רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר שלח לך פרשת שלח לך ב'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת שלח לך

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויקרא משה להושע" מה פרוש ויקרא? (רש"י ושפ"ח אות ו')
א. שקרא לו שיבוא אליו כמו "ויקרא לבנו ליוסף".
ב. שקרא לו בקול רם לפרסם (כמו ויקרא לפניו ככה יעשה...) אולי יקחו מוסר.
ג. לשון חיבה כמו וקרא זה אל זה.
ד. לשון תפילה כמו "ויקרא שם אברם בשם ה'".

2. "עלו זה בנגב" כיצד דרך הסוחרים במכירת סחורתם? (ברש"י)
א. מראים קודם את המשובח ואח"כ את הפסולת.
ב. מראים קודם הפסולת ואח"כ המשובח.
ג. דרכם להראות לקונים שאינם ממהרים למכור ויכולה הסחורה להשאר אצלם כמה שנים.
ד. דרכם להעלות במחיר תחילה ואח"כ להורידו.

3. "היש בה עץ" פרש רש"י אם יש בה אדם כשר, מדוע לא פרש כפשוטו? (שפ"ח אות ל' פרוש הרא"ם)
א. שכבר שאל אם שמנה היא שאז ודאי יש בה עץ.
ב. שכבר שאל אם טובה היא שאז ודאי יש בה עץ.
ג. שכבר שאל "וראיתם את הארץ" ונכלל בה גם עצים.
ד. שהעצים נראים לכל ואין צורך לצוות עליהם.

4. "ממדבר צן עד רחֹב" כיצד הלכו המרגלים? (ברש"י)
א. הלכו בגבול צפון ממזרח למערב וגבול מערבי על שפת הים עד הר ההר.
ב. הלכו בגבול מערב תחילה, על שפת הים, עד הר ההר ואח"כ עלו בגבול דרום ממערב למזרח.
ג. הלכו בגבול דרום ממזרח למערב ומשם כל גבול מערבי מדרום לצפון על שפת הים.
ד. הלכו בגבול דרום ממערב למזרח וממזרח למערב ואח"כ גבול מערבי על שפת הים מדרום לצפון.

5. "וישבו מתור הארץ" כמה מהלך אדם בינוני ליום אחד? (כל פרסה 4 מילין וכל מיל 2000 אמה שהם 1152מ' או 960 )
א. 12 פרסאות.
ב. 4 פרסאות.
ג. 10 פרסאות.
ד. 8 פרסאות.

6. "וישבו מתור הארץ" מדוע קיצר ה' למרגלים את הדרך? (ברש"י)
א. שלא יתפסו ע"י יושבי הארץ.
ב. שלא רצה להכביד עליהם את טורח הדרך.
ג. שלא יוסיפו עוד ראיות על חסרונה של א"י.
ד. שגלוי לפניו שיגזור שנה כנגד כל יום שתרו את הארץ לכן לטובתם קיצר למרגלים את הדרך.

7. "אל משה" מדוע שתקו כולם לשמוע דברי כלב? (ברש"י)
א. כיון שאמר להם הס ולא הבינו את המילה שתקו כולם.
ב. כיון שהגיע תורו לדבר.
ג. כיון שצווח בקול גדול.
ד. שחשבו שרוצה לדבר בגנות משה.

8. "אנשי מדות" מה פרושו? (ברש"י)
א. אנשים בעלי מידות טובות.
ב. אנשים בעלי מידות טובות או רעות.
ג. אנשים שצריך לתת בהם מידה.
ד. אל תקרי מדות אלא מתות שחייבים מיתה.

9. "וכן היינו בעיניהם" מה היו אומרים הענקים זה לזה? (ברש"י)
א. מרגלים נכנסו לארצנו.
ב. כדאי לנו להמלט מהר.
ג. נמלים יש בכרמים כאנשים.
ד. שועלים נכנסו לכרמים.

10. מה פרוש "נתנה ראש"? (ברש"י)
א. לשון עבודת כוכבים.
ב. נשים עלינו מלך.
ג. אפילו חותך לנו בן עמרם את ראשנו לא נעלה.
ד. תשובות א, ו-ב נכונות.

11. "לרגום אותם" את מי רצו העדה לרגום באבנים? (ברש"י)
א. את משה כלב ויהושע.
ב. את יהושע וכלב.
ג. את כלב בלבד.
ד. את המרגלים.

12. "וינסו אותי זה עשר פעמים" מהם עשרת הנסיונות? (שפ"ח אות ב')
א. שניים בים-1 אחד בירידה 2 ואחד בעליה. שניים במן- 3 ויצאו, 4 ויותירו. שניים בשלו- 5בשיבתנו על סיר הבשר, 6 והאספסוף. שניים במים – 7 מרה, 8 ורפידים. 9 עגל, 10 מרגלים.
ב. כתשובה א. אלא שבמקום עגל ומרגלים צריך להיות קורח וערבות מואב.
ג. כתשובה א. אלא שבמקום עגל ומרגלים צריך להיות מסה ומריבה.
ד. כתשובה א. אלא שבמקום מרה ורפידים צריך להיות קורח וערבות מואב.

13. "רוח אחרת" אלו שתי רוחות היו לכלב? (ברש"י)
א. רוח נבואה ורוח הקדש.
ב. רוח חכמה ורוח בינה.
ג. רוח דעת רוח אלוקים.
ד. אחד בפה ואחד בלב למרגלים אמר שהוא איתם ובלבו היה לומר את האמת.

14. "ארבעים שנה" כתב רש"י, לא מת אחד מהם פחות מבן ששים מדוע? (שפ"ח אות נ')
א. כדי שיסבלו במדבר ויכירו את חטאם הגדול.
ב. שאם נגזר עליהם לא להכנס לארץ, כרת לא נתחייבו.
ג. כיון שה' אל רחום וחנון.
ד. צרוף של תשובה ב' וג'.

15. מה פרוש תנואה? (ברש"י)
א. לשון הונאה.
ב. לשון תנועה (בכבישים ובדרכים).
ג. לשון תנובת הארץ.
ד. לשון הסרה.

16. "כי חטאנו" על איזה חטא מדובר? (ברש"י)
א. שרצו לסקול את יהושע וכלב.
ב. שאמרו הלא טוב לנו שוב מצרימה.
ג. על אשר בכו בחינם.
ד. שאמרו "נשינו וטפנו יהיו לבז".

17. מהו כבש, איל ופלגס? (שפ"ח אות ז')
א. כבש נקרא עד יב' חודש, פלגס – כל חודש יג' ויום אחד, איל – מחודש יג' ויום אחד.
ב. כבש נקרא עד יב' חודש, איל – כל חודש יג' ויום אחד, פלגס – מחודש יג' ויום אחד.
ג. איל נקרא עד יב' חודש, פלגס – כל חודש יג' ויום אחד, כבש – מחודש יג' ויום אחד.
ד. איל נקרא עד יב' חודש, כבש – כל חודש יג' ויום אחד, פלגס – מחודש יג' ויום אח

18. "ראשית ערסתכם" מהו שיעור עיסה המתחייבת בחלה? (ברש"י)
א. מד' ביצים ושני חומשי ביצה.
ב. מב' ביצים וחומש ביצה.
ג. מג' ביצים וחומש ביצה.
ד. מא' ביצים ושני חומשי ביצה.

19. "לחטת" סנהדרין שהורו על ע"ז בשוגג, איזה קרבן מביאים ומי קרב תחילה? (ברש"י ופשטות הכתוב)
א. פר אחד לעולה ושעיר עיזים לחטאת והחטאת קודמת לעולה.
ב. פר אחד לעולה ושני כבשים לחטאת והעולה קודמת לחטאת.
ג. פר אחד לעולה ושעיר עיזים לחטאת והעולה קודמת לחטאת.
ד. פר אחד לעולה ופר אחד לחטאת והחטאת קודמת לעולה.

20. "על כנפי בגדיהם" כנגד מה הם 4 כנפות הציצית? (ברש"י)
א. כנגד 4 אמהות.
ב. כנגד 4 אבות נזיקין.
ג. כנגד 4 לשונות גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי.
ד. כנגד 4 רוחות העולם.