רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים ואתחנן פרשת ואתחנן א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ואתחנן

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אתה החלות להראות" ממי למד משה שאע"פ שנגזרה גזרה לא ימנע עצמו מתפלה? (ברש"י)
א. מיעקב.
ב. מאברהם.
ג. מה'.
ד. מדוד.

2. "את גדלך" מה פרושו? (ברש"י)
א. זו מלכות.
ב. זו היד החזקה.
ג. זו מדת טובך (שאתה מוחל וסולח).
ד. שהיא פשוטה לכל באי עולם.

3. "וחזקהו ואמצהו" על מה צריך היה יהושע חיזוק ואימוץ?
א. פחד מהמלכים אשר בארץ ישראל.
ב. שלא ירך לבו לומר כשם שנענש רבי עליהם כך סופי לענש עליהם.
ג. שהיה רחמן יתר על המידה.
ד. בתורה ומצוות.

4. מה קרה לאנשים שהלכו אחרי בעל פעור? (פשט הכתוב)
א. יצאו מדעתם.
ב. חלק מהם נהפכו לקופים.
ג. הקב"ה השמידם..
ד. חזרו למצרים

5. מה רמוז במילה "ונושנתם"? (ברש"י)
א. רמז להם שישנו היטב בלי מפריע.
ב. רמז להם שישתנו במשך הדורות.
ג. רמז להם שיגלו ממנה לסוף 852 שנה כמנין "ונושנתם".
ד. רמז להם שיהיו כולם בגלות 852 שנה בפועל בסה"כ.

6. מה פרוש "ועבדתם שם אלוהים"? (ברש"י)
א. כפשוטו, תעבדו שם ע"ז.
ב. יש לדייק שרק שם בחו"ל תשגו בע"ז ולא בארץ.
ג. משאתם עובדים לעובדיהם, כאלו אתם עובדים לע"ז עצמה.
ד. משאתם עובדים לע"ז כאלו אתם עובדים לעובדיהם.

7. "הראת" כמה רקיעים פתח הקב"ה כשנתן את התורה? (ברש"י)
א. חמישה רקיעים.
ב. שלושה רקיעים.
ג. שישה רקיעים.
ד. שבעה רקיעים.

8. לשם מה הבדיל משה 3 ערים הרי אינן קולטות עד שיבדלו אותן של ארץ ישראל? (ברש"י)
א. לאחסן שם בנתיים את השלל והביזה של המלחמות.
ב. שהיתה מחלוקת על ערים אלו והבדילם לרוצח בשגגה.
ג. אמר מצוה שאפשר לקיימה אקימנה.
ד. היו קולטות, אלא שלא יכל לצאת משם עד שיבדלו בא"י.

9. "ולא יסף" מה פרושו? (ברש"י)
א. לא פסק.
ב. לא הוסיף להראות בגלוי ופרסום.
ג. לא היה בקולו קול נוסף.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

10. "ואת תדבר אלינו" מה גרמו ישראל למשה בדבור זה? (ברש"י)
א. לא גרמו לו מאומה בדבור זה שהרי הודה להם הקב"ה.
ב. התישו את כוחו.
ג. הגבירו את כוחו.
ד. שלא רצו שאהרון ידבר אליהם וגרמו בזה צער למשה.

11. "ה' אלוקינו ה' אחד" איזה פסוק מביא רש"י לפרושו?
א. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד (זכריה יד' 9).
ב. והיה יום אחד הוא יוָדע לה' (זכריה יד' 7).
ג. והוא באחד ומי ישיבנו (איוב כג' 13).
ד. ויהי ערב ויהי בקר יום אחד (בראשית).

12. "ואהבת" מה הסכנה בעובד ה' מיראה? (ברש"י)
א. מרוב יראתו לא יעבוד את ה' כראוי.
ב. אם ירד מעט מיראתו יענש קשות.
ג. אם יטריח ה' עליו מניחו והולך לו.
ד. אין שום סכנה בעובד מיראה.

13. מהיכן למדנו שצריך לעשות לפנים משורת הדין? (ברש"י)
א. מהפסוק "כי אז ישר בעיניך".
ב. מהפסוק "בצדק תשפוט עמיתך".
ג. מהפסוק "ועשית הישר והטוב".
ד. מהפסוק "ישר יחזו פנימו".

14. "כי יסיר את בנך" גויה שנשאה לישראל וילדה בן, אחרי מי הוא נחשב?
א. אחר האם והוא גוי.
ב. אחר האם והוא יהודי גמור.
ג. בן זה נחשב כעבד וחייב במצוות שהאשה חייבת.
ד. אחר האב והוא יהודי גמור.

15. "לאלף דור" למי השכר גדול יותר – העובד ביראה או באהבה? (ברש"י)
א. העובד מיראה שמפחד כל הזמן.
ב. העובד מאהבה.
ג. שניהם שוים.
ד. זוהי מח' ר' אליעזר ור' יהושע במסכת ראש השנה.

16. "ההר הטוב והלבנון" - מה הם? (רש"י)
א. חברון וירושלים.
ב. ירושלים ובית המקדש.
ג. בית המקדש הראשון והשני.
ד. החרמון והלבנון.