רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה מבחן דפים י"ז-ל"א
ממוצע הציונים עד כה: 67%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת נידה, דפים י"ז-ל"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. שלג שחישב עליו לאכילה או למשקה האם מטמא טומאת אוכלין או משקין? (יז.)
א. בכל גווני מטמא.
ב. בכל גווני אינו מטמא.
ג. בכל גווני אינו מטמא מדאורייתא אבל מטמא מדרבנן.
ד. תלוי: חישב עליו לאכילה אינו מטמא, למשקה מטמא.

2. דם הנמצא בפרוזדור מן הלול ולפנים האם שורפין עליו תרומה אליבא דאביי? (יז:)
א. תלוי: ללישנא דבתר חששא אזלי' אין שורפין וללישנא דבתר חזקה אזלי' שורפין.
ב. לכו"ע אין שורפין.
ג. לכו"ע שורפין.
ד. תלוי: בקרקע פרוזדור שורפין, בגג פרוזדור אין שורפין.

3. דם הנמצא בפרוזדור מן הלול ולפנים האם שורפין עליו תרומה לר"ה ולרמי בר שמואל? (יח.)
א. מחלוקת: לרב הונא שורפין ולרמי בר שמואל אין שורפין.
ב. מחלוקת: לרב הונא שורפין ולרמי בר שמואל נמצא בקרקע שורפין בגג אין שורפין.
ג. לכו"ע בכל גווני שורפין.
ד. לכו"ע תלוי: נמצא בקרקע פרוזדור שורפין, בגג אין שורפין.

4. המפלת חתיכה שאין עמה דם ויש בה מראה דם טמא מה דינה? (יח:)
א. לכו"ע טהורה.
ב. לכו"ע מחלוקת: לרבנן טהורה ולרבי יהודה טמאה.
ג. מחלוקת: לרב יהודה אמר שמואל לרבנן טהורה ולר"י טמאה, ולר' יוחנן לכו"ע טמאה.
ד. מחלוקת: לרב יהודה אמר שמואל טהורה ולר' יוחנן טמאה.

5. בג' מקומות הלכו בו חכמים אחר הרוב ועשאום כודאי - למעוטי מאי - למסקנא? (יט. רש"י ד"ה לא)
א. למעוטי הפילה חתיכה ואינה יודעת מה הפילה דאזלי' לר"י בתר רוב ואינו כודאי.
ב. למעוטי היכא דאזלי' בתר רוב באיסורים דלא הוה כודאי.
ג. למעוטי היכא דאזלי' בתר רוב בטומאה דעלמא דלא הוה כודאי.
ד. למעוטי רוב שיש חזקה כנגדו דלא הוה כודאי.

6. אשה שראתה דם שמראהו כממי תלתן וכמימי בשר צלי האם טמאה משום נדה? (יט: רש"י ד"ה לתלות)
א. מחלוקת: לת"ק ולבית הלל טהורה ולבית שמאי טמאה.
ב. מחלוקת: לת"ק הוה ספק ולבית שמאי טמאה ולבית הלל טהורה.
ג. לכו"ע טהורה.
ד. לכו"ע טמאה.

7. חכם שטימא או שאסר האם רשאי חבירו לטהר או להתיר? (כ:)
א. מחלוקת: לתנא דברייתא אינו רשאי ולרב יצחק ברי' דרב יהודה רשאי.
ב. לכו"ע רשאי.
ג. לכו"ע אינו רשאי לטהר ולהתיר.
ד. תלוי: בדיני טומאה וטהרה אינו רשאי לטהר ובדיני איסור והיתר רשאי להתיר.

8. שמטמאה מבפנים כבחוץ - מה הכוונה? (כא:)
א. שאם מרגשת זיבת דבר לח הוה הרגשה וטמאה מדאורייתא.
ב. שאם מרגשת שנזדעזעו איבריה הוה הרגשה וטמאה מדאורייתא.
ג. שאחר שיצא הדם מן המקור לפרוזדור הרי היא טמאה מדאורייתא.
ד. שאם יש לה דם בפנים ולא הרגישה ביציאתו מן המקור הרי היא טמאה רק מדרבנן.

9. אשה שראתה דם יבש שנימוח ע"י מיעוך האם טמאה נדה? (כב:)
א. לכו"ע טמאה מספק.
ב. לכו"ע טהורה.
ג. לכו"ע טמאה.
ד. מחלוקת: לת"ק טהורה ולרשב"ג טמאה.

10. דמות אדם שנמצא במעי בהמה מה הוא באכילה אליבא דרבי מאיר? (כג:)
א. מותר.
ב. אסור.
ג. תלוי: מדאורייתא מותר ומדרבנן אסור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

11. המפלת מי שפניו מוסמסים האם טמאה טומאת לידה למסקנא? (כד.)
א. מחלוקת: לרבי יוחנן טמאה ולר"ל אינה טמאה.
ב. לכו"ע אינה טמאה.
ג. לכו"ע טמאה.
ד. לכו"ע מדאורייתא טהורה ומדרבנן נחשב כלידה לחומרא.

12. עד שישעיר - לענין מה נאמר דבר זה? (כה:)
א. לענין ימי טוהר שיש לה ימי טוהר רק ביש לו שערות בראשו.
ב. לענין טומאת לידה שטמאה רק ביש לו שערות בראשו.
ג. לענין טומאת נדה שטמאה נדה לאחר הלידה רק ביש לו שערות בראשו.
ד. לענין פדיון הבן שחייב בפדיון ופוטר הבא אחריו רק ביש לו שערות בראשו.

13. שיעור שופר טפח - מה הכוונה? (כו.)
א. שצריך שיאחז השופר בידו ויראה עוד טפח מצד אחד.
ב. שצריך שיאחז השופר בידו ויראה עוד טפח מכל צד.
ג. שצריך שיאחז השופר בידו ויראה לכאן ולכאן.
ד. שעובי השופר יהי' בצד אחד טפח.

14. תנור קטן ששיעורו טפח שעשוי לשחק בו שנגמרה מלאכתו האם מקבל טומאה? (כו:)
א. לכו"ע דאורייתא אינו מקבל טומאה דרבנן מקבל טומאה.
ב. מחלוקת: לרבי מאיר אינו מקבל טומאה ולחכמים מקבל טומאה.
ג. לכו"ע מקבל טומאה.
ד. לכו"ע אינו מקבל טומאה.

15. שליא שהעבירוה לבית אחר האם טמא הבית השני בטומאת אוהל? (כז.)
א. לכו"ע טמא.
ב. לכו"ע אינו טמא.
ג. מחלוקת: לרבי מאיר טמא ולרבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון טהור.
ד. מחלוקת: לרבי מאיר טמא ולרבי יוסי ורבי יהודה ספק ולרבי שמעון טהור.

16. טומטום שראה לובן ואודם כאחד אמאי אינו חייב על ביאת מקדש לרבי אליעזר? (כח:)
א. משום דבעי' העלם שרץ שידע באיזה טומאה נטמא.
ב. משום דכ' מזכר עד נקבה תשלחו וילפי' זכר ודאי ונקבה ודאית למעוטי טומטום.
ג. משום דטומטום דינו כקטן ואינו בן מצוות כלל.
ד. הלכה למשה מסיני.

17. מחותך שיצא ראשו ולא יצא רובו האם חשיב כילוד? (כט. רש"י ד"ה באנפי)
א. לכו"ע חשיב כילוד.
ב. לכו"ע לא חשיב כילוד.
ג. מחלוקת: לר' אלעזר אינו חשיב כילוד ולר' יוחנן חשיב כילוד.
ד. מחלוקת: ללישנא קמא חשיב כילוד וללישנא בתרא לא חשיב כילוד.

18. המפלת ליום מ"א האם חוששת שמא הי' הולד נקבה? (ל.:)
א. מחלוקת: לת"ק חוששת ולר' ישמעאל אינה חוששת ולחכמים חוששת מדרבנן.
ב. מחלוקת: לת"ק ולחכמים חוששת ולרבי ישמעאל אינה חוששת.
ג. לכו"ע חוששת.
ד. לכו"ע אינה חוששת.

19. מנ"ל דמשביעין הולד ביום לידתו? (לא.)
א. גמרא גמירי לה.
ב. דכ' כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון.
ג. דכ' ממעי אמך אתה גוזי, וגוזי לשון שבועה הוא.
ד. דכ' מבטן אמי אלי אתה.

20. כיון שבא זכר בעולם בא...........? (לא:)
א. טובה בעולם.
ב. ישועה בעולם.
ג. ברכה בעולם.
ד. שלום בעולם.