רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים כי תצא פרשת כי תצא א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת כי תצא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "כי תצא למלחמה" במלחמת הרשות הכתוב מדבר ולא במלחמת 7 עממים שהם חובה, מדוע מוכרח פרוש זה? (ברש"י)
א. שמילת כי פרושה אם, שתלוי בבחירתנו.
ב. שכאן כתוב "ושבית שביו" ובמלחמת 7 עממים כתוב לא תחיה כל נשמה שאין לקחת שביה.
ג. קבלה היתה בידי חכמים.
ד. שכתוב "כי תצא" תצא מא"י ולא בא"י שהיא מלחמת חובה ב-7 עממים.

2. "ולקחת לך לאשה" מה סופו של הלוקח אשת יפת תואר? (ברש"י)
א. יוצא מדעתו.
ב. סופו שיוליד בנים יפים לתורה ומצוות.
ג. סופו לשנאותה ולהוליד ממנה בן סורר ומורה.
ד. סופו שיקח עוד אשת יפת תואר.

3. "פי שניים" יש לאבא 9 בנים ו-5 שקלים כמה יקבל הבן הבכור (יש לחלק הכסף למספר הבנים בתוספת 1 והבכור מקבל שני חלקים)?
א. שקל אחד.
ב. שקל אחד ועשר אג'.
ג. יקבל 55 אג'.
ד. יקבל 2 שקלים ובשאר יתחלקו כולם.

4. "ויסרו אתו" מדוע נהרג בן סורר ומורה הרי לא עבר על דבר שחייב מיתה? (ברש"י)
א. למען ישמעו ויראו .
ב. על שם סופו שילסטם את הבריות.
ג. מכיוון שתחילתו בקלקול שהוא מאשת יפת תואר.
ד. באמת כן עבר על דינים שענשים מוות שהבשר והיין הכתובים הם רמזים לשלשת העברות החמורות.

5. "לא תחרש בשור ובחמור" אדם המנהיג סוס וחמור קשורים בהולכת משא, האם עבר בלאו? (פשטות רש"י)
א. עבר.
ב. לא עבר.
ג. תלוי בחמור, אם הוא זריז כמו הסוס לא עבר.
ד. תלוי בסוס אם זקן הוא והליכתו כמו החמור, לא עבר.

6. "גדלים תעשה לך" חוטי הציצית אפשר לעשותם כלאיים, מהיכן נלמד דבר זה? (ברש"י)
א. שכתוב לא תלבש שעטנז ונסמך לו גדילים תעשה לך, שמותר בציצית.
ב. שכתוב "לא תחרש בשור ובחמור יחדו" דוקא באלו אבל בציצית שהיא מצוה מותר.
ג. נלמד מגזרה שווה מבגדי כהונה.
ד. נלמד מקל וחומר מבגדי כהונה.

7. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', מה פרושו? (ברש"י)
א. לא יכנסו לארץ ישראל.
ב. לא יכנסו לבית המקדש.
ג. לא ישאו ישראלית.
ד. לא ישא כהנת.

8. "לא תסגיר עבד" עבד כנעני של ישראל שברח מחוצה לארץ לארץ ישראל מה דינו? (ברש"י)
א. יש להסגירו לאדוניו.
ב. אין להסגירו לאדוניו.
ג. מוכרים אותו לאדון אחר בארץ אחרת.
ד. גולה לעיר מקלט עד מות הכהן הגדול.

9. "שבעך" פועל העובד בבציר,כמה מותר לו לאכול בעבודתו? (ברש"י)
א. מותר לאכול עד שני קבין ליום.
ב. מותר לאכול עד קב וחצי ליום.
ג. מותר לו להוציא מכל אשכול שניים וחצי גרגרי ענבים.
ד. כמה שירצה אבל לא אכילה גסה.

10. אדם שגרש את אשתו ונשא אותה אדם אחר וגרשה, האם יכול הראשון לשוב ולקחתה? (פשט הכתוב)
א. לא.
ב. כן.
ג. אם אין לה בנים יכול.
ד. צריך להשבע שלא יגרשנה שוב ואז מותר.

11. "אשה חדשה" אדם שנשא אלמנה, האם גם היא נקראת חדשה? (ברש"י)
א. כן.
ב. לא.
ג. אם אין לה ולד נקראת חדשה.
ד. רק אלמנה מן האירוסין נקראת חדשה.

12. "כי ימצא" היכן שכתוב בתורה "ימצא" כיצד מדובר?
א. מדובר בלא עדים.
ב. מדובר בעדים והתראה.
ג. מדובר בהתראה בלא עדים.
ד. מדובר בשוגג.

13. "בשדה" האם שייכת בקמה, שכחה? (ברש"י)
א. תלוי בגובה הקמה.
ב. תלוי בגודל הגרעינים של הקמה.
ג. כן.
ד. לא.

14. "למען יברכך" נפלה סלע מראובן ומצאה עני ונתפרנס בה, האם יתברך ראובן ממצוה זו? (ברש"י)
א. לא כיון שלא נתכון למצות צדקה.
ב. אע"פ שלא נתכון מתברך עליה.
ג. אם רגיל לתת צדקה - מתברך, ואם לאו אינו מתברך.
ד. אם הסלע היתה מופרשת לצדקה - מתברך, ואם לאו לאו.

15. "יחדו" אם היבם היה אחיו של הנפטר מן האם האם יכול ליבם? (ברש"י)
א. כן.
ב. לא.
ג. בשעת הדחק יש להקל.
ד. במצב זה בלבד, הדבר תלוי ברצון האישה.