רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים האזינו פרשת האזינו א'
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת האזינו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "כשעירם" מה מחזק ומגדל את העשבים? (ברש"י בלבד)
א. הרוחות.
ב. המטר.
ג. הטל.
ד. האדמה.

2. "כי שם ה' אקרא" מה פרוש התיבה כי?
א. אם.
ב. כאשר.
ג. הרי – שהוא נתינת טעם למעלה.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

3. "אל אמונה" למי מאחר הקב"ה את תגמולם? (ברש"י)
א. לרשעים אולי יעשו תשובה.
ב. לצדיקים.
ג. לאומות העולם.
ד. למספרי לשון הרע.

4. "הלא הוא אביך קנך" קנך, איזו לשון הוא? (ברש"י)
א. לשון קנין.
ב. לשון קן.
ג. לשון תיקון.
ד. כל התשובות נכונות.

5. "יצרנהו" ממה? (ברש"י)
א. מן החטא.
ב. מנחש שרף ועקרב ומן האומות.
ג. שלא יטעו בהלכה.
ד. כל התשובות נכונות.

6. "כנשר יעיר קנו" כיצד נכנס הנשר לקינו? (ברש"י)
א. יושב לו על ענף ומחכה בשקט עד שיעורו בניו ויהא בהם כוח לקבלו.
ב. מקשקש ומטרף בכנפיו כדי שיעורו בניו ויהא בהם כוח לקבלו.
ג. נכנס בשקט ויושב בקינו עד שיעורו ואז מאכיל אותם.
ד. דרך מנהרה שבונה בענפים ובעלים.

7. "יפרש כנפיו יקחהו" ממה ירא הנשר? (ברש"י)
א. מגשם שוטף.
ב. ממטוסים שחגים בקרבתו.
ג. מן החץ.
ד. שלא יוכל להניע כנפיו ויפול.

8. "חלב כליות חטה" מתי היה זה? (ברש"י)
א. בימי עשרת השבטים.
ב. בימי דוד.
ג. בימי שלמה.
ד. בימי חזקיהו.

9. "לא שערום אבותיכם" מה קורה לשערות אדם כשהוא ירא? (ברש"י)
א. נשכבות על גופו.
ב. עומדות.
ג. מתקפלות.
ד. מסתבכות זו בזו.

10. "ותלהט מוסדי הרים" במי מדובר? (ברש"י)
א. בירושלים.
ב. בבית המקדש.
ג. באבות שנקראו הרים.
ד. בארץ ישראל.

11. "חצי אכלה בם" איזו ברכה יש כאן? (ברש"י)
א. משליך חיצים בלבד ואפשר לו לאדם לחיות.
ב. משמע מכלה את חיציו ואינו זורקם בם.
ג. חיציו של הקב"ה כלים ועם ישראל אינו כלה.
ד. בעצים ובאבנים.

12. "לעת תמוט רגלם" מתי? (ברש"י)
א. כשתתמלא סאתם.
ב. כשיגיע ט' באב ביום שרע מזלם.
ג. כשיתמו זכויות המצוות שעשו.
ד. כשתתם זכות אבות.

13. "הוא והושע בן נון" מדוע נכתב הושע? (ברש"י)
א. כשמשה עמד להפטר לקח את היו"ד שנתן ליהושע בשליחות המרגלים.
ב. לשון ציווי הוא שצוהו משה על ישראל.
ג. שלא זחה דעתו עליו.
ד. הוא הושע הוא יהושע בצידקו מתחילתו ועד סופו.

14. "כאשר מת אהרון אחיך" כמה בגדים העביר משה מאהרון לבנו? (פשטות רש"י)
א. ארבעה.
ב. שניים.
ג. שלושה.
ד. שמונה.

15. "על אשר לא קדשתם אותי" איזה קל וחומר היו עושים ישראל אילו דיבר משה אל הסלע? (ברש"י)
א. ומה סלע זה שאינו שומע מוציא מים, אנו השומעים לא כל שכן שנוציא תורה מפינו שאין מים אלא תורה.
ב. ומה סלע זה שאינו לא לשכר ולא לפורענות מקיים מצות בוראו, אנו לא כל שכן.
ג. ומה הדיבורים הרכים יוצאים מפיו של משה המים שגם כן רכים יכולים לצאת מהסלע הקשה וכך היו יוצאים מים.
ד. ומה מים אלה שאינם לא לשכר ולא לפורענות מקיימים מצות בוראם, אנו לא כל שכן.