רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

תנ"ך חומש דברים עקב פרשת עקב ב'
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת עקב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "עשתרת צאנך" כיצד פרש מנחם? (ברש"י ושפ"ח אות ד')
א. שאדם מתבלה מהם כמו העש.
ב. לשון יוני הוא ופרושו בשר.
ג. לשון חוזק.
ד. לשון ריגול הוא שתרות תמיד אחר מזון.

2. "כי תאמר בלבבך" המילה "כי" איזו לשון היא?
א. אלא.
ב. דהא (הרי).
ג. אי (אם).
ד. דילמא (שמא).

3. "והיד החזקה" פרש רש"י זה הדֶבֶר, מדוע? (שפ"ח אות ח')
א. שבדֶבֶר אמרו כולם הושיטו לנו יד (עזרה).
ב. מהפסוק "הנה יד ה' הויה במקנך".
ג. שמכה זו היא החמישית כמנין אצבעות יד.
ד. שבדֶבֶר אמרו כולם די.

4. "והמם מהומה גדֹלה" כיצד מנוקד פועל של שלוש אותיות? (ברש"י)
א. נקוד קמץ כולו.
ב. נקוד פתח כולו.
ג. חציו קמץ וחציו פתח.
ד. נקוד כולו סגול.

5. מהיכן למדנו שהמתחיל במצוה יגמור אותה? (עיין היטב ברש"י)
א. שכתוב "את כל הדרך" שיעשה את הכל.
ב. שכתוב "כל המצוה" שיעשה את כלה.
ג. מסברה, אם יש ציווי שיתחיל במצוה מדוע שלא ימשיך הציווי לגומרה.
ד. נלמד מבנ"י שקברו את יוסף ונקראה המצווה על שמם אע"פ שמשה העלהו.

6. "שמלתך לא בלתה" מה מיוחד בחומט (חלזון)? (ברש"י)
א. כשמת נוצר ממנו שד קטן.
ב. נרתיקו גדל עימו.
ג. לפעמים אורכו מגיע ל- 12.3 מטר.
ד. יוצרים מזנבו בושם ריחני.

7. "ואתנפל לפני ה'" כמה פעמים עלה משה אל ה' ושהה 40 יום? (ברש"י)
א. פעמיים.
ב. 3 פעמים.
ג. 4 פעמים.
ד. 205 פעמים כמנין הר.

8. "ואתנפל לפני ה'" מתי נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה? (ברש"י)
א. ב – א' בתשרי.
ב. ב-טו' באב.
ג. ביום הכיפורים.
ד. ב - יד' באדר.

9. "בעת ההִוא" מדוע שינה משה את סדר הכתוב ועשה ארון תחילה ואח"כ פסל הלוחות ועלה? (ברש"י)
א. שהיה בטוח שלא ישברו הלוחות פעם שניה.
ב. כיון שאין מוקדם ומאוחר בתורה.
ג. אמר כשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם?
ד. שמעלין בקודש.

10. "בעת ההִוא" איזה ארון יצא למלחמה בימי עלי? (ברש"י)
א. ארון שעשה משה ונענשו עליו.
ב. ארון שעשה בצלאל ונענשו עליו.
ג. לקחו את הארון המאה ואחד ונענשו שהיו צריכים לקחת את הארון הראשון.
ד. יצאו שני ארונות, של משה ובצלאל ונענשו.

11. "בעת ההִוא" (פס' ח') באלו שני מקומות לא טעו בני לוי? (ברש"י בלבד)
א. 1. העגל, 2. בבנות מואב.
ב. 1. בעגל, 2. בקברות התאוה.
ג. 1. בעגל, 2. על האבטיחים והבצלים וכו'.
ד. 1. בעגל, 2. ב- 8 המסעות שחזרו בנ"י לאחוריהם.

12. מהיכן למדו חז"ל שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים? (ברש"י)
א. מהפסוק "אשרי איש ירא את ה'".
ב. מהפסוק "אמרתך אשר ליראתך".
ג. מהפסוק "כי ירא אלקים אתה".
ד. מהפסוק "מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה...".

13. מה סובר ר' יהודה על הפסוק "בקרב כל ישראל" ומה הקשה עליו רבי נחמיה? (ברש"י)
א. רבי יהודה סובר שפתחה הארץ הרבה פיות והקשה עליו רבי נחמיה שכתוב פיה לשון יחיד.
ב. רבי יהודה סובר שנתקבצו כולם למקום אחד ובלעתם האדמה והקשה עליו רבי נחמיה שכתוב "בקרב כל ישראל" משמע כל אחד נבלע במקומו.
ג. רבי יהודה סובר שגם כל הרכוש נבלע והקשה עליו רבי נחמיה שכתוב "בקרב כל ישראל" יצאו רכוש שאינם דוקא בישראל ויש כמותם באומות העולם (והפס' ואת כל הרכוש כוונתו לבנ"א כעבדים).
ד. רבי יהודה סובר שרק בני אדם נבלעו שכתוב "בקרב כל ישראל" והקשה עליו רבי נחמיה שהרי כתוב ואת כל הרכוש - ריבה.

14. "לא כארץ מצרים" איזו דרך ארץ יש בבנית דבר נאה וכעור? (ברש"י)
א. בונה את הכעור תחילה ואח"כ את הנאה.
ב. שיתן זה בזה וזה בזה שלא יהיה אחד נאה מאוד והשני כעור מאוד.
ג. בונה הנאה תחילה שיתן פסולתה בשני.
ד. בונה את שניהם כאחד שמצינו בדברי חז"ל שלא יבייש אדם אפילו את הדומם (כמו שמצינו בקידוש שצריך לכסות הלחם מפני היין).

15. "והיה אם שמוע תשמעו" מה פרושו? (רש"י ושפ"ח אות ע')
א. אם תשמע בחדש, דהיינו שתרצה ללמוד עוד, תשמע בישן, תבין את מה שלמדת כבר.
ב. אם שמעת רכילות ולשון הרע סופך שתשמע עוד.
ג. אם שמעת בישן, דהיינו שתחזור על למודך, תשמע בחדש, תבין דברים חדשים מתוך הישנים.
ד. שמיעה לאוזן ושמיעה ללב.

16. "השמרו לכם" מתוך מה עשוי אדם למרוד בקב"ה? (ברש"י)
א. מתוך שביעה.
ב. מתוך ליצנות.
ג. מתוך שכרות.
ד. מתוך עניות.

17. "אלהים אחרים" למה נקרא שמם אלוהים אחרים? (ברש"י)
א. שתמיד מחליפים אותם באחרים.
ב. שתמיד אומרים לעובדיהם אחַר אחַר דהיינו אחר כך אתן לך מבוקשך ואינו נותן.
ג. צועק אליו ואינו עונהו נמצא עשוי לו כנכרי.
ד. שבתחילה הוא לו כ"אח" ואחר כך הוא "רים" דהיינו רמאי.

18. "מהרה" אינו נותן לכם ארכה, ומדוע לדור המבול נתנה ארכה של 120 שנה אולי יחזרו בתשובה? (ברש"י)
א. לצדיקים נותן עונשם מיד כדי לנקותם מעוון, מה שאין כן לרשעים.
ב. לישראל היה ממי ללמוד ולדור המבול לא היה ממי ללמוד.
ג. לדור המבול שעונשם היה כליון נתן להם ארכה אבל לישראל שעונשם לגלות לא נתן.
ד. דור המבול שחטאו בגזל ניתנה להם ארכה להחזירו שחס הקב"ה על ממונם של בני אדם, מה שאין כן ישראל שחטאו למקום.

19. "לא יתיצב איש" על מי מדובר?
א. אפילו אדם כגלית.
ב. אפילו ננס כנבוכדנצאר.
ג. אפילו אדם כסנחריב.
ד. אפילו אדם כעוג מלך הבשן.

20. "פחדכם ומוראכם" מהו ההבדל בין פחד ומורא?
א. פחד בחושך, מורא אפילו ביום.
ב. פחד לגנבים, מורא לגזלנים.
ג. פחד פתאומי, מורא דאגה מימים רבים.
ד. פחד על עבירות דרבנן, מורא על דאוריתא.