רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא בהר פרשת בהר ב'
ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת בהר

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. איזו מצוה כתב רש"י שלא נשנתה בערבות מואב (אלא ברמיזה)?
א. מצות השבת.
ב. שמיטת קרקעות.
ג. לקט שכחה ופאה.
ד. מעשר עני.

2. מהיכן למדנו שאסור לאדם לאכול משדהו קודם שהפקירו? (ברש"י)
א. מהפס' והיתה שבת הארץ לכם לאכלה.
ב. מהפס' ושבתה הארץ שבת לה'.
ג. מהפס' ובשנה השביעית שבת שבתון.
ד. מהפס' וביום השביעי שבת שבתון.

3. מהיכן למדנו שגם עשירים יכולים לאכול מפרות המופקרים בשמיטה? (ברש"י)
א. שכתוב "והיתה שבת הארץ לכם" לכולם.
ב. שכתוב "לך ולעבדך ולאמתך", לך - בעלים היינו עשירים.
ג. שכתוב "ולתושבך" אף הנכרים ולא חילק בין עני לעשיר.
ד. שכתוב "לאכלה" ואכילה שווה בכולם עניים כעשירים.

4. "והיו לך ימי" האם נוהג היובל כשלא עשו שמיטת קרקעות? (ברש"י)
א. נוהג.
ב. אינו נוהג.
ג. תלוי בדעת חכמי אותו דור.
ד. יש בזה מח' תנאים.

5. "ביום הכפרים" היכן יש סמך שאין תקיעת ראש השנה דוחה שבת? (ברש"י בלבד)
א. מהכלל תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, ושבת התדירה דוחה תקיעת שופר.
ב. באה שבת שיש בה איסור סקילה ודוחה השמעת קול שופר שאין בה סקילה.
ג. שכתוב "בעשור לחדש" והוא מיותר שהרי כתוב "ביום הכפרים" אלא בעשור לחודש דוחה שבת אין ...
ד. שכתוב "זכרון תרועה" רק זכרון ולא תרועה ממש.

6. מתי מקדשים את שנת היובל?
א. בעשור לחודש ביום הכיפורים.
ב. בסוכות.
ג. בכניסת שנת היובל.
ד. בסוף שנת היובל, גזרת הכתוב.

7. "וישבתם על הארץ לבטח" כנגד מה הם 70 שנות גלות בבל? (ברש"י)
א. כנגד 70 אומות שתגבר יד ישראל עליהם.
ב. כנגד 70 שמיטות שבטלו ישראל..
ג. לכפר על 70 בני ירובעל שהרג אבימלך.
ד. כנגד 70 בני אחאב שעשה הרע.

8. "ואכלתם לשבע" אף בתוך המעיים תהא בו ברכה, מה היה קשה לרש"י שפרש כך? (שפ"ח אות ל')
א. וכי חייבים אנו לכון לאכילת שובע, אלא שאם נעשה כך אף בתוך ...
ב. קשיא רישא לסיפא, "ואכלתם" משמע כל דהו, "לשובע" משמע שביעה ומתרץ אף...
ג. שהרי כתוב "ונתנה הארץ את פריה" וממילא יאכלו לשובע ומדוע כתוב ואכלתם לשובע, אלא אף...
ד. קשה לרש"י שמשמע שחייבים לאכול בשנת השמיטה ומתרץ אף ...

9. "והארץ לא תמכר לצמתת" על מי מוטל לאו זה? (ברש"י)
א. על המוכר שהרי כתוב "לא תמכר".
ב. על המוכר והקונה.
ג. על הקונה, שצריך שלא יכבשנה בידו ביובל.
ד. על הבי"ד שצריכים להוציאה מהקונה.

10. "וחשב את שני ממכרו" את מה צריך לחשב? (ברש"י)
א. צריך לחשב אם כדאי לו להחזיר שדהו.
ב. מחשב כמה שנים מעת המכירה עד היובל ומנכה השנים שהיו אצל הקונה לפי הערך שמכר.
ג. צריך לחשב אם כדאי לו למכור שדהו השני.
ד. הפסוק מדבר כאשר כבר מכר את שדהו השני וצריך לחשב את מחירו.

11. "עד שנת היובל" מתי משמט היובל דהיינו חזרת השדות לבעליהם? (ברש"י)
א. בפסח חג החרות.
ב. ביום הכיפורים.
ג. בסוף היובל.
ד. בתחילת היובל.

12. "והיתה גאלתו" מהו ההבדל בין בית הנמצא בעיר המוקפת חומה לבין שדה? (ברש"י)
א. שדה – בתוך שתי השנים הראשונות אינו יכול לגאול ואח"כ יכול, בית – בשנה ראשונה גואל ואח"כ אינו יכול.
ב. היפך תשובה א'.
ג. שדה – בתוך 5 שנים ראשונות יכול לגאול ואח"כ אינו יכול, בית – בשנה הראשונה גואל ואח"כ אינו יכול.
ד. לא מצאנו הבדל אלא שזה בית וזה שדה.

13. לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים, מה דינו? (ברש"י)
א. אינו רשאי לגאול.
ב. צריך להמתין 7 שנים.
ג. רשאי לגאול.
ד. צריך להמתין 5 שנים.

14. "ושדה מגרש עריהם" לוי שהקדיש שדהו ומכרו הגזבר, האם רשאי הלוי לגאלו? (ברש"י)
א. אינו רשאי יותר לגאול.
ב. גואל חציו בלבד בגזרת הכתוב.
ג. בן לוי גואל לעולם.
ד. אפי' אם לא מכרו הגזבר, גזרת הכתוב שלויים אינם יכולים לפדות כלל.

15. "והחזקת בו" משאוי שהיה על החמור ונפל, כמה בני אדם לא יוכלו להעמידו? (ברש"י)
א. שלושה אין מעמידים אותו.
ב. חמישה בני אדם.
ג. שבעה בני אדם.
ד. אדם אחד אינו יכול אבל שניים כן.

16. "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" מדוע נאמר פס' זה באיסור ריבית? (ברש"י)
א. אני שהבחנתי בין בכור לשאינו בכור, יודע ונפרע מן המלוה מעות לישראל בריבית ואומר של נכרי הם.
ב. הוצאתי אתכם ממצרים ע"מ שתקבלו מצוותי אפילו הן כבדות עליכם.
ג. תשובות א' ב' נכונות.
ד. מלמד שהיו המצריים שטופים באיסור ריבית.

17. ישנם 4 פס' המלמדים שעבד יוצא ביובל באופנים שונים, איזה אופן נלמד מהפס' "עד שנת היובל יעבוד עמך"? (שפ"ח אות נ')
א. שמכרוהו בי"ד ופגע בו היובל קודם שש.
ב. בנרצע שפגע בו היובל קודם שש לרציעתו.
ג. במוכר עצמו שפגע בו היובל קודם שש.
ד. בנרצע שפגע בו היובל אחר שש לרציעתו.

18. "וגם מבני התושבים" גוי שבא מחו"ל ונשא בארץ גויה משבעה עממים, האם בנו יכול להיות עבד ומדוע? (ברש"י)
א. יכול, כיון שהבן הולך אחרי האם שהיא מ-7 אומות ולוקחו לעבד עד יום מותו.
ב. אינו יכול כיון שהוא תערובת של שתי אומות ודמי לכלאיים שאסור.
ג. יכול כיון שהבן הולך אחר האב (אצל הגויים) ואינו בכלל לא תחיה.
ד. אינו יכול, כיון שאסור להחיות נפש משבעה עממים שבארץ ישראל.

19. "איש באחיו" את מי מרבים עוד שלא לרדותו בפרך? (כל התשובות נכונות ציין מה כתב רש"י)
א. איש באשה.
ב. נשיא בעמו ומלך במשרתיו.
ג. אשה באיש.
ד. נשיא בעמו ואיש באשה.

20. "ואם לא יגאל" ישראל שנמכר לגוי, האם יוצא לאחר שש שנים? (ברש"י)
א. אם כשהוא אצל ישראל יוצא בשש ק"ו אצל נכרי.
ב. אינו יוצא בשש.
ג. יוצא בשש אבל ממשיך לעובדו כשכיר.
ד. יוצא רק אחרי אמירת תפילת הדרך.