רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר פנחס פרשת פנחס ב'
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת פנחס

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "בקנאו את" מהו לשון קנאה? (ברש"י)
א. לשון קניין.
ב. הכועס לנקום נקמת דבר.
ג. לשון קנקנים הוא, קנקן שלה.
ד. לשון קן צפור, קן שלה.

2. "נשיא בית אב" מי היה זמרי בן סלוא? ( ברש"י) {היה גם נשיא שבט שמעון}
א. ארבעה בתי אב היו לשבט שמעון והיה נשיא לאחד מהם.
ב. חמישה בתי אב היו לשבט שמעון והיה נשיא לאחד מהם.
ג. עשרה בתי אב היו לשבט שמעון והיה נשיא על שניים מהם.
ד. שבעה בתי אב היו לשבט שמעון והוא היה הנשיא הראשי הממונה על נשיאי כל בתי האב.

3. "כי צררים הם" מדוע לא ציוה ה' להשמיד גם את מואב? (ברש"י)
א. בשליחות הראשונה לבלעם ישבו שרי מואב עם בלעם ואילו שרי מדין הלכו, נתן ה' שכר מואב שלא העליבו את בלעם.
ב. שהם מזרעו של לוט בן אחי אברהם.
ג. שעדיין לא נתמלאה סאתם.
ד. מפני רות שעתידה לצאת מהם.

4. "לזרח" מדוע חסרו 7 משפחות לעם ישראל מלבד משבט לוי?
א. כשמת אהרון נסתלקו ענני הכבוד וחזרו בנ"י לאחוריהם, ורדפו בני לוי אחריהם והרגו מהם 7 משפחות.
ב. מתו במגפה.
ג. תשובות א' ב' נכונות.
ד. מתו מהנחשים שבפרשת חקת.

5. "לאזני" על מה כתב רש"י "ואיני יודע"?
א. לא ידע אם אזני היה מיורדי מצרים אם לאו.
ב. זוהי משפחת אצבון ולא ידע רש"י מדוע לא נקראת משפחתו על שמו.
ג. כתשובה ב' אלא שאזני משפחת צוחר היא.
ד. כתשובה ב' אלא שאזני משפחת צפון היא.

6. "לישוב" איזו קושיה תרץ רבי משה הדרשן בענין ראשי המשפחות? (ברש"י ושפ"ח ע')
א. מדוע נמנו בני מנשה ואפרים כראשי משפחות הרי לא היו מיורדי מצרים.
ב. מדוע נמנו ארד ונעמן כראשי משפחות הרי לא היו מיורדי מצרים.
ג. מדוע נמנו ארד ונעמן כראשי משפחות הרי לא היו מיוצאי מצרים.
ד. מדוע לא נמנו בני מנשה ואפרים כראשי משפחות הרי היו מיוצאי מצרים.

7. "לישוב" מתי נתקימה נבואת רחל כולה על בנימין, שקראה לו בלידתו בן אוני – בן צערי?
א. בפלגש בגבעה.
ב. במלחמת לוי, כשעם ישראל חזרו לאחוריהם וחסרו 5 משפחות מבנימין.
ג. כשמת שאול המלך.
ד. כשנחרב המקדש שהיה גם בתחומו של בנימין.

8. "לשמות מטות" מפסוק אחד משמע שהארץ תחלק ליוצאי מצרים ומפסוק שני לבאי הארץ, מהם שני הפסוקים? (רש"י ושפ"ח אות ג')
א. "ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים" אלו יוצאי מצרים, "לאלה תחלק הארץ" לבאי הארץ.
ב. "לשמות מטות אבותם" לבאי הארץ, "לאלה תחלק הארץ" אלו יוצאי מצרים.
ג. "לאלה תחלק הארץ" לבאי הארץ, "לשמות מטות אבותם" אלו יוצאי מצרים.
ד. "לבני ישראל תחלק" ליוצאי מצרים, "ביום עברם את הירדן" אלו באי הארץ.

9. "למה יגרע שם אבינו" מה היתה טענת בנות צלפחד ברצותן חלק אביהן, שהרי לא היה לו בן? (ברש"י)
א. טענו שהן עומדות במקום בן, ואם אין הן חשובות זרע צריכה אימן להתיבם.
ב. טענו שיוסף קבל חלק נוסף בארץ מיעקב ולהן מגיע אותו חלק.
ג. טענו שהן 5 כנגד 5 חומשי התורה ולכן מגיע להן חלק בארץ.
ד. טענו שהן עומדות במקום בן ואם אין הן חשובות זרע צריך אביהן היתר לישא אישה נוספת.

10. אדם שנפטר ואין לו בן או בת ולא זרע בן או בת (ואין אביו קיים) למי נתנת הירושה? (פשט הכתוב)
א. לאחי הנפטר.
ב. לאחי האב.
ג. לאשתו.
ד. לסבו.

11. "עלה אל הר העברים" שאל רש"י למה נסמכה לכאן, מה היה קשה לרש"י? (שפ"ח אות ה')
א. אין מקומה של פרשה זו כאן שהרי כשעלה אל הר העברים שהוא הר נבו לא ירד משם, לכן נותן טעם...
ב. שהייתי טועה לעשות היקש מה בנות צלפחד 5 אף למשה היו חמש בנות ואינו כן.
ג. שהרי הר העברים הוא ההר שדרכו עוברים את הירדן ומשה הרי לא עבר את הירדן.
ד. שהר העברים הוא מושג בחכמת הנסתר ואין מקומו כאן כידוע ליודעי ח"ן.

12. "יפקד ה'" על מי נאה לומר "נוצר תאנה יאכל פריה" בפרשה ומדוע? (ברש"י)
א. על יוסף שהתגבר על יצרו וזכה למלכות.
ב. על כלב שלא הוסת מעצת המרגלים וזכה בחברון.
ג. על יהושע שלא מש מלימוד התורה וזכה בהנהגה.
ד. על משה שהנהיג בנאמנות את העם וזכה בתורה שתקרא על שמו.

13. "ויסמך את ידיו" האם עשה משה כמו שנצטוה מה' על יהושע? (ברש"י)
א. עשה כמו שנצטוה במלואו.
ב. עשה מעט פחות ממה שנצטוה כדי שיהושע לא יתגאה.
ג. עשה בעין יפה ויותר ממה שנצטוה.
ד. נחלקו בזה התנאים.

14. "תשמרו" מה פרוש מעמדות? (רש"י ושפ"ח אות נ')
א. אלו עמודים שהיו במקדש לתלות עליהם הקרבן.
ב. אלו האבות שהם עמודי העולם.
ג. שצריך כל אדם לעמוד על קרבנו (וקרבן ציבור הוא של כלל ישראל) וזה אי אפשר, לכן תקנו שלוחין מכל ישראל שיעמדו על הקרבן ונקראים אנשי מעמד.
ד. כתשובה ג' אלא שדי בכהנים שיהיו שלוחי ישראל ונקראים גם אנשי מעמ

15. אלו קרבנות מלבד התמיד מקריבים בראש חדש? (פשט הכתוב)
א. פרים 2, איל 1, כבשים 7,שעיר 2.
ב. פרים 2, איל 2, כבשים 7, שעיר 1.
ג. פרים 2, איל 1, כבשים 7.
ד. פרים 2, איל 1, כבשים 7, שעיר 1.

16. "ושעיר עזים" על מה מכפרים השעירים (של ראש חדש ורגלים)? (רש"י ושפ"ח אות ו')
א. מכפרים על הרהורי ע"ז.
ב. מכפרים על מצוות עשה ולאו הניתק לעשה.
ג. מכפרים על לאו שאין בו מעשה.
ד. מכפרים על הנכנס למקדש בטומאה, ומקריב קרבן בטומאה, ולא ידע לא בתחילה ולא בסוף.

17. אלו קרבנות מקריבים בפסח ושבועות מלבד התמיד? (פשט הכתוב)
א. פרים 2, איל 1, כבשים 7, שעיר 1.
ב. פרים 2, איל 2, כבשים 7, שעיר 1.
ג. פרים 3 אילים 2 כבשים 7 שעירים 2.
ד. פרים 7 אילים 2 כבשים 2 שעיר 1.

18. "פרים" כנגד מי קרבים הפרים האלים והכבשים? (ברש"י)
א. פרים כנגד יעקב, אילים כנגד יצחק, כבשים כנגד אברהם.
ב. אילים כנגד יעקב, פרים כנגד יצחק, כבשים כנגד אברהם.
ג. פרים כנגד אברהם, אילים כנגד אילו של יצחק, כבשים כנגד יעקב.
ד. אילים כנגד אברהם, פרים כנגד יצחק, כבשים כנגד יעקב.

19. אלו קרבנות קרבים בראש השנה מלבד מוספי ראש חדש והתמיד? (פשט הכתוב)
א. פר 1, איל 1, כבשים 7, שעיר 1.
ב. פר 2, איל 1, כבשים 7, שעיר 1.
ג. פרים 3 אילים 2 כבשים 7 שעירים 2.
ד. פרים 7 אילים 2 כבשים 2 שעיר 1.

20. "פר אחד איל אחד" איזה דרך ארץ למדנו בפרשה זו?
א. אדם שיש לו אורח בביתו לא ישנה באיכות סעודתו אלא כל ימי שהותו שוין, ונלמד מהכבשים שהיו שוים במספרם בכל יום.
ב. הולך וממעט באיכות סעודתו ונלמד מהפרים שהולכים ומתמעטים.
ג. שאדם ילמד ק"ו שאם למזבח מספיק פר אחד ואיל אחד שגם הוא יסתפק במועט ולא יאכל יותר מפר ואיל.
ד. שה' חס על ממונם של ישראל ולא מבקש יותר מפר ואיל.