רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בכורות מבחן דפים ל"א-מ"ה
ממוצע הציונים עד כה: 47%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת בכורות, דפים ל"א-מ"ה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. חוץ מן הבכור ומן המעשר - באיזה אופן מדובר? (לא:)
א. בבכור ומעשר שמשועבדים לחוב בעליהם.
ב. בכור ומעשר בכל גווני.
ג. בכור ומעשר של יתומים.
ד. בכור בכל גווני ומעשר של יתומים.

2. האם מותר למכור מעשר בהמה ע"י שמבליעו בעצמות? (לב.)
א. בכל גווני מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. אם ראויים העצמות לקתתא וחציני מותר ואם לאו אסור.
ד. מחלוקת: לחד מ"ד מותר ולחד מ"ד אסור.

3. האם מרגילין בבכור בעל מום? (לג.)
א. מחלוקת: לבית שמאי אין מרגילין ולבית הלל מרגילין.
ב. לכו"ע מרגילין משום דפקע קדושתו.
ג. לכו"ע אין מרגילין שמא יגדל מהן עדרים עדרים.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

4. ואין מקיזין לו את הדם במקום שעושין בו מום דברי ר' מאיר מה הטעם בזה? (לג:)
א. דאסור להטיל מום אף בבעל מום שמא יבואו להטיל מום בתמים.
ב. ילי' לי' ממחמץ אחר מחמץ דחייב.
ג. ילי' לי' מקרא דכ' כל מום לא יהי' בו.
ד. הלכה למשה מסיני.

5. האם ס"ל לר' אלעזר דקונסין לעולם? (לד:)
א. תלוי: באיסור דאורייתא קניס ובאיסור דרבנן לא קניס.
ב. בממונו קניס ובגופו לא קניס.
ג. בכל גווני קניס.
ד. בכל גווני לא קניס.

6. אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ נעשה בו מום - מה דינו? (לה.)
א. לרב חסדא אסור לשחטו דהוה כאמרו לי' עביד בי' מומא ולרבא מותר.
ב. לכו"ע מותר לשחטו ודינו כבכור בעל מום.
ג. לכו"ע אסור לשחטו.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

7. לא היו מוחזקין בו שהוא בכור ובא אחד ואמר שהוא בכור ומומו עמו האם נאמן? (לו.)
א. תלוי: אם יש בו מום ניכר לכל נאמן ואם לא אינו נאמן.
ב. בכל גווני אינו נאמן.
ג. בכל גווני נאמן.
ד. מדאורייתא נאמן ומדרבנן אינו נאמן עד שיביא עדות לדבריו.

8. ישראל או כהן שהביא שרוע לפני חכם האם נאמן? (לו:)
א. בין ישראל בין כהן אינו נאמן.
ב. תלוי: כהן נאמן וישראל אינו נאמן אא"כ כהן עמו.
ג. תלוי: ישראל נאמן וכהן אינו נאמן.
ד. בין ישראל בין כהן נאמן.

9. המוכר בשר לחבירו ונמצא נבילה או טריפה האם צריך להחזיר הדמים? (לז.)
א. לכו"ע אין צריך להחזיר הדמים.
ב. לכו"ע יחזיר המוכר כל הדמים.
ג. תלוי: נבילה שהנפש קצה בה יחזיר הדמים וטריפה אין צריך להחזיר הדמים.
ד. מחלוקת: לת"ק יחזיר כל הדמים ולר' שמעון בן אלעזר יחזיר רק מקצת הדמים.

10. אוזן בכור שניקבה בפחות מכעדשה מה דין הבכור לר' יוסי ב"ר יהודה? (לז:)
א. כשר ויכול ליקרב ע"ג המזבח.
ב. מדאורייתא פסול ואין שוחטין אותו, ומדרבנן שוחטין כדי שלא יגדל מהן עדרים.
ג. פסול מליקרב ע"ג המזבח ושוחטין אותו.
ד. פסול מליקרב ע"ג המזבח ואין שוחטין אותו.

11. שחור ונכנס בלבן - האם הוי מום? (לח:)
א. לכו"ע לא הוי מום.
ב. לכו"ע הוי מום.
ג. מחלוקת: לר' מאיר הוי מום לר' יוסי לא הוי מום.
ד. מדאורייתא לא הוי מום ומדרבנן הוי מום.

12. האם שוחטין בכור ופודין קדשים על מום שבפנים? (לט.)
א. לכו"ע אין שוחטין בכור ואין פודין קדשים בכה"ג.
ב. לכו"ע שוחטין בכור ופודין קדשים בכה"ג.
ג. מחלוקת: לחד תנא שוחטין בכור ופודין קדשים ולחד תנא אין שוחטין ופודין.
ד. תלוי: שוחטין בכור בכה"ג ואין פודין קדשים.

13. בהמה בעלת ה' רגלים - מה דינה לענין טריפה? (מ.)
א. בכל גווני הרי היא טריפה.
ב. תלוי: ג' ידים וב' רגלים אינה טריפה, ב' ידים וג' רגלים טריפה.
ג. בכל גווני אינה טריפה.
ד. למ"ד יתר כנטול דמי טריפה ולמ"ד לאו כנטול דמי אינה טריפה.

14. זנב הגדי או הטלה שיש בו ב' חוליות האם הוי מום למסקנא? (מ:)
א. בין בגדי ובין בטלה הוי מום.
ב. בין בגדי ובין בטלה לא הוי מום.
ג. לתנא דברייתא בגדי לא הוי מום ובטלה הוי מום לתנא דמתני' בשניהם הוי מום.
ד. לכו"ע בגדי לא הוי מום ובטלה הוה מום.

15. מנ"ל דשור שנגח את האדם אינו קרב למזבח? (מא.)
א. דכ' מן הבהמה.
ב. משום דהוה בר קטלא.
ג. תלוי: נגח ע"פ שנים משום דהוה בר קטלא - ע"פ אחד דכ' ומן הצאן.
ד. דכ' מן הבקר.

16. לא קדושין ולא מקדישין - הא כיון דאין קדושין וודאי אין מקדישין ומאי קמ"ל? (מב. רש"י ד"ה ולא)
א. אין הכי נמי וכיון דתנא לא קדושין תנא נמי אין מקדישין.
ב. בוולדות קדשים דקדשי אגב אמן ואעפ"כ אין מקדישין.
ג. כיון דמדאורייתא הוו קדושים בעי לאשמועי' דאעפ"כ אין מקדישין.
ד. הא דתנא אין מקדישין לא קאי אכולהו אלא על טומטום דאע"ג דקדוש אינו מקדיש.

17. כהן שנפסל מחמת מום או מחמת שאינו שוה בזרעו של אהרן - האם דינם שוה? (מג:)
א. דינם שוה לכל מילי'.
ב. אם מחמת מום פסול מדאורייתא, ואם מחמת שאינו שוה פסול מדרבנן.
ג. אם מחמת מום פסול מדרבנן, ואם מחמת שאינו שוה הוה רק משום מראית עין.
ד. אם מחמת מום הרי הוא מחלל עבודה, ואם מחמת שאינו שוה אין כאן חילול עבודה.

18. תנא אף "הצימח" - מה הכוונה? (מד.)
א. שאזניו ארוכות מאוד עד שתלויות לו למטה.
ב. שאזניו קטנות.
ג. שאזניו דומות לספוג.
ד. שיש לו ב' אזנים מצד אחד ואזן בתוך אוזן.

19. איזהו רוב בנינו של אדם לטמא באהל? (מה.)
א. שני שוקיים וירך אחד וראשו.
ב. שני שוקיים וידו אחת.
ג. שני שוקיים וירך אחד.
ד. שני שוקיים ושני ידיו.

20. שכור משאר דברים המשכרים האם מחלל עבודה? (מה:)
א. לכו"ע מחלל עבודה.
ב. לתנא דמתני' אינו מחלל עבודה ולר' יהודה מחלל עבודה.
ג. לכו"ע אינו מחלל עבודה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.