רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר קרח פרשת קרח א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת קרח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "בן יצהר בן קהת בן לוי" מדוע לא נזכר שמו של יעקב?
א. אין דרך המקראות ליחס כל יהודי עד יעקב.
ב. כיון שעיקר המחלוקת היתה משבטו של לוי יחס עד לוי ולא יותר.
ג. שבקש יעקב רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם.
ד. שהתורה חסה על יעקב אבינו שלא יזכר שמו עם קרח.

2. "ודתן ואבירם" במי נתקנא קרח? (ברש"י)
א. במשה שלקח את המלכות.
ב. נתקנא בנחשון בן עמינדב שהקריב ראשון בחנוכת המזבח.
ג. נתקנא בבצלאל בן אורי שנבחר לבניית המשכן.
ד. באליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת.

3. "רב לכם בני לוי" כיצד השתתף קרח עם 250 מקריבי הקטורת למרות שידע שרק אחד ינצל? (ברש"י)
א. לרוב גאותו חשב שהוא הצדיק מכולם.
ב. אמר הקטורת מעשירה ואני עשיר, מצא מין את מינו וינצל.
ג. ראה מלך המשיח יוצא מזרעו.
ד. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו, שמואל וכד' משמרות כהונה.

4. כיצד נכשלו דתן ואבירם? (ברש"י)
א. פיהם הכשילם שאמרו לא נעלה, שאין להם אלא ירידה.
ב. פיהם הכשילם שאמרו המעט כי, שאין להם אלא התמעטות.
ג. פיהם הכשילם שאמרו להמיתנו במדבר, שאין להם אלא מיתה.
ד. פיהם הכשילם שאמרו העיני האנשים ההם תנקר, וסומא חשוב כמת.

5. "אל תפן אל מנחתם" מה פרושו?
א. אל תקבל את הקטורת שיקריבו לפניך מחר.
ב. שחלקם בתמידי הציבור לא יקובל.
ג. אל תשגיח בהם שהם כתינוקות שנשבו.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

6. "וירא כבוד ה'" כיצד? (ברש"י)
א. רעדה כל הארץ.
ב. בקולות וברקים.
ג. בעמוד ענן.
ד. בעמוד אש.

7. "צפוי למזבח" לאיזה מזבח? (ברש"י)
א. מזבח הזהב.
ב. מזבח הנחושת.
ג. חלקו במזבח הנחושת וחלקו במזבח הזהב.
ד. מדובר בשולחן שהשולחן הוא כמו מזבח כדאיתא בחז"ל.

8. "וילונו כל עדת" איזו תלונה היתה לבנ"י על משה ואהרון? (פשטות הכתוב)
א. התלוננו על חוסר בבשר.
ב. שהם גרמו למותם של 250 מקריבי הקטורת כשנתנו עצה זו.
ג. שהם גרמו למותם של 14,700 המתים במגפה.
ד. שהם גרמו למות האנשים בקברות התאוה.

9. "בתוך מטותם" מדוע הניח משה את מטה אהרון באמצע כל המטות? (ברש"י)
א. שלא יאמרו מפני שהניחו בצד השכינה, פרח.
ב. הפיל גורל ויצא מטה אהרון באמצע.
ג. הניח בלא מתכוון וכך יצא.
ד. גזרת הכתוב היתה שמטה אהרון באמצע.

10. "ויגמל שקדים" מדוע הוציא מטה אהרון שקדים? (ברש"י)
א. לומר להם לשקוד על התורה שהרי המטה היה לפני העדות.
ב. שהוא הפרי הממהר לפרוח, אף המערער על הכהונה פורענותו ממהרת לבוא עליו.
ג. שהיה אהרון שוקד על דלתי החסד.
ד. כיון מלכתחילה נוצר המטה מעץ שקד.

11. היכן הונח מטה אהרון לאחר שפרח ומדוע? (פשטות הכתוב)
א. אהרון לקחו כמו כל הנשיאים שידעו בנ"י שהוא שנבחר.
ב. בלשכת הגזית לאות שנבחר אהרון.
ג. לפני העדות לזכרון שנבחר אהרון לכהונה.
ד. על שער ניקנור.

12. "לכם מתנה נתנים" האם יכול הכהן להשתמש בלוי לעבודתו הפרטית?
א. יכול, שכתוב "מתוך בני ישראל לכם מתנה", ומשמע לכל דבר.
ב. רק בשעת הדחק יכול להשתמש בו.
ג. אינו יכול, שכתוב "נתנים לה'".
ד. יכול, רק שלא יעשה בו עבודת פרך.

13. מדוע נסמכה פרשת מתנות כהונה לפרשת קרח? (ברש"י)
א. לגנותו של קרח, שאע"פ שעשיר היה רצה גם מתנות כהונה.
ב. להקיש, מה אהרון קבל 24 מתנות כהונה אף קרח עתיד לקבל 24 מתנות.
ג. לפי שבא קרח וערער על הכהונה בא הכתוב ונתן לאהרון 24 מתנות כהונה בברית מלח עולם.
ד. ללמד שכל מי שחושדים בו סופו להתעשר.

14. "בקדש הקדשים תאכלנו" היכן מקום אכילתם של קדשי קדשים ולמי מיועדים? (ברש"י)
א. בירושלים ולזכרי כהונה.
ב. בחיל, לנקבות ולזכרים של כהונה.
ג. בעזרה ולזכרי כהונה.
ד. בהיכל ולזכרי כהונה.

15. "ונחשב" מה דינו של מעשר לוי לאחר שהופרשה ממנו תרומת מעשר? (ברש"י)
א. דינו כתרומה ואסור לזרים.
ב. דינו כמעשר רבעי וצריך פדיון.
ג. צריך לאכלו בטהרה כמעשר שני.
ד. נחשב כחולין גמורים.