רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר במדבר פרשת במדבר ב'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת במדבר

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "וידבר ה'" כתב רש"י "כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן", היכן מוזכרים שני מנינים אלו? (פשטות רש"י)
א. פרשת בא יב' 37, פרשת כי תשא לב' 28.
ב. פרשת בא יב' 37, פרשת שמות א' 1.
ג. פרשת תרומה כה' 2 ברמז, פרשת כי תשא ל' 12.
ד. פרשת בא יב' 37, פרשת תרומה כה' 2 ברמז.

2. "לגלגלתם" כיצד מנו את בני ישראל במנין זה לדעת רש"י?
א. ע"י חצאי שקלים בקע לגולגולת.
ב. ע"י שברי חרסים.
ג. ע"י טלאים.
ד. בלא כלום.

3. "ויתילדו על משפחתם לבית אבותם" פרש רש"י הביאו ספרי יוחסיהם. מדוע הוצרך לפרש כך? (שפ"ח אות כ')
א. כיון שמדובר על ענייני לידה מסתמא צריך להביא ספרי יחוסין.
ב. שכתוב "לבית אבותם" לדעת לאיזה שבט שייך כל אחד לכן צריך להביא...
ג. שכתוב "למשפחתם" לכן צריך להביא...
ד. שאם ויתילדו היה כמשמעו מלשון לידה היה משמע שהולידו את עצמם, ל"פ שהם עצמם הביאו את ספריהם.

4. "והזר הקרב יומת" קרב למה? (ברש"י ושפ"ח צ')
א. קרב לעבודת המזבח.
ב. לעבודת פריקה והקמה של הכלים.
ג. לעבודת השיר בעת הניסוך.
ד. לעבודת שמירה בבית המקדש.

5. "מכנגד" כתב רש"י מרחק מיל (אלפיים אמה), מדוע? (ברש"י)
א. שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.
ב. לתת שכר פסיעות לבנ"י הבאים למשכן.
ג. שיוכלו בנ"י לבוא בשבת למשה ואהרון החונים בסמוך למשכן.
ד. שלא יבואו תדיר אל הקדש.

6. "ראשונה יסעו" כיצד היה סדר נסיעתם? ברש"י)
א. כשרואין הענן מסתלק תוקעים הכהנים בחצוצרות ונוסע מחנה יהודה תחילה.
ב. כתשובה א' אלא שקודם תוקעים בחצוצרות ואח"כ מסתלק הענן.
ג. קודם נוסע יהודה ואח"כ הענן ואח"כ תוקעים בחצוצרות.
ד. כתשובה א' אלא שלא היו צריכים לתקוע.

7. "ראשונה יסעו" כתב רש"י וכשהולכין הולכין כדרך חנייתן, איזו דעה רצה רש"י להוציא? (שפ"ח אות ה' מזכיר את הדעה השניה)
א. שהיו נוסעים בעיגול ורש"י אינו סובר כך.
ב. שהיו נוסעים כקורה ורש"י אינו סובר כך.
ג. שבחנייתן היו בלב אחד וכן בנוסעם ורש"י אינו סובר כך.
ד. שלא היה סדר בנסיעתם ורש"י אינו סובר כך.

8. "ואת משמרת" מדוע אנו נותנים מעשר ראשון ללויים? (ברש"י)
א. כיון שהכהנים משבט לוי זכו בתרומות, נותנים גם ללוי כדי שלא יתביש.
ב. כיון שבאים תחתינו בשליחותנו לעבודת המקדש.
ג. כיון שלוי הכה את שכם בן חמור נותנים לו שכרו.
ד. כיון שלא טעו בעגל.

9. "ואת משמרת" איזה פסוק מביא רש"י לשאלה 17?
א. כי שכר הוא לכם חלף עבודתכם.
ב. נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם.
ג. כי את מעשר בני ישראל נתתי ללוים לנחלה בתוך בני ישראל.
ד. ואת משמרת בני ישראל לעבד.

10. "מבן חדש ומעלה" פרש רש"י משיצא מכלל נפלים הוא נמנה, ואח"כ מביא דברי ר' יהודה ברבי שלום כראיה. מה קשה בדבריו? (שפ"ח אות מ')
א. קשה שהרי שני מנינים אלו שונים לגמרי אחד מן השני.
ב. קשה שהרי יוכבד עדיין לא מלאו לה 30 יום שתצא מכלל נפלים.
ג. קשה שכאן מונה זכרים ושם נקבה.
ד. וכי צריכים אנו לראיה.

11. "ויפקד אתם משה על פי ה'" מדוע נאמר על פי ה'? (ברש"י)
א. ללמדנו שעשה משה כפי ציווי ה'.
ב. ללמד לדורות שכל מנין צריך להיות מאת ה'.
ג. שהיתה בת קול יוצאת מתוך האוהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באוהל.
ד. נאמר כאן על פי ונאמר על פי ... יחנו, מה כאן בניחותא אף כאן בניחותא.

12. כיצד חנו שבט לוי סביב למשכן? (פשט הכתוב)
א. גרשון במערב, קהת בדרום, מררי במזרח, משה אהרון ובניו בצפון.
ב. גרשון בדרום, קהת במערב, מררי בצפון, משה אהרון ובניו במזרח.
ג. גרשון במערב, קהת בדרום, מררי בצפון, משה אהרון ובניו במזרח.
ד. גרשון בצפון, קהת במזרח, מררי במערב, משה אהרון ובניו במזרח.

13. "אשר פקד משה ואהרון" מדוע נקוד על ואהרון? (ברש"י או שפ"ח אות ג')
א. ללמדנו ששקול אהרון כמשה.
ב. ללמדנו שהיה יחיד בדורו רודף שלום.
ג. כיון שאהרון מסר נפשו על המנין.
ד. כיון שלא היה בין הנמנים או המונים.

14. מאיזה גיל אדם יוצא מכלל ספק נפל?
א. מ-30 שנה ומעלה.
ב. מ-3 שנים ומעלה.
ג. מבן חודש ומעלה.
ד. מבן 20 שנה ומעלה.

15. "ואת פדויי" כמה היו בכורי ישראל שלא נפדו ע"י הלויים וכיצד נפדו?
א. 300, ונפדו ע"י 5 שקלים לגולגולת.
ב. 300, ונפדו ע"י 10 שקלים לגולגולת.
ג. 373, ונפדו ע"י 5 שקלים לגולגולת.
ד. 273, ונפדו ע"י 5 שקלים לגולגולת.

16. "חמישה וששים" מדוע הטיל משה גורלות על בכורי ישראל? (ברש"י)
א. שכל בכור רצה להפקיע עצמו מ-5 שקלים ואמר שהוא מפדויי הלויים בגופם.
ב. כדי לחלק את ארץ ישראל בגורל.
ג. שהיו 273 בכורים שפדו אותם הלויים והשאר היו צריכים להפדות ב-5 שקלים וכדי להבדיל ביניהם היה צריך גורל.
ד. שהיו בכורות שרצו להפדות ראשונים ולכן עשו גורל.

17. מה פרוש מלקחיים ולמי שייך כלי זה?
א. כמין צבת שמושך הפתילה לכל צד שירצה ושייך למנורה.
ב. כמין פטיש ושייך למזבח.
ג. כמין כף ושייך למזבח הזהב.
ד. כמין מחתה ושייך למזבח הנחושת לתרומת הדשן.

18. למה היו משמשים המזלגות?
א. לאכול בהם בשר הקדש.
ב. להפך את האיברים שעל המזבח שיתאכלו מהר.
ג. לתרומת הדשן.
ד. מסלקים בהם הדשן מעל המזבח.

19. מה דינו של בן לוי שנגע בכלי הקדש? (ברש"י)
א. חייב מלקות.
ב. חייב כרת.
ג. חייב מיתה בידי שמיים.
ד. חייב מיתה בבי"ד.

20. "פקדת כל המשכן" על מה היה ממונה איתמר? (ברש"י)
א. על משא בני קהת לצוות איש איש על עבודתו.
ב. על משא בני גרשון ומררי.
ג. ממונה על משא השמן, הקטורת ושמן המשחה.
ד. על משא גרשון קהת ומררי.