רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין מבחן דפים ק"ז-קכ"א
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת חולין, דפים ק"ז-קכ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כלי שאין מחזיק רביעית האם נוטלין ממנו לידיים? (קז.)
א. מחלוקת: לרבא אין נוטלין ולאמימר נוטלין.
ב. תלוי: אחד אין נוטל אבל בשנים יכול השני ליטול משיירי ראשון.
ג. בכל גווני נוטלין.
ד. בכל גווני אין נוטלין.

2. אוכל מחמת מאכיל, ומאכיל, האם צריכים נטילת ידים? (קז:)
א. תלוי: אוכל מחמת מאכיל צריך נט"י ומאכיל אין צריך נט"י.
ב. שניהם אינם צריכים נט"י.
ג. שניהם צריכים נט"י.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

3. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה האם לוקה על בשולו? (קח:)
א. לכו"ע לוקה.
ב. לכו"ע אינו לוקה.
ג. מחלוקת: לרב אינו לוקה וללוי לוקה.
ד. לכו"ע אינו לוקה מדאורייתא אבל מכין אותו מכת מרדות מדרבנן.

4. כחל שרוצה לבשלו בקדירה האיך קורעו? (קט: ורש"י ד"ה הא קמ"ל)
א. לכו"ע קורעו שתי וערב וטחו בכותל.
ב. לכו"ע קורעו שתי או ערב.
ג. לכו"ע קורעו או שתי וטחו בכותל או ערב וטחו בכותל.
ד. מחלוקת: לרב יהודה קורעו שתי וערב ולר' אלעזר קורעו או שתי או ערב.

5. חולי מעיין פטור מן התפילין - מה הטעם? (קי. רש"י ד"ה פטור)
א. משום שחולה שיש בו סכנה פטור מן המצוות.
ב. משום שצריך לחלצן תדיר.
ג. משום שאינו יכול לכוון כלל בתפלתו פטרוהו אף מתפילין.
ד. חיישי' שמא יסיח דעתו מהתפילין מחמת צערו.

6. מי שאינו רוצה לכבד אביו ואמו או לעשות סוכה מה דינו? (קי: ורש"י ד"ה כפתוהו)
א. בכל גווני מכין אותו מכת מרדות.
ב. בכל גווני לוקה ארבעים חסר אחת.
ג. בכל גווני מכין אותו עד שתצא נפשו.
ד. על כיבוד אב ואם אין עושין כלום, ועל סוכה מכין אותו עד שתצא נפשו.

7. דגים שעלו בקערה - מה הכוונה? (קיא: רש"י ד"ה דגים שעלו בקערה)
א. דגים שנתבשלו עם רוטב של בשר על האש.
ב. דגים שנתבשלו עם בשר והפרידם מן הבשר.
ג. דגים רותחים לאחר צלייתן שנתנן בקערה שאכלו בה בשר.
ד. דגים שנתבשלו עם חלב על האש.

8. סילקא שחתכו בסכין שחתך בה בשר האם מותר לאוכלו בכותח? (קיב.)
א. בכל גווני מותר.
ב. בכל גווני אסור ואפי' חתך עוד דברים שאינם חריפים ביחד עם הסילקא.
ג. בדיעבד מותר ולכתחילה לא יעשה כן.
ד. אם חתך רק סילקא אסור ואם חתך פעם ליפתא ופעם סילקא מותר.

9. דגים ועופות שמלחן זה עם זה מה דין הדגים? (קיב:)
א. בין בכלי מנוקב ובין בכלי שאינו מנוקב אסורין.
ב. בין בכלי מנוקב ובין בכלי שאינו מנוקב מותרין.
ג. תלוי: בכלי מנוקב אסורין ובכלי שאינו מנוקב מותרין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

10. כהן טמא שאכל תרומה טמאה האם חייב מיתה? (קיג:)
א. למ"ד איסור חל על איסור חייב ולמ"ד אין חל על איסור אינו חייב.
ב. לכו"ע חייב מיתה.
ג. לכו"ע אינו חייב מיתה.
ד. תלוי: נטמא גופו קודם חייב מיתה נטמאה התרומה קודם אינו חייב מיתה.

11. מי חלב האם הוו כחלב לענין בישול בשר וחלב ולענין הכשר זרעים? (קיד.)
א. תלוי: לענין בשר וחלב לא הוו כחלב ולענין הכשר זרעים הוו כחלב.
ב. לכל מילי הוו כחלב.
ג. לכל מילי לא הוו כחלב.
ד. מדאורייתא לא הוו כחלב כלל, ומדרבנן הוו כחלב לכל מילי.

12. מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר - מה הכוונה? (קטו:)
א. שמה שנאסר באיסור ערלה אין לו היתר עולמית ואף אחר ג' שנים.
ב. שמתחילת הוויתו גדל באיסור ולא הי' לו זמן קודם לכן שהי' מותר.
ג. שאיסור ערלה הי' נוהג אף קודם מתן תורה.
ד. שאיסור ערלה נוהג בין בפרי ובין בענץ הפרי.

13. האם איכא איסור לאכול בשר עוף בחלב? (קטז.)
א. לכו"ע אסור מדאורייתא.
ב. לכו"ע אסור מדרבנן.
ג. מחלוקת: לר' עקיבא אסור מדרבנן ולר"י הגלילי מותר אף מדרבנן.
ד. מחלוקת: לר' עקיבא אסור מדאורייתא ולר"י הגלילי אסור מדרבנן.

14. בגדי לבן שנשתמש בהן כ"ג ביוה"כ האם מותר לו להשתמש בהם ביוה"כ אחר? (קיז. רש"י ד"ה בגדי)
א. לכו"ע מותר לו להשתמש בהם ביוה"כ אחר.
ב. לכו"ע אסור לו להשתמש בהם ביוה"כ אחר.
ג. מחלוקת: לרבנן מותר לו ולר' דוסא אסור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

15. מנ"ל דאין בדם איסור פיגול? (קיז:)
א. משום דדם גופי' מתיר הוא ופיגול שייך רק בדבר שיש לו מתירין.
ב. דכ' לכם שלכם יהא.
ג. דכ' לכפר לכפרה נתתיו ולא לפיגול.
ד. דכ' הוא הוא.

16. האם יש יד לטומאה? (קיח:)
א. לכו"ע יש יד.
ב. לכו"ע אין יד.
ג. מחלוקת: לר' חייא אין יד ולר' יוחנן יש יד.
ד. מדאורייתא אין יד ומדרבנן יש יד.

17. באיזה אופן מודה רב שיש שומר לפחות מכפול? (קיט.)
א. היכא דהי' מתחילה יותר מכפול ונפל.
ב. היכא דהוי כברייתו.
ג. היכא דהשומר עצמו הוי כפול.
ד. בפירות.

18. יין תפוחים של תרומה שאכלו בשוגג האם חייב קרן וחומש? (קכ:)
א. לכו"ע פטור.
ב. לכו"ע חייב.
ג. מחלוקת: לר' אליעזר חייב ולר' יהושע פטור.
ד. לכו"ע מדאורייתא פטור ומדרבנן חייב.

19. ואולם אתם טופלי שקר רופאי "אליל" כולכם - מה הכוונה "אליל"? (קכו.)
א. לכו"ע גיד הנשה.
ב. לכו"ע בשר שפלטתו סכין.
ג. מחלוקת: לר' יוחנן גיד הנשה השדרה והצואר ולר"י בשר שפלטתו סכין.
ד. לכו"ע גיד הנשה השדרה והצואר.

20. עכו"ם ששחט רוב קנה ובא ישראל והשלימו מה דין השחיטה? (קכא:)
א. כשירה.
ב. פסולה.
ג. מדאורייתא כשירה ומדרבנן פסולה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.