רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בכורות מבחן דפים מ"ו-ס"א
ממוצע הציונים עד כה: 59%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת בכורות, דפים מ"ו-ס"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. בן תשעה שהוציא ראשו חי - האם הוי לידה מעליא באדם ובבהמה? (מו:)
א. תלוי: באדם הוי לידה מעליא ובבהמה לא הוי לידה מעליא.
ב. תלוי: באדם הוי לידה מעליא רק לענין נחלה ובבהמה לא הוי לידה מעליא כלל.
ג. בשניהם לא הוי לידה מעליא.
ד. בשניהם הוי לידה מעליא.

2. היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר - האם יש לו בכור לנחלה? (מז.)
א. תלוי: נולדו לו בנים בהיותו עכו"ם אין לו, נולדו לו בנות יש לו.
ב. לר' יוחנן אין לו בכור לנחלה ולר"י הגלילי ולר"ל יש לו בכור לנחלה.
ג. לכו"ע אין לו בכור לנחלה.
ד. לכו"ע יש לו בכור לנחלה.

3. כהן שמת לאחר ל' והניח בן חלל - האם חייב לפדות את עצמו? (מז:)
א. לרב חסדא ולר"ש בן לקיש חייב לפדות עצמו ולרבה בר רב הונא אינו חייב.
ב. לכו"ע אינו חייב לפדות עצמו.
ג. לכו"ע חייב לפדות את עצמו.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

4. מת האב והבנים קיימים והוריש להם ממון רב - מה הדין למסקנא? (מח.)
א. לכו"ע חייבים ליתן ה' סלעים בכל גווני.
ב. לכו"ע אין חייבים ליתן ה' סלעים בכל גווני.
ג. לכו"ע תלוי: אם חלקו הנכסים פטורים ואם לא חלקו חייבים.
ד. בכל גווני מחלוקת: לר' מאיר פטורים ולר' יהודה נתחייבו נכסים.

5. האומר לאשה התקדשי לי לאחר ל' יום - האם חלו קידושיו? (מט.)
א. כיון דלא אמר מעכשיו לא הוי קידושין.
ב. תלוי: נתעכלו המעות לא הוי קידושין לא נתעכלו המעות הוי קידושין.
ג. אפי' נתעכלו המעות הוי קידושין.
ד. מחלוקת: לרב הוי קידושין ולשמואל לא הוי קידושין.

6. הוא לפדות ובנו לפדות ואין לו אלא ה' סלעים מי קודם? (מט:)
א. אין בכה"ג דין קדימה כלל ויעשה מה שלבו חפץ.
ב. מחלוקת: לרבנן הוא קודם לבנו ולר' יהודה בנו קודמו.
ג. לכו"ע בנו קודמו.
ד. לכו"ע הוא קודם לבנו.

7. בקשו לגנוז כל כסף וזהב מפני כספה של ירושלים - והא לא הוי אלא מיעוט דעלמא? (נ.)
א. שאני הקדש דחמיר.
ב. בקשו לגנוז סוג מטבע שרובו בא מירושלים.
ג. הא דבקשו לגנוז הי' רק בשביל לחפש המעות שבאו מירושלים ולא לאוסרם.
ד. שאני מעות דחשיבי ולא בטלי.

8. המפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותו - מנ"ל (למסקנא)? (נא:)
א. דכ' יהיה לך אך פדה תפדה.
ב. ילפי' גזירה שוה ערך ערך מערכין.
ג. ילפי' גזירה שוה ריקם ריקם מעולת ראי'.
ד. מחלוקת: לריש לקיש ילפי' גז"ש מערכין ולר' יונתן ילפי' גז"ש מעולת ראי'.

9. נכסים ששבחו בין מיתה לייבום - האם נוטל בהם היבם פי שנים? (נב.)
א. מחלוקת: לאביי נוטל ולרבא אינו נוטל.
ב. תלוי: שבח הבא בידים אינו נוטל, ושבח הבא ממילא נוטל.
ג. לכו"ע נוטל פי שנים.
ד. לכו"ע אינו נוטל פי שנים.

10. ירושת הבעל - האם הוי מדאורייתא או מדרבנן? (נב:)
א. מחלוקת: לר' מאיר הוי מדאורייתא ולרבנן הוי מדרבנן.
ב. לר' מאיר ולרבנן ולר"י בן ברוקה הוי מדאורייתא ולר' אלעזר הוי מדרבנן.
ג. לכו"ע הוי מדאורייתא.
ד. לכו"ע הוי מדרבנן.

11. מעשר בהמה האם נוהג בחו"ל למסקנא? (נג.)
א. לכו"ע אינו נוהג ליקרב ונוהג ליקדש.
ב. לכו"ע אינו נוהג כלל.
ג. לכו"ע נוהג ליקרב ונוהג ליקדש.
ד. מחלוקת: לתנא דמתני' נוהג ליקרב וליקדש ולר' עקיבא אינו נוהג כלל.

12. מעשר בהמה נוהג וכו' אבל לא במוקדשין - מה החידוש בזה? (נג:)
א. דאינו נוהג בקדשים קלים לרבנן דס"ל דהוו ממון גבוה.
ב. איירי דתנא דנוהג בחולין תנא נמי דנוהג במוקדשין.
ג. דסד"א דכיון דכל בהמה למעשר קיימא נוהג אף בקדשי קדשים.
ד. דאינו נוהג בקדשים קלים אף לר"י הגלילי דס"ל דהוי ממון בעלים.

13. מנ"ל דאין בקר וצאן מתעשרים זה על זה? (נד:)
א. לכו"ע מדכ' העשירי - וילפי' תן עשירי לזה ועשירי לזה.
ב. לכו"ע ילפי' בהיקש ממעשר דגן.
ג. לאביי, ולרבא בלישנא קמא מדכ' העשירי ולרבא בלי"ב ילפי' בהיקש ממעשר דגן.
ד. הלכה למשה מסיני.

14. כליו של רועה וכלבו של רועה האם מצטרפין לחייב במעשר בהמה? (נה.)
א. לכו"ע אין מצרפין.
ב. לרב אין מצרפין, ולשמואל תלוי: כליו מצרפין וכלבו איבעיא דלא איפשטא.
ג. לכו"ע מצרפין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

15. מחוסר זמן שלקחו - האם חייב במעשר בהמה? (נו.)
א. לכו"ע פטור.
ב. לכו"ע חייב.
ג. למ"ד דאינו נכנס להתעשר בכה"ג חייב ולר"ש בן יהודה משום ר' שמעון פטור.
ד. תלוי: מדאורייתא פטור ומדרבנן חייב גזירה שמא יבואו לפטור לוקח עוברין.

16. טומטום ואנדרוגינוס האם נכנסין לדיר להתעשר? (נז.)
א. מחלוקת: לת"ק נכנסין ולר' שמעון בן יהודה משום ר' שמעון אין נכנסין.
ב. למאן דיליף תחת תחת מקדשים אינן נכנסין ולמאן דלא ילי' נכנסין.
ג. לכו"ע נכנסין.
ד. לכו"ע אין נכנסין.

17. אמותיהן מבחוץ והם מבפנים - ואמאי לא יוציאם בעצמו? (נח:)
א. גזירה משום לקוח.
ב. גזירה משום יתום.
ג. גזירה שמא יוציא בכוונה בהמה כחושה למעשר.
ד. דכ' יעבור ולא שיעבירוהו.

18. מנין הראוי פטור - מה הכוונה? (נט.)
א. שאם לא מנאן בשבט מהני.
ב. שאם כשמנאן היו שם י' ואח"כ מת א' מהן הרי המנויים פטורין שנמנו במנין הראוי.
ג. שאם לא סקרו בסיקרא מהני.
ד. שאם חשב שיש שם י' ומנאן ונתברר שלא היו מתחילה אלא ט' הרי המנויין פטורין.

19. מנאן למפרע - מי קדוש? (ס.)
א. מחלוקת: לרב כהנא עשירי שבמנין קדוש ולרב מארי ראשון שבמנין הוא קדוש.
ב. לכו"ע ראשון שבמנין הוא קדוש.
ג. לכו"ע עשירי שבמנין הוא קודש.
ד. כיון דהוי ספק הרי ראשון שבמנין ועשירי שבמנין קדושים מספק.

20. האומר לשלוחו צא ותרום ולא ידע דעת בעה"ב ופיחת י' האם הוי תרומה? (סא.)
א. תלוי: מדאורייתא הוי תרומה ומדרבנן יחזור ויתרום כדעת בעה"ב.
ב. מחלוקת: לרב פפי משמי' דרבא תרומתו תרומה ולרב פפא אין תרומתו תרומה.
ג. לכו"ע אין תרומתו תרומה.
ד. לכו"ע תרומתו תרומה.