רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים ניצבים פרשיות ניצבים וילך ב'
ממוצע הציונים עד כה: 81%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת ניצבים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אתם נצבים" לשם מה כנס משה את בני ישראל? (ברש"י)
א. להשרות שכינה במעשי ידיהם.
ב. להכניסם בברית.
ג. להוכיחם על מעשה העגל.
ד. לברכם ברכת כהנים.

2. "מחטב עציך" האם הצליחו יושבי הארץ לרמות את משה כמו שעשו ליהושע? (שפ"ח אות ד')
א. הצליחו לכן נתנם חוטבי עצים וכו' כמו שעשה יהושע.
ב. לא הצליחו לרמותו ונתנם חוטבי עצים ושואבי מים.
ג. ג.ישנה מחלוקת תנאים בנושא זה.
ד. רק חלק מאלה שניסו - הצליחו ואותם הרג. ואת האחרים שם לחוטבי עצים ושואבי מים.

3. "לעברך" כתב רש"י להיותך עובר בברית, מה פרושו? (שפ"ח אות ה')
א. שמשה לקח כל אחד מבנ"י והעבירו בברית.
ב. שכל אחד מבני ישראל היה עובר מעצמו ולא על ידי אחרים.
ג. לשון כעס הוא למי שלא רצה לעבור כמו שכתוב עברה וזעם.
ד. לשון עיבור ללמד שאם היתה מעוברת היתה צריכה לעבור פעמיים ולכן כתוב "בברית" תרתי ב' למה לי?

4. "לעברך בברית" איזה פסוק מביא רש"י לראיה על אופן כריתת הברית? (ברש"י)
א. "ויתן איש בתרו לקראת רעהו".
ב. "ויבתר אתם בתוך".
ג. "העברים בין בתרי העגל".
ד. "העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין בתריו".

5. "והוא יהיה לך" למה נסמכה פרשת נצבים לקללות? (ברש"י)
א. ללמדך שמי שמקבל עליו יסורים סופו שיתיצב לפני ה'.
ב. לפי ששמעו ישראל הקללות הוריקו פניהם אמר להם משה אתם נצבים היום הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה.
ג. שיש לו לאדם להתחזק ולהתיצב בפני היסורים.
ד. שמי שמתייצב מול ה' ומתריס כלפי מעלה סופו לקבל ייסורים.

6. "אתם נצבים היום" מה גורמים הקללות והיסורים לעם ישראל? (ברש"י)
א. גורמים לאכזבה ויאוש.
ב. גורמים לביטול תורה.
ג. גורמים להוצאות כספיות מרובות.
ד. מקימים אותו ומציבים אותו לפני ה'.

7. "כי אתם ידעתם" ממה חשש משה שהיה צריך להשביע את בני ישראל?
א. שמא ימרדו ביהושע.
ב. חשש שלא ירצו להכנס לארץ ישראל.
ג. שמא השיא ליבו של אחד מהם ללכת אחרי ע"ז.
ד. כל התשובות נכונות.

8. "למען ספות הרוה" אדם שעושה מה שליבו רואה, מה יגרום לעצמו? (ברש"י)
א. גורם שיצרפו את השגגות שעשה עם המזיד הזה ויפרעו ממנו הכל.
ב. גורם שיצרפו את הזדונות עם הזדון הזה ויפרעו ממנו הכל.
ג. יגרום לחילול ה'.
ד. יגרום לעצמו גלות.

9. "את הצמאה" מה פרושו? (ברש"י)
א. כפשוטו שלא שתה מספיק.
ב. נוטריקון הצדיק מבטל אף העליון.
ג. שעושה בלא דעת.
ד. שעושה מדעת ובתאוה.

10. "יעשן אף ה'" כתב רש"י אע"פ שאין זו לפני המקום. אם כן מדוע נכתב כך? (ברש"י)
א. שהאפיקורסים והמינים יטעו בזה וילכו לאבדון.
ב. משמיע את האוזן כדרך שהיא רגילה ויכולה לשמוע.
ג. שמדובר על הבחינה הרוחנית שהדבר מייצג כידוע ליודעי ח"ן.
ד. אין כאן קושיא כי גם לבני אדם שיש להם אף לא עולה עשן באפם.

11. "הכתובה בספר התורה הזה" ולמעלה הוא אומר בספר התורה הזאת, מדוע? (ברש"י)
א. ללמד שהתורה נתנה לזכרים ולנקבות (בהלכות הקשורות אליהן).
ב. ללמד שהתורה היא ממדת הדין והרחמים.
ג. כשכתוב הזה מוסב על הספר וכשכתוב זאת מוסב על התורה.
ד. כיון שיש ספק בדבר האם הוא לשון זכר או נקבה נכתבו שתי הצורות.

12. "ולא חלק להם" כיצד תרגם אונקלוס? (ברש"י)
א. אין ליבם חלק אלא עיקש ופתלתול.
ב. לא הטיבו הע"ז להם שום טובה.
ג. אין לגויים חלק לעולם הבא.
ד. אין ישראל חלק מאומות העולם אלא ממלכת כהנים...

13. "הנסתרת לה' אלקינו" נקוד על "והנגלת לנו ולבנינו" מדוע? (ברש"י)
א. שצריך להיות גלוי לב בענין חינוך הבנים.
ב. המזלזל בחינוך הבנים סופו שיגלה.
ג. מה שגלוי לך כשמש העבר לבניך והספקות השאר אצלך.
ד. לדרוש שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שיעברו את הירדן.

14. "הנסתרת לה' אלקינו" מתי נעשו ישראל ערבים זה לזה? (ברש"י)
א. בקבלת התורה.
ב. ביציאת מצרים.
ג. בימי אחשורוש.
ד. משקבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ועיבל.

15. "כי קרוב אליך" התורה נתנה לכם בכתב ובעל פה, מה כונת רש"י? (שפ"ח אות ה')
א. ומתוך התורה שבעל פה הבנת התורה קרובה מאוד.
ב. אם נשכח את מה שבעל פה הרי כתובה לנו בכתב.
ג. שיש גם תורה שבכתב וגם תורה שבע"פ כדי שיהיו מספיק אותיות שכל אחד יוכל למצוא את האות שלו בתורה.
ד. שכל מה שיש בתורה שבע"פ כבר נרמז בתורה שבכתב.

16. "העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ" איזה קל וחומר מביא רש"י בענין זה?
א. ומה שמים וארץ שנעשו לא לשכר ולא להפסד לא שינו את מדתם, אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות על אחת כמה וכמה.
ב. ומה שמים וארץ הדוממים יכולים להעיד בכם, נשמתכם שהיא חיה על אחת כמה וכמה.
ג. ומה ארץ שהיא שלכם תעיד בכם, שמים שהם שלי לא כל שכן.
ד. ומה שמים שהם רחוקים כל כך מעידים בכם, ארץ שהיא קרובה לכם כל כך לא כל שכן.

17. "אנכי היום" משה נולד בז' באדר, מתי נפטר? (ברש"י)
א. בא' באלול.
ב. בז' בתשרי.
ג. בז' באדר.
ד. בא' בתשרי.

18. "אתה תבוא" כתב רש"י-דבר אחד לדור. מה פרוש דבר? (שפ"ח אות ה')
א. אם דבר אחד בלבך הרי אתה ראוי לדור.
ב. אין דבר אלא תורה.
ג. מנהיג.
ד. פטפטן.

19. "מצד ארון ברית ה'" איזו מחלוקת היתה בדברי חז"ל בענין מקומו של ספר התורה שכתב משה? (ברש"י)
א. יש אומרים שהיתה נתונה בארון מעומד ויש אומרים במאוזן.
ב. יש אומרים מעל לארון היה ויש אומרים מצידו.
ג. יש אומרים מחוץ לארון היה מונח על דף ויש אומרים בתוך הארון בצד הלוחות.
ד. יש אומרים בארון שעשה משה היה מונח ויש אומרים בארון שעשה בצלאל.