. לא תני תרומה כיון דהוא מה"ת ופשוט שצריך לתרום.
ב. לא תני תרומה כיון דמיירי בפירות האילן שאין חיוב תרומה בהם אלא מדרבנן.
ג. דמסתמא כבר הופרשו מהם התרומה לפני שמרחן.
ד. דהפקר פטור מן התרומה אפי' אם הפקיר אחר מירוח א"נ דהוי דבר מועט ולא חש להזכירו.

24. אין ממיתין אותו... ולא בבית דין שביבנה - באיזה אופן איירי? (פט. דה ולא)
א. אם נשאל להם בלשכת הגזית ואח"כ גלתה סנהדרין ליבנה, ולר"ת אם גלו סנהדרין אחרי גמר דינו.
ב. אם נשאל להם ביבנה ואחכ חזרו סנהדרין ללשכת הגזית.
ג. אם נשאל להם ביבנה ודנו אותו גם כן ביבנה אין ממיתין אותו אלא בירושלים.
ד. אם נשאל להם בלשכת הגזית והמרה עליהם בבי"ד שביבנה אין ממיתין אותו אפי' בלשכת הגזית.

25. האם עשה "אליהו בהר הכרמל" עפ"י הדיבור או מעצמו? (פט: ד"ה אליהו)
א. איבעיא דלא איפשטא.
ב. י"א מעצמו וי"א עפ"י הדיבור וי"א דרש מקרא שמותר לו לשחוט בחוץ.
ג. לכו"ע עשה כן עפ"י הדיבור ולכן אין למילף מכאן למקום שלא הי' עפ"י הדיבור.
ד. בימיו כבר בטלה נבואה ולכן לכו"ע עשה כן מעצמו.