רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים דברים פרשת דברים ב'
ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת דברים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אלה הדברים" לפי שהם דברי תוכחות...הזכירם ברמז. והרי אח"כ הזכיר העונות בפרוש כעון המרגלים וכד'? (כל התשובות ממפרשי רש"י ציין מה כתב שפ"ח אות ב')
א. שמתחילה רצה להוכיחן ברמז מפני כבודן שהיה מתירא בשביל מה שארע לו שאמר להם "המורים" וקבל ענשו, עד שצוה לו הקב"ה.
ב. לפי שהוא ראש הספר אין להתחיל בגנותן של ישראל.
ג. שכאן הזכיר את כל ההכעסות ביחד לכן עשה זאת ברמז.
ד. יש לחלק בין העונות שאותם הזכיר בפירוש לבין העונות שהזכיר כאן ברמז.

2. "בערבה" על איזה עוון מדובר? (ברש"י)
א. על דברים שתפלו על המן, שהיה ערב להם.
ב. על עוון המתאוננים שהיה במקום הנקרא ערבה.
ג. שחטאו בבעל בפעור בערבות מואב.
ד. על עוון המרגלים, שחשכו עיניהם בגזרת 40 שנה כערב הזה.

3. מה קרה במקום הנקרא חצרות? (ברש"י)"עד הנהר הגדל" מה פרוש קרב לגבי דהינא ואידהן? (שפ"ח אות ז')
א. תלונת האספסוף.
ב. מחלוקת קרח.
ג. לקתה מרים.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

4. "עד הנהר הגדל" מה פרוש קרב לגבי דהינא ואידהן? (שפ"ח אות ז')
א. קרב לגבי משוח בשמן וכך תהיה משוח בנגיעתך.
ב. הנכנס לחנות בשמים קולט מריחה.
ג. הנכנס לבורסקי קולט מריחו.
ד. קרב לגבי הצדיק ותלמד מדרכיו.

5. "נבונים" למה דומים החכם והנבון? (ברש"י)
א. החכם לבאר והנבון למעין נובע.
ב. החכם לשולחני עשיר והנבון לשולחני תגר.
ג. הפך תשובה ב'.
ד. החכם ללבנה והנבון לחמה.

6. "ואשמם" למד שאשמתם של ישראל תלויות בראשי דייניהם, על מי פרש רש"י בפרשת מטות פרוש דומה? (לא'14)
א. על אלעזר הכהן.
ב. על פנחס.
ג. על אנשי הצבא.
ד. על משה.

7. מאיזה פסוק למדנו שצריך לנהוג כבוד בדיינים? (ברש"י)
א. "הבו לכם אנשים".
ב. "איכה אשא לבדי טרחכם".
ג. "ראשים עליכם".
ד. "ראשי שבטיכם".

8. "המדבר הגדול והנורא" שהיו בו נחשים כקורות ועקרבים כקשתות. והרי הענן היה הורג כל הנחשים והעקרבים וממה היה להם לירוא? (שפ"ח אות ב')
א. הענן השאיר חלק קטן שיראו את גודל הנס.
ב. הענן היה מחליש אותם שלא יזיקו ובכל זאת היו יראים מהם.
ג. הנחשים והעקרבים היו מתים ובכל זאת היו יראים מהם.
ד. הענן היה הורג את הנחשים והעקרבים כשהיו מגיעים לגודל קורות וקשתות והם היו רואים אותם כשמתקרבים לגודל זה ומתיראים מהם.

9. "ויטב בעיני הדבר" מדוע הסכים משה לשליחות המרגלים? (ברש"י)
א. שהיה אוהב שלום ורודף שלום.
ב. שקיוה שיחזרו בהם כשיראו שאינו מעכב.
ג. שניסה למונעם ולא הסכימו ועל כרחו שלחם.
ד. כיון שהיו כולם צדיקים.

10. "בשנאת ה' אתנו" מה פרוש "מה דבלבך על רחמך מה דבליבה עלך"? (שפ"ח אות נ')
א. מה שיש בליבך על אהובך זה מה שיקרה בפועל בסופו של דבר.
ב. מה שיש בליבך על חברך כגון שאתה שונא אותו אתה אומר שגם הוא בלבו שונא אותך.
ג. לפי הקשר שלך עם רבש"ע כך הקשר שלך עם חברך.
ד. לפי הקשר שלך עם חברך כך נמדדת אהבת ה' שלך.

11. מה פרוש "ערים גדולות ובצורות בשמים"? (ברש"י)
א. כמשמעו שבנו ברקיע השלישי ערים גדולות.
ב. דבר הכתוב בלשון הבאי (לשון גוזמא).
ג. שעריהם היו גדולות עד שמגיעות לשמים.
ד. יש לפסק כך את הפסוק "ערים גדולות" - כאן בארץ, "ובצורות בשמים" - שסמכו על זכותם בשמים שלא יוכלו בנ"י לפגוע בהם.

12. "ולא שמע ה' בקלכם" מה למדנו מפסוק זה? (ברש"י)"ותשבו בקדש" כמה שנים ישבו ישראל בקדש? (ברש"י)
א. שאסור להתפלל בקול רם.
ב. שאסור להתפלל בחבורה בקול רם, ש"בקלכם" לשון רבים הוא.
ג. שעשו ישראל מדת רחמיו כאילו אכזרי ששם הויה רחמים הוא ולא ענה להם.
ד. שצריך לכוון בשם אלוקים כדי שישמעו תפלותנו.

13. "ותשבו בקדש" כמה שנים ישבו ישראל בקדש? (ברש"י)
א. עשר שנים.
ב. עשרים ושתים שנה.
ג. שמונה שנים.
ד. תשע עשרה שנה.

14. "ירשה לעשו" כמה עממים קיבל אברהם וכמה ניתנו לישראל, עמון ומואב ושעיר?
א. אברהם קבל 10. 7 לישראל, 2 לעמון ומואב, אחד לעשו.
ב. אברהם קבל 12. 7 לישראל, 3 לעמון ומואב שניים לעשו.
ג. אברהם קבל 10. 7 לישראל, 1 לעמון ומואב, שניים לעשו.
ד. אברהם קבל 70. 7 לישראל, 2 לעמון ומואב, 61 לעשו.

15. "כי ה' אלקיך" ישראל שברכם ה' כיצד עליהם להראות את עצמם? (ברש"י)
א. עליהם להראות עצמם עניים שלא תחול עליהם עין רעה.
ב. עליהם להראות עצמם עניים שלא יכַלו אומות העולם את כספם.
ג. עליהם להראות עצמם עניים שלא יקטרגו עליהם בשמיים.
ד. עליהם להראות עצמם עשירים שלא יכפרו בטובתו של מקום.

16. "ואל תתגר בם" מה ציוה ה' על מואב ועל עמון? (ברש"י)
א. מואב- מלחמה אסור, בזיזה ושלילה מותר וכן לעמון.
ב. מואב- מלחמה מותר, עמון- מלחמה אסור, בזיזה ושלילה מותר.
ג. מואב- מלחמה אסור, בזיזה ושלילה מותר. עמון- גם בזיזה ושלילה אסור.
ד. אין ליגוע בשני עממים אלה.

17. "מתם" בביזת עוג נאמר "בזונו לנו" ובסיחון "בזזנו לנו" מדוע? (ברש"י)
א. בביזת עוג היו כבר שבעים משלל סיחון לכן הוא לשון בזיון.
ב. לשניהם אותה משמעות, לפעמים כותב כך ולפעמים כך.
ג. בעוג כתוב בזונו לשון בזיון שהיה גבוה, גאותן ובזוי.
ד. שהיה מהרפאים ונמלט לכן כתוב לשון בזיון.

18. "ונפן" איזה מצב הוא צד צפון? (ברש"י)
א. מישור.
ב. הרים וגבעות.
ג. עליה.
ד. ירידה.

19. "מכנרת" בנחלתו של מי היה הירדן? (ברש"י)
א. בנחלת בני יהודה.
ב. הירדן היה הגבול בין עשרת השבטים ל2½ השבטים.
ג. בנחלת עשרת השבטים.
ד. בנחלת גד וראובן.