רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים שח-שיא, רנט, רעט, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם לאדם שאין לו בעלי חיים מותר לטלטל עצמות?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. רק אם יש בע"ח באותו מקום

2. האם מותר לטלטל מוקצה במקום הפסד?
א. כן
ב. רק בהפסד גדול
ג. רק כלי שמלאכתו לאיסור
ד. לא

3. האם מותר לטלטל מוקצה למניעת צער בעלי חיים?
א. לא
ב. כן
ג. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ד. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה

4. האם מותר לטלטל מקצתו של מוקצה?
א. כן
ב. מחלוקת
ג. לא
ד. ראוי להימנע

5. האם מותר לטלטל כפתור שנפל בשבת?
א. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ג. כן
ד. לא

6. באיזה מקרה מותר להחזיר רגל שנשמטה מספסל?
א. אין מקרה כזה
ב. אם אין ספסל אחר
ג. אם אין בכך טורח
ד. במקום צורך

7. האם מותר לטלטל שברי זכוכית אם הם עלולים להזיק אדם אחד?
א. כן
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. רק לפי השו"ע

8. באיזה חפץ י"א שהוא מוקצה מהתורה?
א. ביצה שנולדה בשבת
ב. קסת של סופרים
ג. נשק
ד. נר דולק

9. האם עצמות הם מוקצה?
א. כן
ב. רק אם אינן ראויות למאכל בהמה
ג. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ד. לא

10. האם מותר להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, כשיש לו כלי אחר?
א. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ב. רק לפי הרמ"א
ג. רק לפי המ"ב
ד. רק לפי השו"ע

11. האם מותר לשחק בכדור בשבת?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי הרמ"א
ד. רק לפי השו"ע

12. מהו דין 'גרף של רעי'?
א. אסור בטלטול
ב. אסור אפילו בנגיעה
ג. מותר בטלטול
ד. מותר לטלטלו בשינוי

13. האם ניתן לייחד אבן לשימוש בשבת ע"י מחשבה בלבד?
א. כן
ב. רק לפי הרמ"א
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק אם השתמש בה

14. באיזה סוג מוקצה י"א שאסור מהתורה?
א. בסיס לדבר האסור
ב. מוקצה מחמת חסרון כיס
ג. מוקצה מחמת חסרון הכנה
ד. כלי שמלאכתו לאיסור

15. האם מותר בזמן הזה לטלטל כלי שנשבר בשבת?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'

16. האם מותר להשאיר בידו עט שהגיע לידו בהיתר?
א. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ב. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ג. כן
ד. לא

17. באלו אופנים התירו לטלטל מוקצה?
א. כשמטלטל מקצתו
ב. לצורך שבת
ג. במקום פסידא
ד. בשינוי

18. להלכה, מהי הגדרת כלי שמלאכתו לאיסור?
א. מיועד רק לאיסור
ב. רוב תשמישו לאיסור
ג. תשמישו העיקרי לאיסור
ד. מיועד גם לאיסור

19. האם מותר לטלטל מוקצה בשינוי?
א. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ב. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ג. לא
ד. כן

20. האם מוקצה במחובר לקרקע הינו קל יותר או חמור יותר ממוקצה אחר?
א. קל
ב. מחלוקת
ג. חמור
ד. כל מקרה לגופו

21. באילו אופנים מותר טלטול כלי שמלאכתו לאיסור?
א. לצרך גופו ומקומו
ב. במקום הפסד
ג. לצורך גופו
ד. לשום צורך

22. באיזה אופן מותר לעשות גרף של רעי לכתחילה?
א. פסידא
ב. כשאינו עושה בידים
ג. לצורך שבת
ד. פסידא ואינו עושה בידים

23. איזה סוג כלי הוא מאוורר כבוי?
א. כלי שמלאכתו להיתר
ב. כלי שמלאכתו לאיסור
ג. בסיס לדבר האסור
ד. מוקצה מחמת חסרון כיס

24. להלכה, מדוע נר דולק הינו מוקצה?
א. מיגו דאתקצאי
ב. מוקצה מחמת חסרון כיס
ג. כלי שמלאכתו לאיסור
ד. בסיס לדבר האסור

25. האם טלטול כלי שמלאכתו להיתר מותר שלא לצורך כלל?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפוסקים כרמ"א
ד. רק לפוסקים כשו"ע

26. האם מותר לטלטל חיות מחמד?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. רק לפי הגרש"ז

27. האם מותר 'להתעסק' בידו (באקראי) עם סכו"ם?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

28. האם מועיל תנאי כדי לטלטל נר דולק לאחר שיכבה?
א. רק לפי השו"ע
ב. לא
ג. רק לפי הרמ"א
ד. כן

29. איזה דבר מהדברים הבאים אסור בטלטול?
א. גרף של רעי
ב. עצמות רכות
ג. בשר חי
ד. בעלי חיים

30. האם מותר לטלטל תנור חימום דולק?
א. רק אם אין חשש שיתנתק מהחשמל
ב. לא
ג. כן
ד. רק אם עוצמת האש אינה משתנה בכך

31. האם להלכה נאסר מוקצה מחמת מיאוס?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. כן

32. אלו איסורים יכולים להיות בהורדת כפתור מנורה כדי שלא תידלק כשיתחדש זרם החשמל?
א. מכבה
ב. מוקצה ומכבה
ג. אין שום בעיה בכך
ד. מוקצה

33. מדוע יש מתירים לטלטל בגד שהיה רטוב בכניסת השבת והתייבש?
א. גמרו בידי אדם
ב. אין סיבה לאסור בגד יבש
ג. ספק דרבנן לקולא
ד. לצורך שבת

34. האם מכשירי חשמל נחשבים בסיס לחשמל?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'

35. מתי הותר טלטול מוקצה מן הצד?
א. לצורך שבת
ב. בכלי שמלאכתו לאיסור
ג. במקום פסידא
ד. לצורך דבר המותר

36. האם מותר לטלטל מאוורר פועל (אם אינו מנתקו מהחשמל)?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

37. אלו תנאים נצרכים כדי שדבר יהיה נחשב בסיס לדבר האסור?
א. שדבר האיסור לא נפל משם
ב. שהונח ברצון בעליו
ג. שהמוקצה יהיה מחמת גופו
ד. שהמוקצה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור

38. האם מותר לטלטל דבר היתר יחד עם דבר איסור שהונח עליו לא לדעת בעליו?
א. רק במקום צורך
ב. רק לפי השו"ע
ג. רק לפי הרמ"א
ד. כן